รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  1(วาระเวียน) /2554 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554
-
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.1 ขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
   เห็นชอบในการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๙) จำนวน ๒ คน โดยให้สำเร็จการศึกษาในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.2 รายงานทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ไตรมาสที่ ๓ ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
   เห็นชอบให้กองคลังพิจารณาปรับแก้ไขรายงานทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ไตรมาสที่ ๓ ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองคลัง