รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  10 /2552 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552
ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
  1.1 แจ้งความคืบหน้าการปรับเปลี่ยนระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ปีการศึกษา 2553
   ที่ประชุมรับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2552
   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 (ร่าง)แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2552-2556
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.2 ขออนุมัติเปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรม คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรม คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ โดยให้คณะพิจารณาในเรื่องระยะเวลาดำเนินการให้มีความพร้อม และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร ส่วนการประชาสัมพันธ์หลักสูตร จะดำเนินการได้เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรแล้ว
  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.3 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของศูนย์สุขภาพแก่นักศึกษา,อาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. ให้ประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบการรับขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ โดยเพิ่มกระบวนการยื่นคำร้องขอโอนย้ายสิทธิการรักษาพยาบาลแก่นักศึกษาใหม่ทุกคน 2. จัดบุคลากรและเจ้าหน้าที่เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลและสิทธิประโยชน์ให้กับนักศึกษาภายในคณะต่างๆ ได้รับทราบ ทั้งนี้เพื่อขอความร่วมมือและเปิดรับเอกสารการยื่นคำร้องขอโอนย้ายสิทธิการรักษาพยาบาล ณ จุดประชาสัมพันธ์
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.1 ขออนุมัติแผนพัฒนาวิทยาเขตมุกดาหาร
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
   ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และมีข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังนี้ ประเด็นที่ 1 ควรมีการเร่งรัดและปรับปรุงประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผลงานวิจัยเพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัด ประเด็นที่ 2 การพิจารณาหลักเกณฑ์การคำนวณการปันส่วนค่าใช้จ่ายไปยังคณะต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สมศ.กำหนด
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.3 ผลการประเมินบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย งวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.4 
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.4 การเสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการอนุมัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2551 จำนวน 245 คน ในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2552
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.5 การกำหนดค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2552
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้หากคณะ/สำนัก มีความประสงค์ในการเพิ่มค่าเป้าหมายในบางตัวบ่งชี้ขอให้ประสานไปยังงานประกันคุณภาพฯ เพื่อดำเนินการต่อไป
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.6 แผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ นำไปปรับแผนและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ โดยมอบหมายงานประกันคุณภาพฯ ตรวจสอบและนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.7 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 ผลงานวิจัย บริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กองส่งเสริมการวิจัยฯ พิจารณาดำเนินการปรับรายละเอียดและแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณเพื่อการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้ 1.หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณการดำเนินงานด้านบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1.1 เพื่อให้เกิดความสมดุลของการกระจายงบประมาณ และส่งผลที่ดีต่อระบบประกันคุณภาพควรพิจารณากำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำเป็นร้อยละของการจัดสรรงบประมาณ ตาม KPI ของแต่ละคณะ 1.2 การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการควรให้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ ความรู้ความสามารถ ความเชื่อมโยงกับหน่วยงาน และตามความเหมาะสมของผู้เสนอโครงการ 2. สำหรับโครงการบริการวิชาการควรเพิ่มมิติของการวิจัย ด้วยการบูรณาการวิจัยในการดำเนินการบริการวิชาการ
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.8 การจัดตั้งกองทุนสำรองคณะ
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งกองทุนสำรองคณะ โดยมอบหมายให้กองคลัง และกองกฎหมายร่วมกันพิจารณาจัดทำร่างระเบียบให้สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยและนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  คณะศิลปศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.9 ขออนุมัติแก้ไขเงื่อนไขการชำระค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายของนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารศาสตร์
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงค่าธรรมเนียมการศึกษา ในอัตรา 40,000 บาท/ ภาคการศึกษา
  คณะบริหารศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.10 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.11 โครงการความร่วมมือกับบริษัทโตโยต้าแห่งประเทศไทย ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2552
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.1 การรับนักศึกษาแพทย์ฯ เพิ่ม ในปีการศึกษา 2553
   ที่ประชุมรับทราบ
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.2 การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
   ที่ประชุมรับทราบ
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.3 รายงานผลการดำเนินงานด้านหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
   ที่ประชุมรับทราบและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโดยขอให้งานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา พิจารณานำเสนอประธานที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ในการปรับปฏิทินกำหนดการประชุม ทั้งนี้เพื่อให้สามารถพิจารณาหลักสูตรและปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพตามที่ กพร. กำหนด
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.4 การดำเนินงานด้านวิชาการและประกาศที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการ (กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หลักเกณฑ์การปิดหลักสูตร พ.ศ. 2552 และแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา)
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.5 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2552
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.6 รายงานผลการดำเนินงาน อุทยานวิทยาศาสตร์ ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2552
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.7 การพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศอินเดีย
   ที่ประชุมรับทราบ
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.8 การพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์
   ที่ประชุมรับทราบ
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.9 แนวทางการปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406.3/ว 48 ลงวันที่ 12 มิถุนายน
2552 เรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่ส่วนราชการได้รับจากหน่วยงานของภาครัฐ
   ที่ประชุมมีมติรับทราบและขอให้กองคลังพิจารณาตรวจสอบระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่ส่วนราชการได้รับจากหน่วยงานของภาครัฐ
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  0.0 #NAME?
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง