รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  10(วาระเวียน) /2555 เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2555
-
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การพิจารณาผลงานผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
   เห็นชอบให้งานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา พิจารณาปรับ แก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การพิจารณาผลงานผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารฯ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การพิจารณาผลงานผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๕
   เห็นชอบให้งานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา พิจารณาปรับ แก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การพิจารณาผลงานผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารฯ
  กองบริการการศึกษา