รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  1 /2556 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 การมอบหมายประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.2 คำจำกัดความ “ผู้แทนพระองค์”
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.3 กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.4 การแต่งตั้งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
   
  0.0 
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  เรื่องรับรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 16/2556 เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555
   รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ หน้า 9 บรรทัดที่ 7-8 แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เนื่องจากการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานในส่วนกลางยังทำได้ไม่สมบูรณ์ จึงขอให้สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะ/สำนักก่อน เพื่อให้ทันการรับการประเมิน หน้า 13 บรรทัดที่ 16 แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ชะลอการปรับแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 ไว้ก่อน โดยที่ประชุมฯเสนอให้นำขั้นตอนที่ปรับปรุงการเก็บข้อมูลเริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2556 และปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ทั้งนี้ในการส่งข้อมูลผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในปี พ.ศ.2555 ขอให้คณะ/สำนัก หน่วยงานที่รับผิดชอบเฉพาะระดับมหาวิทยาลัยให้ประสานการส่งข้อมูลโดยตรงกับสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ หน้า 32 บรรทัดที่ 24 แก้ไขเป็น ระหว่างวันที่ 17-21 และ 26-27 ธันวาคม พ.ศ.2555
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 แจ้งการตรวจสอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระที่ 4.7 (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 ฉบับ
   เห็นชอบตามที่สำนักงานกฎหมายและนิติการตรวจสอบประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 ฉบับ และที่ประชุมเห็นชอบตามที่คณะวิทยาศาสตร์เสนอประเด็นเรื่องการมอบอำนาจที่สำนักงานตรวจสอบภายในได้ทักท้วงให้เสนอเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป(โดยคณะวิทยาศาสตร์จะเป็นผู้รับผิดชอบในการเสนอเรื่องต่อที่ประชุม)
  คณะวิทยาศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.2 การเผยแพร่ข้อความที่ปรากฏในผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์
   เห็นชอบมอบคณะบริหารศาสตร์พิจารณาดำเนินการให้มีการแก้ไขวิทยานิพนธ์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาคุณภาพทางวิชาการของวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ถูกต้องตามหลักการและกระบวนการทางวิชาการ
  งานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.3 การร่วมให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ระหว่าง สกว.และสถาบันอุดมศึกษา
   เห็นชอบให้สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษาประสานแจ้งการชะลอการร่วมให้ทุนปริญญาเอกของคณะ/หลักสูตร และจำนวนทุน คปก.ระหว่าง สถาบันอุดมศึกษาปีงบประมาณ 2557 (Joint Funding 57)
  งานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.4 ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอก รอบสาม ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย
   เห็นชอบให้ใช้ผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2552 –2554 เพื่อรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายนอก รอบสามระดับคณะ และมหาวิทยาลัย และเห็นชอบแผนการดำเนินงานเดือนมกราคม 2556
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
(ครั้งที่ 6)
   เห็นชอบการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 6) จำนวน 11 คน จำแนกเป็นระดับปริญญาโท จำนวน 10 คน ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 คน
  งานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความอนุเคราะห์พิจารณายกเว้นค่าเล่าเรียนให้แก่บุคลากรและอาจารย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2555/2556
   เห็นชอบการยกเว้นค่าเล่าเรียนให้แก่บุคลากรและอาจารย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และคณะบริหารศาสตร์ ตามที่สำนักงานวิเทศสัมพันธ์เสนอและขอให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 การเข้าร่วมเป็นมหาวิทยาลัยเครือข่ายในโครงการความร่วมมือในระยะยาว Worldwide Classroom ระหว่างปี 2555 –2560 กับประเทศเบลเยี่ยม
   เห็นชอบการเข้าร่วมเป็นมหาวิทยาลัยเครือข่าย โดยขอให้สำนักงานวิเทศสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานข้อมูลจากคณะ/สำนัก/หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และมอบสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการนำข้อมูลเผยแพร่บน Worldwide Classroom
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ พ.ศ. 2555(ฉบับที่ 2)
   เห็นชอบและมอบสำนักงานกฎหมายและนิติการ ตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป
  คณะรัฐศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. 2555
   เห็นชอบให้แต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. 2555 ดังนี้
1. คณะกรรมการอำนวยการ
(4) คณบดีนอกจากคณบดีตาม(2) และ (3)
(1)คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(2) ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
(6) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(1) นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
(2) นายธงชัย สวัสดิสาร
2. คณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการ (คบส.)
(1) รองอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร
(4) กรรมการซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
(1) นางนลินี ธนสันติ ผู้อำนวยการกองกลาง
(2) นายพัฒนพงศ์ สุวรรณชาต
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 ขอจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์
   เห็นชอบการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ และขอให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  คณะวิทยาศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 การรับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 5
   เห็นชอบให้คณะรัฐศาสตร์เสนอเรื่องต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบการเปิดรับสมัครบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) ตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา รุ่นที่ 5 เนื่องจากหลักสูตรกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงและเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ซึ่งจะได้เสนอขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุงต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไปภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556
  คณะรัฐศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 แนวทางการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “งา”
   ให้มหาวิทยาลัยกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์เบื้องต้น เกี่ยวกับศูนย์ความเชี่ยวชาญและส่งให้คณะพิจารณา เสนอขอตั้งศูนย์ความเชี่ยวชาญภายในคณะและของมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานโดยเรียงลำดับความสำคัญ ทั้งนี้ในส่วนการดำเนินงานของศูนย์งา ที่โครงการจะเสร็จสิ้นก่อนเดือนมีนาคม ให้ขออนุมัติท่านอธิการบดี ในการดำเนินการต่อ โดยใช้เงินที่สะสมไว้ของศูนย์งา
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.9 ปรับแผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 – 2559
   เห็นชอบการอนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาช่วงปีการศึกษา 2556–2559 คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขและคณะศิลปศาสตร์ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.10 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะเภสัชศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์
   เห็นชอบอนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของคณะเภสัชศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 2,974,399.- บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาท)
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.11 ขอเสนอโครงการสร้างอนุสาวรีย์ ยอดคนดีศรี ม.อุบลฯ (รศ.ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี)
   เห็นชอบในหลักการในการสร้างอนุสาวรีย์ ยอดคนดีศรี ม.อุบลฯ (รศ.ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี) โดยให้เป็นการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกองกลางเป็นผู้รับผิดชอบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.12 แผนการดำเนินงานเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบแผนการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านอาชีพและพัฒนาธุรกิจบ้านโนนเค็ง สู่การเป็นชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน และแผนพัฒนากระบวนการยุติธรรมชุมชน (การระงับข้อพิพาทในชุมชน) ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2555 - 2558 และขอให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับมหาวิทยาลัยในเวียดนาม
   รับทราบ
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2555
   รับทราบ
  งานกิจการนักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 การให้ทุนการศึกษาช่วยเหลือแก่นักศึกษาประสบอัคคีภัย
   รับทราบ
  งานกิจการนักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.4 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
   รับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.5 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์
   รับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.6 ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
   รับทราบ
  งานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.7 สรุปผลการดำเนินงานจัดงานเกษตรอีสานใต้ปี 2555 (งบประมาณ พ.ศ. 2556)
   รับทราบ
  คณะเกษตรศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.8 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2556
   รับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่