รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  1 /2555 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555
ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 แนะนำคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔
   รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า ๖,๑๐ ข้อความ “ระบบทะเบียน reg. /ระบบทะเบียนนักศึกษา reg. ”
แก้ไขเป็น ระบบทะเบียนนักศึกษา reg.
หน้า ๑๑ บรรทัดที่ ๑๓ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : ให้คณะจัดส่งผลการเรียนของรายวิชาที่ยังไม่รายงานผลการเรียน รายวิชาที่ได้รับสัญลักษณ์ I รายวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มาโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ หากพ้นกำหนดดังกล่าวโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยจะปรับผลการเรียนให้เป็น F สำหรับรายวิชาที่ยังไม่รายงานผลการเรียนและ รายวิชาที่ได้รับสัญลักษณ์ I ส่วนรายวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ จะปรับผลการเรียนให้เป็นสัญลักษณ์ U
หน้า ๒๓ บรรทัดที่ ๒๓ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ทั้งนี้มอบรักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์พิจารณาเจรจาร่วมกับธนาคารต่างๆ ในรูปแบบบัตรและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
หน้า ๓๖ บรรทัดที่ ๗ แก้ไขเป็น ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
๑. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้งเหตุผลความจำเป็นในการบอกเลิกสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างทั้ง ๓ รายการ
๒. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อยู่ในขั้นตอนการกำหนดราคากลางใหม่ การประเมินความเสียหาย และจะดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้รับจ้างรายเดิมต่อจนแล้วเสร็จโครงการ

  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและบริษัททีโอที จำกัด มหาชน
   เห็นชอบการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน มีกำหนดระยะเวลา ๓ ปี และมอบโครงการจัดตั้งกองกฎหมายเพื่อดำเนินการต่อไป
  กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.2 มาตรการความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย
   เห็นชอบ ทั้งนี้ที่ประชุมได้เพิ่มเติมข้อเสนอแนะในประเด็นการกำหนดจุดตรวจตรา การกำหนดหมายเลขโทรศัพท์ภายในเพื่อการติดต่อแจ้งเหตุให้สามารถจดจำได้ง่าย และการเพิ่มจุดโทรศัพท์ภายใน เพิ่มมาตรการในการออกสติ๊กเกอร์ให้ผู้ใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์
  กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.3 ตำแหน่งที่ตั้งอาคารใหม่
   เห็นชอบ โดยในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข หารือร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์และโครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินการจัดทำผังแม่บทต่อไป
  กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.4 ตั้งชื่อถนนภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบในหลักการโดยกำหนดการตั้งชื่อถนนสายหลัก ควรใช้กรอบแนวคิดจากชื่อ ต้นไม้ แม่น้ำ หรือกำหนดเป็นชื่อถนนมหาวิทยาลัย ส่วนถนนสายรองควรมีความสอดคล้องกันในการกำหนดชื่อดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดความมีส่วนร่วมจึงควรให้ประชาคมภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบและร่วมกันกำหนดชื่อ โดยมอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
  กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 ประกาศหลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
   เห็นชอบให้จัดทำประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ เพื่อใช้ประกอบการขอสำเร็จการศึกษา รวมในฉบับเดียวกันทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป
ทั้งนี้คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับแก้ไขประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ เพื่อใช้ประกอบการขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ดังนี้
หน้า ๒ ข้อ ๖.๑ เพิ่มเติมข้อความ “ตามมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด ”
ข้อ ๗.
๑. การใช้ข้อความ ควรปรับแก้ไขโดยศึกษาวิธีการเขียนตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และปรับให้เข้ากับบริบทหรือวิธีการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒. ปรับแก้ไขข้อความ “ในกรอบการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ” เป็น “เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”
๓. เพื่อให้ประกาศฉบับนี้สามารถใช้ได้ครอบคลุมในกรณีที่ผลงานอื่นๆ ที่อาจไม่ได้ระบุชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกเห็นควรเพิ่มเติมข้อยกเว้น ในวรรคที่สอง
เพื่อให้สามารถประกาศใช้กับนักศึกษาทุกภาคการศึกษาควรพิจารณาตัดข้อความ “ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่.........................เป็นต้นไป”
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 ประกาศหลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
   เห็นชอบให้จัดทำประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ เพื่อใช้ประกอบการขอสำเร็จการศึกษา รวมในฉบับเดียวกันทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป
ทั้งนี้คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับแก้ไขประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ เพื่อใช้ประกอบการขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ดังนี้
หน้า ๑ ข้อ ๕.๑ เพิ่มเติมข้อความ “หรือเป็นวารสารที่สาขาวิชาการยอมรับในสาขาวิชาการนั้นๆ ”
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 ขอความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๗
   เห็นชอบการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๗) จำนวน ๒๑ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 แผนการให้ทุนการศึกษาต่อสำหรับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
   เห็นชอบให้นำเสนอโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
โดยประธานให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโดยคณะ/สำนัก จะดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับคณะศิลปศาสตร์ ให้จัดทำเป็นโครงการและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ขอให้ คณะศิลปศาสตร์เพิ่มเติมรายละเอียดการแผนการให้ทุนการศึกษาต่อสำหรับบุคลากร โดยระบุแหล่งที่มา ประเภท ประมาณการและลักษณะของทุนการศึกษา แผนการพัฒนาบุคลากร ผู้มีสิทธิ์รับทุนและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง อื่นๆ
  คณะศิลปศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 รายงานผลการดำเนินเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และงานพิธีพระราชทานรางวัลรัตโนบล
   เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเพื่อพิจารณาเป็นข้อมูลและแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 การสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ในโครงการฝึกงานสำหรับนักศึกษา
   เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  คณะบริหารศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 รายงานการเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อวางแผนฟื้นฟูภาคสังคมเรื่องอุดมศึกษาร่วมฟื้นฟูและพัฒนาประเทศไทย
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 รายงานการเข้าร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 รายงานความก้าวหน้าโครงการ ERASMUS MUNDUS Program Action ๒ Partnership : Euro-Asian Partnership to promote Engineering Technology Education and Research Exchanges (TECHNO Project)
   รับทราบ
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.4 นักศึกษาทุนรัฐบาลไทยจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรุ่นที่ ๓
   รับทราบ
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.5 การให้ทุนสนับสนุนการศึกษากับนักเรียนจากราชอาณาจักรกัมพูชาภายใต้ โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๕
   รับทราบ
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.6 รายงานสถานะทางการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
   รับทราบ ทั้งนี้ที่ประชุมได้มอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สินพิจารณาเร่งรัดการดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติการใช้จ่ายเงินกองทุนฯให้ชัดเจน และขอให้นำเสนอนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.1 การจัดโครงการผู้บริหารพบปะประชาคมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.2 สรุปความคืบหน้าผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๔
   รับทราบ ทั้งนี้ประธานที่ประชุมได้ขอความร่วมมือคณะผู้บริหารช่วยติดตามและกำชับผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการนำส่งหลักฐานการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ทุกตัวบ่งชี้
นอกจากนี้คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในการจัดทำแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน โดยขอให้เพิ่มคอลัมน์การตรวจสอบผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือนของหน่วยงานต่างๆได้รายงานผลเพิ่มเติมถึงสาเหตุของการดำเนินงานที่มีค่าคะแนนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินฯ จักได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลการดำเนินงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.3 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ขอยกเลิกและขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่สำนักงาน
   รับทราบ
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.4 การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๕๕ “อุบลราชธานีเกมส์”
   รับทราบ
  งานกิจการนักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.5 รายงานผลการดำเนินงาน รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
   รับทราบและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.6 (ร่าง)รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
   #NAME?
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.7 การดำเนินการโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
   รับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.8 การขอพระราชทานนามอาคาร
   เห็นชอบ โดยมอบฝ่ายประสานงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรหารือสำนักพระราชวังในกำหนดการพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๐ พรรษา และการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
  งานสารบรรณ กองกลาง