รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  1(วาระพิเศษ) /2553 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553
-
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  1.1 การขอสำเร็จการศึกษา
   ที่ประชุมโดยการแจ้งเวียนขอมติวาระพิเศษ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในการอนุมัติ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 ระดับประกาศนียบัตร จำนวน 38 คน ปริญญาโท จำนวน 23 คน และปริญญาเอก จำนวน 10 รวม 71 คน ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2553
  กองบริการการศึกษา