รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  10(วาระพิเศษ) /2554 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554
ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  0.0 ไม่มี
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  0.0 ไม่มี
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  0.0 ไม่มี
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  4.1 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ )
   เห็นชอบให้คณะ/สำนัก นำไปพิจารณาปรับตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายให้เป็นไปตามมาตรฐาน และกองแผนงานรวบรวมและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้ขอความร่วมมือผู้บริหารวางกลไก กระบวนการและกำหนดมาตรการเพื่อยกระดับมาตรฐานของคณะ/สำนัก มหาวิทยาลัย อันจะนำไปสู่การจัดทำแผนและโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  4.2 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
   เห็นชอบตามเสนอ โดยขอให้คณะ/สำนัก/หน่วยงาน ที่ยังไม่นำส่งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้นำส่งที่กองแผนงานเพื่อรวบรวมและนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  4.3 การทบทวนคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
   เห็นชอบตามเสนอ โดยที่ประชุมขอความร่วมมือให้ คณะ/สำนัก ในการพิจารณากำหนดแผนงาน/โครงการที่สอดรับกับนโยบายหลักของรัฐบาลตามแนวทางดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเตรียมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากรัฐบาลต่อไป
และในการเสนอขอรับงบประมาณของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขและคณะพยาบาลศาสตร์ จึงขอให้คณะพยาบาลศาสตร์ช่วยตรวจสอบในการเสนอของบประมาณรวมกันให้ชัดเจน
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  4.4 ๔.๔ การเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
   เห็นชอบให้ชะลอการเสนอร่างพระราชบัญญัติปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และมหาวิทยาลัยควรจัดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมพร้อมทั้งศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วเพื่อนำมาทบทวนประกอบการพิจารณาเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐต่อไป
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  4.5 การจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ช่วงวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ วันที่ ๑๙-๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ อาคารศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบและเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม ดังนี้
๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์
๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
๓. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน
๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๕. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ เสนอ อาจารย์ ๑ คน และเจ้าหน้าที่
๒ คน
ทั้งนี้ มอบฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร จัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยและเสนออธิการบดีลงนามต่อไป
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  4.6 โครงการที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาล
   มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ รับผิดชอบและมอบให้เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ดำเนินโครงการ “ศูนย์จัดการความรู้เพื่อพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดมุกดาหาร”
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  4.7 การกำหนดตัวชี้วัดที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
   เห็นชอบให้คณะ/สำนัก พิจารณาเสนอโครงการ/แผนงานที่ สอดคล้องและผลักดันการดำเนินงานภายใต้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยให้กองแผนงานเป็นเจ้าภาพประชุม โดยให้สรุปเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  4.8 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
   เห็นชอบให้กองแผนงานพิจารณาปรับร่างแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๕- ๒๕๕๘ โดยเพิ่มเติมค่าเป้าหมายระดับผลผลิต เช่น จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนโครงการวิจัยเป็นต้น ก่อนการนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 (ร่าง)ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนรอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ (ครึ่งปีหลัง)และรายละเอียดการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนสำหรับข้าราชการ
   รับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 การสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับสตรี
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง