รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  10 /2559 เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2559
ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 การเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.2 แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2559 วาระพิเศษ เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2559
   รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข
  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2559
   รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
1. หน้าที่ 20
4.9 สรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ...

จากเดิม
- รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ ขอถอนเรื่อง เนื่องจากข้อมูลคลาดเคลื่อน

แก้ไขเป็น
- รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ ขอถอนเรื่อง เนื่องตจากขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.1 ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือ และขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรณีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 9)
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 ขอความเห็นขอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 3 คน
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 1 คน
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 3 คน
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 402 คน
   มอบกองบริการการศึกษา ตรวจสอบเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 รายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 รอบ 9 เดือน (สิงหาคม 2558 - พฤษภาคม 2559) ระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน
   เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 รอบ 9 เดือน (สิงหาคม 2558 - พฤษภาคม 2559) ระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 รายงานข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558
   รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ ขอถอนเรื่อง เนื่องจากขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัย
   มอบสำนักงานรักษาความปลอดภัย ดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
      สำนักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร     
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.9 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559
   เห็นชอบในหลักการ และมอบสำนักงานพัฒนานักศึกษา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
  สำนักงานพัฒนานักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.10 ขอความเห็นชอบปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์
   รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ขอถอนเรื่อง เนื่องจากจะต้องนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.11 (ร่าง) รายงานประจำปี 2558 คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยยชน์
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.12 ขอหารือการใช้พื้นที่ก่อสร้างทางจักรยานบริเวณหนองอีเจม (โดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าเฮือนกำนัน)
   เห็นชอบ มอบสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
  สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.13 แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพของ 2 หน่วยงาน ได้แก่ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว
   รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ ขอถอนเรื่อง เนื่องจากขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.14 การพิจารณาเข้าร่วมโครงการการจัดการวิทยานิพนธ์ด้วยระบบ i-Thesis ที่จัดทำขึ้นโดย สกอ.
   เห็นชอบ และเลือกรูปแบบที่ 2 ติดตั้งไว้และใช้งานผ่านระบบบริหารจัดการกลางของ สกอ. (Soft as a Service) มหาวิทยาลัยจัดเตรียมค่าใช้จ่าย รายละเอียดดังนี้
- ปีแรกค่าใช้จ่ายส่วนการจัดการข้อมูล CDS data Gateway และระบบการจัดเก็บวิทยานิพนธ์ (Intellectual Repository) รวมทั้งการอบรมการใช้งานกับเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์และนักศึกษา จำนวน 1 ครั้ง เป็นจำนวนเงิน 6,600 บาท (ใช้เวลาดำเนินงาน 15-20 วันทำการ)
- ปีที่ 2 เป็นต้นไป ดูแลระบบ CDS Data Gateway และระบบการจัดเก็บวิทยานิพนธ์ (Intellectual Repository) ปีที่ 20,000 บาท (Remoter service)
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.15 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.16 แผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบ
  งานประชาสัมพันธ์และชุมชมภายใน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 รายงานรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่คณะรับรองเรียบร้อยแล้วแต่ปัจจุบันยังคงมีหนี้ค้างชำระ
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
   รับทราบ
  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษา 1/2559
   รับทราบ
  สำนักงานพัฒนานักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.4 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
   รับทราบ
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.5 รายงานการดำเนินงานเป็นที่ปรึกษา ในการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ฉบับทบทวนใหม่ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
   รับทราบ
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.6 การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10
   รับทราบ
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.7 รายงานผลการดำเนินงาน การเข้าร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23-30 มีนาคม 2559
   รับทราบ
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.8 รายงานผลการดำเนินงานมาตรการควบคุมป้องกันไข้เลือดออกภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.9 กำหนดการจัดกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย ประจำปี 2559
   รับทราบ
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.1 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรณีสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
   อนุมัติในหลักการ และมอบสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ปรับแก้ไขและจัดทำรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.2 ขอเลื่อนกำหนดวันจัดงานพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559
   เห็นชอบ ให้เลื่อนกำหนดวันจัดงานพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559 เป็นวันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2559
  สำนักงานพัฒนานักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.3 การพิจารณาแนวทางการลงทะเบียนเรียนและค่าใช้จ่ายของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1. ขอให้คณะศิลปศาสตร์ตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร และประกาศรับสมัคร ว่าได้มีการกำหนดรายละเอียดที่ต้องไปเรียนต่างประเทศ 1 ปี รวมทั้งค่าใช้จ่ายหรือไม่
2. ถ้าไม่มีตามข้อที่ 1 ให้คณะชี้แจงค่าใช้จ่ายและวิธีการลงทะเบียนให้นักศึกษาทราบ และหากประสงค์เข้า ร่วมโครงการ ให้มีการลงนามรับทราบ
3. การลงทะเบียน ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และให้มหาวิทยาลัยที่จัดการ เรียนการสอนส่งผลการเรียน ให้คณะศิลปศาสตร์ เพื่อกรอกในระบบ REG ต่อไป
4. ให้มหาวิทยาลัยโดยคณะศิลปศาสตร์ จัดทำ MOA (Memorandum of Agreement)
ระบุรายละเอียดความร่วมมือและการจัดสรรเงินค่าลง ทะเบียน โดยให้จัดสรรส่วนที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้คณะศิลปศาสตร์ ไปให้แก่มหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน ส่วนค่าลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน เรียกเก็บเพิ่ม ให้นักศึกษาเป็น ผู้รับผิดชอบ
5. ให้คณะศิลปศาสตร์นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ MOA (Memorandum of Agreement)
  คณะศิลปศาสตร์