รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  1 /2557 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 การมอบหมายประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
   รับทราบ
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖
   รับรองรายงานโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ ๗ บรรทัดที่ ๑๔ ระเบียบวาระที่ ๓.๑
เดิม มติที่ประชุม : เห็นชอบ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้สำนักงานประกัน
คุณภาพ การศึกษาฯ ตรวจสอบรายละเอียดและให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป
หน้าที่ ๑๑ บรรทัดที่ ๓๐ ระเบียบวาระที่ ๔.๔
เดิม มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบให้คณะรัฐศาสตร์ นำไปปรับแผนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
หน้าที่ ๒๕ บรรทัดที่ ๒๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒
เดิม มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้ปรับโครงสร้างการบริหาร และกรอบอัตรากำลังและนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.1 แผนพัฒนาคุณภาพ คณะรัฐศาสตร์ เพื่อเตรียมรับการประเมินซ้ำ
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
  เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป    สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ    นำเสนอสภามหาวิทยาลัย 
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 การประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
   เห็นชอบตามเสนอ และให้สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ
ดำเนินการตามกรอบแนวทางและการกำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
  เห็นชอบตามเสนอ    สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ     
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้กองคลัง นำไปปรับปรุงการวิเคราะห์งบการเงิน
โดยวิเคราะห์เป็นภาพรวม ทั้งเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

  กองคลัง  
  เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป    กองคลัง     
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา
   ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะดังนี้
ให้แก้ไขบัญชีแนบท้ายประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานจากเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ ๒๕๕๕
๑. ให้ตัดหัวหน้าภาควิชา เพิ่มในส่วนท้ายของกลุ่ม หัวหน้าสาขาวิชา..... ดังนี้
ตำแหน่ง อัตรา
หัวหน้าภาควิชา* เงินค่าตอบแทน ๕,๖๐๐ บาท/เดือน และ
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ๕,๖๐๐บาท/เดือน
(นำมาเขียนเพิ่ม )
หัวหน้าสาขาวิชา หรือ หัวหน้ากลุ่มวิชา หรือตำแหน่งเทียบเท่า หัวหน้าภาควิชา เงินค่าตอบแทนระหว่าง ๓,๕๐๐ บาท -๕,๖๐๐ บาท/เดือน๒. ให้ตัดข้อความ ในแนบท้ายประกาศ
หมายเหตุ หมายถึง ตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการ
แบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การ เบิกจ่ายเงอนค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองคลัง ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

  กองคลัง  
      กองคลัง     
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗
   เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
      กองแผนงาน     
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 ขออนุมัติเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
   -ขอถอนเรื่อง-
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๖)
   เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๖) จำนวน ๑๒ คน จำแนกเป็นระดับปริญญาโท จำนวน ๙ คน และระดับปริญญาเอก จำนวน ๓ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
  นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ    สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา     
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๖ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
๔.๗.๑) ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปี
การศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๑ คน
๔.๗.๒) ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี
การศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๑ คน
๔.๗.๓) ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี
การศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๖๑ คน
   ๔.๗.๑) เห็นชอบ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๑ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
๔.๗.๒) เห็นชอบ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๑ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
๔.๗.๓) เห็นชอบ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๖๑ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 กิจกรรมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
   เห็นชอบ
  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.9 ขอใช้เงินกองทุนฯสะสม เพื่อสมทบจ่ายเงินเยียวยา และใช้เป็นเงินเดือนส่วนที่เพิ่มจากการปรับฐานเงินเดือน
   ให้คณะศิลปศาสตร์ ประสานกับกองแผนงาน ในการตรวจสอบยอด
งบประมาณที่ตั้งไว้ในคราวแรกในแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ หากตรวจสอบแล้วพบว่างบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย ให้ดำเนินการบริหารจัดการโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรภายใน หรือเสนอขอตั้งงบประมาณในส่วนที่ขาดและขออนุมัติใช้เงินสำรองของคณะต่อไป
  คณะศิลปศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 กำหนดการจัดงาน “ตุ้มโฮมน้องพี่ สามัคคี ม.อุบลฯ” ทำบุญตักบาตร /พบปะประชาคม /ปีใหม่ ม.อุบลฯ
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง