รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  1 /2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559
ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 ขอเชิญร่วมเปิดงานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดอุบลราชธานี
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  การรับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 14/2558 วาระพิเศษ เมื่อวันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2558
   รับรองโดยไม่มีการแก้ไข
  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  การรับรองรายงานการประชุม  
  2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 15/2558 เมื่อวันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2558
   รับรองโดยไม่มีการแก้ไข
  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  การรับรองรายงานการประชุม  
  2.3 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 16/2558 วาระพิเศษ เมื่อวันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2558
   รับรองโดยไม่มีการแก้ไข
  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 -ไม่มี-
   -ไม่มี-
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   อนุมัติ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 ขออนุมัติปรับแผนงงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไตรมาสที่ 1
   เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557
   เห็นชอบโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 3 ราย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปรายละเอียดดังนี้
1. นายชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ สมควรได้รับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2. ศาสตราจารย์(พิเศษ) นพ.ไพจิตร ปวะบุตร สมควรได้รับแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
3. รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยจิตรา สมควรได้รับศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย พ.ศ. ....
   เห็นชอบ และให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  0.0 - ไม่มี -
   - ไม่มี -
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง