รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  8 /2544 เมื่อวันที่
Fatal error: Call to undefined function datethai() in D:\AppServ\www\meeting\meeting_49-original\csv_proj_name.php on line 62