รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  1 /2560 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  0.0 
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
   รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.1 (ร่าง)ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราย เดือน รอบปี พ.ศ.๒๕๖๐ (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๐)
   รับทราบ และให้หน่วยงานที่ยังไม่จัดส่งให้ดำเนินการส่งมายังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐
  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๔)
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 ขออนุมัติแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๑.๔
   เห็นชอบ มอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ประสานกับสำนักงานกฎหมายและนิติการ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
   เห็นชอบ
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
   เห็นชอบ
๑. (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ปฏิทินการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 (ร่าง) แผนการปรับปรุงควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
   เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๑๒ เดือน
   เห็นชอบและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 (ร่าง)รายงานประจำปี ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 รายงานผลการติดตามแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน
   ๑. รับทราบรายงานการติดตามแผนพัฒนาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับหลักสูตรระดับคณะ และระดับสถาบัน
๒. เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานติดตามแผนพัฒนาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาเสนอ
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.9 แผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระดับสำนัก
   ๑. รับทราบแผนพัฒนาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับสำนัก ของทั้ง ๔ สำนัก
๒. เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานติดตามแผนพัฒนาและปรับปรุงตาม ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับสำนักตามที่ สำนักงานประกันคุณภาพฯ เสนอ
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.10 รายงานผลการติดตามแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของหน่วยงานวิสาหกิจ
   ๑. รับทราบรายงานการติดตามแผนพัฒนาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับหน่วยวิสาหกิจ
๒. เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานติดตามแผนพัฒนาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับหน่วยงานวิสาหกิจ และ แนวทางการดำเนินงานการจัดทำระบบการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของหน่วยวิสาหกิจ ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเสนอ
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.11 แผนการเตรียมความพร้อมการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศไปใช้ในการดำเนินงาน EdPex ปีการศึกษา ๒๕๕๙
   มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
๑.การใช้เกณฑ์EdPExในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้ดำเนินการพร้อมกันทั้งระดับคณะ สำนัก มหาวิทยาลัย โดยเริ่มใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามแนวทางการดำเนินงานของ สกอ.และในปี ๒๕๖๐ยังคงใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ.
๒.แผนการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เสนอ
๓.มอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ จัดทำ(ร่าง) แผนดำเนินการสำหรับการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารต่อไป
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.12 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
   เห็นชอบและมอบกองคลัง ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.13 (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรเงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิกให้แก่โรงพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๙
   เห็นชอบ และมอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปรับรูปแบบวิธีการเขียน ให้สำนักงานกฎหมายและนิติการ ตรวจสอบและเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.14 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดการศึกษาและการวัดผลสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ....
   เห็นชอบ และมอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปรับรูปแบบวิธีการเขียน ให้สำนักงานกฎหมายและนิติการ ตรวจสอบและเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.15 ขออนุมัติ “แผนงบประมาณและแผนดำเนินงาน โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์”มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต.ค.๒๕๕๙ – ก.ย. ๒๕๖๐)
   -ปรับไปเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ๕.๔ และปรับเปลี่ยนชื่อวาระ เป็น เรื่อง รายงานผลการสอบบัญชีโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต.ค.๒๕๕๙ – ก.ย. ๒๕๖๐)
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.16 การสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แทนชุดปัจจุบันที่จะสิ้นสุดวาระ
   เห็นชอบแผนการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแทนชุดปัจจุบันที่สิ้นสุดวาระ และมอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา หรือหลักสูตรที่มีนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา
   รับทราบ
  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์กรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 การขยายระยะเวลาการดำเนินงาน ของโครงการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกร ด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อความมั่นคงทางอาหารและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ จังหวัดอุบลราชธานี
   -นำไปบรรจุในวาระเพื่อพิจารณา ๖.๑๒-
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.4 รายงาน “ผลการสอบบัญชี โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ต.ค. ๒๕๕๘ – ก.ย. ๒๕๕๙)”
    รับทราบ
  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.1 ขออนุมัติ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ทุนการศึกษาสำหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ. ....
   เห็นชอบ และนำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป
  คณะศิลปศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.2 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑
   เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.3 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
   -ขอถอนเรื่อง เนื่องจากกองแผนงาน อยู่ระหว่างการเสนออธิการบดีลงนามเอกสารงบประมาณดังกล่าว-
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.4 การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
   รับทราบ
  สำนักงานกฎหมายและนิติการ  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.5 การจัดกิจกรรมโครงการ : สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : โรงทานจิตอาสามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี ๒๕๖๐
   รับทราบ
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.6 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการ


สอนของหน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดมุกดาหารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน


   เห็นชอบ ในประเด็นที่คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของหน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดมุกดาหารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเสนอ ดังนี้
๑. ประเด็นเกี่ยวกับนักศึกษา เห็นชอบให้ย้ายนักศึกษาที่ศึกษา ณ หน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดมุกดาหาร ทุกคนทั้ง ๓ หลักสูตร มาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภาคเรียนที่ ๑ โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้
(๑) การจัดรถรับส่งนักศึกษา เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยจัดบริการรับส่งนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี – จังหวัดมุกดาหารโดยจัดรถไปรับนักศึกษาที่จังหวัดมุกดาหาร ในวันอาทิตย์ ช่วงบ่าย และ จัดรถไปส่งนักศึกษาที่จังหวัดมุกดาหาร วันศุกร์ ช่วงเย็น ทุกสัปดาห์ที่มีการจัดการเรียนการสอน
(๒) การจัดหอพักให้นักศึกษาเข้าพัก ระหว่างศึกษาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยจัดหอพักสวัสดิการ (ห้องน้ำรวม) พักห้องละ ๓ คน ราคา ๘,๕๖๗ บาท/คน/ภาคการศึกษา (รวมค่าไฟฟ้าแล้ว)ให้แก่นักศึกษา และมอบให้คณะ/หลักสูตรจัดนักศึกษาเข้าพักตามความเหมาะสม ทั้งนี้จัดห้องพักให้ตามภาคการเรียนที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
(๓) การจัดสรรทุนเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียนตามจ่ายจริง ระหว่างที่ย้ายมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยจัดสรรทุนให้ตามแผนและระยะเวลาของหลักสูตร เฉพาะภาคเรียนที่ ๑ และ ๒กรณีภาคฤดูร้อนหากระบุในแผนการศึกษาของหลักสูตร มหาวิทยาลัยจะจัดสรรทุนการศึกษาให้ แต่หากไม่อยู่ในแผนการศึกษา นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียนเองอนึ่ง หากนักศึกษาศึกษาเกินระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด นักศึกษาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียนเอง
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้กองแผนงาน กองบริการการศึกษา กองคลัง คณะที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการร่วมกันเนื่องจากรายละเอียดที่ต้องดำเนินการหลายประการ
(๔) การจัดหาแหล่งงงานนอกเวลา หรือ การจัดหาทุนการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษา เห็นชอบให้คณะและสำนักงานพัฒนานักศึกษา พิจารณาจัดหาแหล่งงาน นอกเวลา ให้แก่นักศึกษาที่ประสงค์จะทำงานระหว่างเรียน
๒. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเห็นชอบให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ต้องมาปฏิบัติหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) การมอบหมายภาระงานในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ และการประเมินผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม ๒๕๖๐
- บุคลากรสายวิชาการ : เห็นชอบให้ดำเนินการตามรูปแบบและวิธีการของคณะต้นสังกัด และคณบดีเป็นผู้มอบหมายภาระงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน
- บุคลากรสายสนับสนุน : เห็นชอบให้ดำเนินการตามรูปแบบและวิธีการของหน่วยงานที่สังกัดสำนักงานอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายหน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดมุกดาหารเป็นผู้มอบหมายภาระงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน
(๒) สังกัดของบุคลากรสายสนับสนุนที่ย้ายที่มาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เห็นชอบให้กองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้พิจารณาร่วมกับหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ว่า จะให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานใดตามความจำเป็นของหน่วยงาน
๓. ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยต้องพิจารณาดำเนินการ ดังนี้
(๑) การให้ข้อมูลและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ชาวจังหวัดมุกดาหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ความเข้าใจในเหตุผลและความจำเป็นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ต้องดำเนินงานในเรื่องการชะลอการรับนักศึกษา การยุติการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งทิศทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร
ทั้งนี้ มอบคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของหน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดมุกดาหาร เสนอมติต่อ คณะกรรมการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลความคุ้มค่าในการดำเนินการของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อทราบและพิจารณาต่อไป
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.7 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดำเนินการโดย สำนักงาน ป.ป.ช.
   รับทราบ
  สำนักงานกฎหมายและนิติการ  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.8 พิจารณา(ร่าง) รายละเอียดวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
   - ขอถอนเรื่อง เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อมูลให้ครบถ้วน -
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.9 พิจารณาเกณฑ์การไม่รับนักศึกษาที่มีตาพร่องสี
   เห็นชอบ และมอบกองบริการการศึกษา ส่งเกณฑ์การไม่รับนักศึกษาที่มีตาพร่องสี ให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.10 พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบในหลักการ และมอบกองบริการการศึกษา นำกลับไปทบทวน วิธีการและขั้นตอนของการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายตามลักษณะการดำเนินงานในการสอบคัดเลือก
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.11 สรุปสถิติปริมาณการใช้กระดาษ และงบประมาณค่าถ่ายเอกสาร ภายหลังการใช้ระบบประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์
   รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ จัดเตรียมเอกสารประชุมตามแบบที่ ๒ คือ ใบสรุปวาระและใบสรุปเรื่อง เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งต่อไป
  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.12 การขยายระยะเวลาการดำเนินงาน ของโครงการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกร ด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อความมั่นคงทางอาหารและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ จังหวัดอุบลราชธานี
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม