รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  1 /2553 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2553
ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ  
  1.1 แผนงานการปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มกราคม – กันยายน 2553
    ที่ประชุมรับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ  
  1.2 แนะนำรักษาราชการแทนคณบดีโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
   ที่ประชุมรับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  การรับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2552
   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  การรับรองรายงานการประชุม  
  2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2552 (เฉพาะระเบียบวาระที่ 3.3 )
   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 กำหนดการร่วมชี้แจงข้อมูลการทดสอบการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง Wire max ของบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน)
   ที่ประชุมรับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการวิจัย ตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยที่สนับสนุนค่าธรรมเนียมการวิจัย พ.ศ. 2553
- เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  คณะเกษตรศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.2 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยคณะพยาบาลศาสตร์
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารฯ และเนื่องจากเป็นเรื่องที่ต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2553 จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการ แจ้งเวียน (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.3 สรุปคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ โดยประธานที่ประชุมได้ขอให้กองแผนงานพิจารณางบประมาณสำหรับปรับปรุงอาคารที่ตั้งคณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์ โดยขอให้จัดลำดับความสำคัญไว้เป็นลำดับแรก
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.4 รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการปันส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ตามแนวทางที่ 2 และขอความร่วมมือคณะ/สำนักพิจารณาตรวจสอบข้อมูล โดยประสานการแก้ไขกับกองแผนงานต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.5  แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.6 ขอรับการจัดสรรงบประมาณซื้อหนังสือเพื่อโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  สำนักวิทยบริการ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.7 หลักสูตร Academic English for Graduate Students
   ที่ประชุมมีมติรับทราบ และเห็นชอบในหลักการ ในการพัฒนาหลักสูตร Academic English for Graduate Students ให้สามารถเทียบได้กับเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งต้องอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจของผู้เรียนว่าประสงค์จะศึกษาหลักสูตรนี้ เพื่อใช้ผลการศึกษาเทียบเกณฑ์ในเงื่อนไขเกี่ยวกับความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือไม่
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.1 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค (ฉบับที่ 5)
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.2 รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2553
   ที่ประชุมรับทราบ และขอให้คณะตรวจสอบจำนวนนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์หากไม่เป็นไปตามแผนการรับ ขอให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมจำนวนรับในระบบ Admission กลาง โดยให้เป็นไปตามแผนที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.1 การติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพิ่มเติมบริเวณด้านหน้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.2 ความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ที่ประชุมรับทราบ โดยอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ประสานการดำเนินการในรายละเอียดต่อไป
  คณะเกษตรศาสตร์