รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  10วาระพิเศษ /2558 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  0.0 
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  0.0 
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  0.0 
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  0.0 
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบการใช้เงินคงเหลือสะสมของหน่วยงาน เพื่อตั้งประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเห็นชอบแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑) มอบคณะ/หน่วยงานที่ขอใช้เงินคงเหลือสะสม เพื่อตั้งประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดทำรายละเอียดของรายการค่าใช้จ่ายเฉพาะรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยไม่รวมถึงงบรายจ่ายประจำหรืองานบริหารจัดการทั่วไป และให้แสดงข้อมูลเงินคงเหลือสะสมและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลความจำเป็น
๒) มอบคณะ/หน่วยงาน ตัดลดงบประมาณในโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
๓) มอบคณะ/หน่วยงาน แยกงบประมาณในโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
๔) มอบกองแผนงาน รวบรวมและสรุปข้อมูลแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามข้อเสนอแนะ ๑) – ๓) และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและการตอบสนองของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อประกอบการจัดทำแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔)
   มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในด้านต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการวิเคราะห์ศักยภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จัดทำรายละเอียดโครงการที่จะบรรจุในแผนอุดมศึกษาระยะ ๑๕ ปี ฉบับที่ ๓ โดยให้ประสานกับหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมการดำเนินงานดังกล่าว และส่งกองแผนงาน เพื่อสรุปข้อมูลแผนอุดมศึกษาระยะ ๑๕ ปี ฉบับที่ ๓ ของมหาวิทยาลัยต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  0.0 
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง