รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  1 /2558 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 การประชุมระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เกี่ยวกับเรื่องนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
   รับทราบ
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
   รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการสร้างฟาร์มโคนมต้นแบบระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบริษัทดัชมิลล์
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีความเห็นเพิ่มเติม ให้กำหนดระยะเวลาการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการด้านการสร้างฟาร์มโคนมต้นแบบระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบริษัท ดัชมิลล์ โดยเห็นชอบกำหนดเป็นระยะเวลา ๑๐ ปี และให้คณะเกษตรศาสตร์ ปรับแก้ไข เนื้อหาในบันทึกฯ โดย

๑) ให้มีการตั้งบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นกรรมการบริหารโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการด้านการสร้างฟาร์มโคนมต้นแบบระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบริษัทดัชมิลล์
๒) ให้ระบุการนำเงินรายได้จากการดำเนินโครงการฯมาหมุนเวียนภายในศูนย์ฯ
๓) ให้ปรับเนื้อหาในรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งศูนย์ฯ มาเป็น
เอกสารแนบท้ายบันทึกฯ
และมอบหมาย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม คณบดีคณะนิติศาสตร์ และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พิจารณารายละเอียดของบันทึกฯ อีกครั้ง ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  คณะเกษตรศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติการจัดการของเสียอันตราย ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบ ให้นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป
  สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๔)
   เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๔) จำนวน ๑๐ คน จำแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๙ คน และระดับปริญญาเอก จำนวน ๑ คน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 ขอความเห็นชอบการขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับ กรณี นางสาวกาญจนา คุ้มทรัพย์ คณะบริหารศาสตร์
   ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะขอให้นักศึกษาและคณะเจ้าของหลักสูตรชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติม ดังนี้
๑. เหตุผลที่เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละครั้ง และการเปลี่ยนแปลงได้ส่งผล
กระทบต่อการทำวิทยานิพนธ์อย่างไร


๒. ให้รายละเอียดเหตุที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการศึกษา ตามช่วงเวลา ดังนี้
๒.๑) ตั้งแต่เข้าศึกษาจนถึงสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
๒.๒) ตั้งแต่สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์จนถึงสอบวิทยานิพนธ์
๒.๓) ตั้งแต่สอบวิทยานิพนธ์จนถึงปัจจุบัน
๓. ความก้าวหน้าหลังจากได้รับอนุมัติให้เข้ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ (๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖)
จนถึงปัจจุบันว่ามีแนวโน้มจะสำเร็จการศึกษาอย่างไร
๔. ระบุช่วงเวลาที่คาดว่าจะส่งบทความตีพิมพ์ให้ครบเงื่อนไขของหลักสูตรและการ
สำเร็จการศึกษา
ทั้งนี้ ขอให้หลักสูตร ให้ข้อมูลในประเด็นการบริหารจัดการหลักสูตรส่งผลกระทบต่อนักศึกษาทำให้ใช้เวลาในการศึกษาเกินระยะเวลาที่เกณฑ์ข้อบังคับกำหนดหรือไม่อย่างไร

มติที่ประชุม : มอบ สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ดำเนินการแจ้งนักศึกษา และคณะเจ้าของหลักสูตร ชี้แจงเพิ่มเติม เป็นลายลักษณ์อักษร ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กรณีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาว่ามีผลกระทบต่อการทำวิทยานิพนธ์อย่างไร และควรระบุระยะเวลาการขอขยาย และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียนเกินระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาแล้ว
   อนุมัติ การแก้ไขผลการเรียนเกินระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาแล้ว มอบงานทะเบียน กองบริการการศึกษา เพื่อดำเนินการต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
   เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 (ร่าง) นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบ มอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการดังนี้
๑. นำไปปรับแก้ไขการใช้ภาษาในการเขียนกำหนดนโยบาย เป็น ๒ ระดับ คือ แนวปฏิบัติ และข้อเสนอแนะ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
๒. นำไปจัดทำแผนกลยุทธ์และมาตรการ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในครั้งต่อไป
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 ตัวบ่งชี้และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ให้สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ดำเนินการดังต่อไปนี้
๑. ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพ ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้น ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา ๒๕๕๗
๒. ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ควรมีการบูรณาการโดยนำ (ร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มารายงานผลการดำเนินการไว้ในส่วนของภาคผนวก ไม่นำมาคิดค่าคะแนน
๓. ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานเทียบเท่า ระดับสำนัก ให้ใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีการปรับรายละเอียดให้เข้ากับบริบทของหน่วยงานสนับสนุน และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้สนับสนุน ตามภารกิจของหน่วยงานและตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้ กองคลัง ปรับรายละเอียดเงินสดและรายการเทียบเท่า คงเหลือ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ และปรับเปลี่ยนชื่อประมาณการรายรับให้เป็นยอดที่ได้รับการจัดสรรก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองคลัง ไปดำเนินการปรับแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 ขอความเห็นชอบการขออนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม
   เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.9 ๔.๙ การทำสัญญาความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หน่วย
การเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร และมหาวิทยาลัยครูชนชาติกว่างซี (Guangxi Normal University for Nationalities)
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ในการทำสัญญาความร่วมมือฯดังกล่าว ให้นำไปปรับเฉพาะเรื่องเงื่อนไขของบุคลากรแลกเปลี่ยนที่จะมาศึกษาเป็นไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษาต่อคน และให้มีการแลกเปลี่ยนได้ไม่เกินปีการศึกษาละ ๒ คน พร้อมทั้งต้องมีภาระงานช่วยสอนประกอบด้วย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป
  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.10 (ร่าง) ปฏิทินการปฏิบัติงานการคลังและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ให้กองคลัง ปรับแก้ไข(ร่าง) เรื่อง วันสุดท้ายในการขอกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีเงินรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดิน จากเดิม เป็นวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองคลัง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 การเข้าร่วมโครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
   รับทราบ
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN CONFERENCE ON PHAMACOEPI-
DEMIOLOGY (ACPE)
   รับทราบ
  คณะเภสัชศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 การจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี ๒๕๕๘
   รับทราบ
  คณะเกษตรศาสตร์