รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  1(วาระพิเศษ) /2552 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  1.1 นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับด้านการศึกษา และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของรัฐบาลชุดใหม่ ที่แถลงต่อรัฐสภา ในวันที่ 30 ธันวาคม 2551
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  1.2 (ร่าง) นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ที่ประชุมรับทราบและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนของนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยขอให้เน้นในเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  1.3 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ตามแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  1.4 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ( ณ สิ้นไตรมาสที่ 1)
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  1.5 สรุปผลการศึกษาการกำหนดความสำคัญของกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ยังขาดข้อมูลในการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูง ที่ประชุมจึงใคร่ขอให้กองแผนงานได้ดำเนินการให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของมหาวิทยาลัยและนำเสนอผลการดำเนินการในสาระสำคัญนำเสนอต่อที่ประชุมในคราวต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  1.6 สรุปผลการก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างผูกพันงบประมาณ
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  การรับรองรายงานการประชุม  
  0.0 - ไม่มี -
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  0.0 - ไม่มี -
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอที่ประชุมพิจารณา  
  4.1 การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการดังนี้
1.มอบโครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมดำเนินในการจัดทำรายละเอียดของ
แผนและงบประมาณการปรับปรุงอาคารเรียนรวม หลังที่ 1-3 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
2.การจัดตั้งงบประมาณในโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอที่ประชุมพิจารณา  
  4.2 การทบทวนการกำหนดเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
   ประชุมมีมติเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา ซึ่งกองแผนงานเป็นผู้รับผิดชอบนั้น ขอให้ประสานในการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับนักศึกษาในกรณีการกรอกข้อมูลตัวชี้วัดดังกล่าว โดยการได้ใช้ความรู้จากการศึกษา ถือว่าเป็นการนำองค์ความรู้ มาใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพในหน้าที่การงานได้เช่นกัน
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอที่ประชุมพิจารณา  
  4.3 การจัดทำแผนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยกับชุมชน เพื่อการบริการวิชาการและวิจัยพัฒนาอย่างยั่งยืน ( USC: Ubon Ratchathani University School & Community) และโครงการประชุมสัมมนาและแสดงผลงานวิชาการ เรื่อง “การบูรณาการระหว่างโรงเรียน - ชุมชน -มหาวิทยาลัย ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ”
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพิจารณาทบทวนการจัดทำแผน การดำเนินงานร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณบดีคณะศิลปศาสตร์ให้เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วนและขอให้นำเสนอโครงการต่อนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  อื่นๆ  
  5.1 การให้คำปรึกษาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ศ.ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน)
   ที่ประชุมมีมติรับทราบ

  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  อื่นๆ  
  5.2 รายงานความก้าวหน้า “ งานเกษตรอีสานใต้ ”
   ที่ประชุมรับทราบ
  คณะเกษตรศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  อื่นๆ  
  5.3 ขอเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2552
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะรัฐศาสตร์ และงานบัณฑิตศึกษาพิจารณาตรวจสอบข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวต่อไป

  กองบริการการศึกษา