รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  1 /2552 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  0.0 - ไม่มี -
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  การรับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2551
   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข
  งานสารบรรณ กองกลาง  
  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการแก้ไขรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว    ฝ่ายเลขานุการฯ งานสารบรรณ กองกลาง    การแก้ไขเรียบร้อย 
  ระเบียบวาระที่ 2  
  การรับรองรายงานการประชุม  
  2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2552 (วาระพิเศษ) เมื่อวันอังคารที่ 20 มกราคม 2552
   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข
  งานสารบรรณ กองกลาง  
  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการแก้ไขรายงานฯ ตามมติคณะกรรมการ    ฝ่ายเลขานุการฯ งานสารบรรณ กองกลาง    ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 การผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
   ที่ประชุมมีมติรับทราบ และได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบดังนี้
1. ขอให้กองบริการการศึกษา,งานกิจการนักศึกษา,กองคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับคณะกำหนดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
2. ขอให้ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่นักศึกษาตลอดจนผู้ปกครองเพื่อให้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยความร่วมมือจากหน่วยงานระดับคณะและส่วนกลางดังนี้
2.1 ขอความร่วมมือจากงานกิจการนักศึกษาและกองบริการการศึกษาในการประชาสัมพันธ์ไปยังเครือข่ายนักศึกษา และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ , สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ
2.2 ขอความร่วมมือจากคณะในการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายนักศึกษาในความรับผิดชอบของคณะ เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ, กิจการนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น
  กองคลัง  
  1. ขอให้กองบริการการศึกษา,งานกิจการนักศึกษา,กองคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับคณะกำหนดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการผ่อนชำระค่าธรรม    กองคลัง,กองบริการการศึกษา,งานกิจการนักศึกษา     
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.2 โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กองส่งเสริมการวิจัยฯ พิจารณาปรับแก้ไขเพิ่มเติมตามที่ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอและขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในคราวต่อไป
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
  ประชุมมีมติเห็นชอบให้กองส่งเสริมการวิจัยฯ พิจารณาปรับแก้ไขเพิ่มเติมตามที่ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอและขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในคราวต่อไป    กองส่งเสริมการวิจัยฯ ,โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ    ดำเนินการแก้ไข และนำเสนอในการประชุมครั้งที่ 2/2552 ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2552 
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.1 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2552 เพิ่มเติมของคณะบริหารศาสตร์และนิติศาสตร์
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะบริหารศาสตร์และคณะนิติศาสตร์พิจารณาจัดทำรายละเอียดในการขอเพิ่มจำนวนรับนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการรับให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เห็นถึงเหตุผลและความจำเป็น โดยเพิ่มรายละเอียดข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้
1.รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของคณะเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนรับเข้าศึกษากับรายได้ต่อ
หัวของนักศึกษาที่คณะต้องใช้เพื่อการบริหารจัดการภายในคณะ พร้อมข้อมูลผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคณะหากไม่ได้จำนวนนักศึกษาตามแผนที่กำหนดไว้
2.เหตุผลและข้อเท็จจริงการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนของอาจารย์จากคณะอื่นๆที่ต้อง
รับผิดชอบในรายวิชาพื้นฐานต่างๆ ,จำนวนห้องเรียน หรือทรัพยากรต่างๆ ทั้งจากของคณะและในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบอันเนื่องมาจากการรับนักศึกษาเพิ่มของทั้งสองคณะ
3.เหตุผลและข้อเท็จจริงอื่นใดอันอาจเป็นสาเหตุให้คณะต้องใช้งบประมาณเพิ่มมากขึ้น เช่น
ความจำเป็นในการจ้างบุคคลภายนอกซึ่งมาจากกลุ่มวิชาชีพหรือผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสภาวิชาชีพต่างๆ มาเป็นอาจารย์พิเศษให้กับนักศึกษาของคณะ เป็นต้น
ทั้งนี้หากพิจารณาจัดทำรายละเอียดข้างต้นแล้วเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะบริหารศาสตร์และคณะนิติศาสตร์พิจารณาจัดทำรายละเอียดในการขอเพิ่มจำนวนรับนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการรับให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เห็นถึงเหตุผลและความจำเป็น โดยเพิ่มรายละเอียดข้อมูลในประเด็นดังต่อไป    กองบริการการศึกษา,คณะนิติศาสตร์,คณะบริหารศาสตร์     
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.2 สรุปผลการดำเนินงานและกำหนดการติดตามผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
   ที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบตามเสนอ
  งานประกันคุณภาพฯ  
  -         
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.3 โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อและตำรา พ.ศ. 2552
   ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ งานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา พิจารณาปรับแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตสื่อและตำรา พ.ศ. 2552 ดังนี้

1.เห็นควรให้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการผลิตสื่อและตำรา
2.เห็นควรให้มีการเพิ่มแรงจูงใจในการส่งผลงานเข้าสู่โครงการมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ควรพิจารณาตัวอย่างหลักเกณฑ์และแนวทางของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เคยดำเนินการและประสบความสำเร็จมาแล้ว
3.ควรเพิ่มการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและยุติธรรมในการพิจารณาและกลั่นกรองผลงาน ตำรา และสื่อการสอนต่างๆ ทั้งนี้หากมหาวิทยาลัยมีความพร้อมมากขึ้นอาจปรับหลักเกณฑ์เพื่อเอื้อให้บุคคลภายนอกสามารถนำเสนอผลงานเข้ามาเพื่อแข่งขันหรือประกวดเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ส่งผลงานได้ อันจะส่งผลที่ดีต่อมหาวิทยาลัยในการสร้างรายได้จากการผลิตตำราและสื่อการสอนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
ทั้งนี้ขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
  ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ งานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา พิจารณาปรับแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตสื่อและตำรา พ.ศ. 2552 ดังนี้    งานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา     
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.1 สรุปผลการดำเนินงาน “The 1st International Sympusium on Sustainable research and development in Mekong sub-region” ณ Danang University of Technology ประเทศเวียดนาม
   ที่ประชุมมีมติรับทราบและให้ข้อเสนอแนะแก่กองส่งเสริมการวิจัยฯ และงานวิเทศสัมพันธ์ในการร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนเสนอของบประมาณสนับสนุนสำหรับโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศต่อสำนักยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาต่างประเทศ
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
  ที่ประชุมมีมติรับทราบและให้ข้อเสนอแนะแก่กองส่งเสริมการวิจัยฯ และงานวิเทศสัมพันธ์ในการร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนเสนอของบประมาณสนับสนุนสำหรับโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศต่อสำนักยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาต่างประเทศ    กองส่งเสริมการวิจัย,งานวิเทศสัมพันธ์     
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (Audit Committee ) พ.ศ. 2551
   ที่ประชุมรับทราบ
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.1 การพิจารณารายชื่อบุคคลเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.2 การเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นกรณีพิเศษโดยไม่ต้องใช้ผลสอบ A-NET เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในกรณีผู้ไม่ได้สอบ A-NET
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปิดรับสมัครนักเรียนเป็นกรณีพิเศษที่ไม่ต้องใช้ผลสอบ A-NET และขอความร่วมมือคณะนำส่งรายละเอียดในสาขาวิชาที่ประสงค์จะเปิดรับเพิ่มเติม ซึ่งต้องไม่เกินจำนวนรับตามแผนของมหาวิทยาลัยให้กับรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศเพื่อรวบรวมและนำส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบโดยทั่วกัน
  กองแผนงาน