รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  10 /2557 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 โครงการสัมมนาผู้บริหาร : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
   รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 (ร่าง)แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ขอถอนเรื่อง
  สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.2 กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
   เห็นชอบ การกำหนดอัตราค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการสำนัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ดังนี้
๑. ประธานคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน ๑,๐๐๐ บาท
๒. กรรมการ(จากภายนอก) กำหนดค่าตอบแทน ๒,๐๐๐ บาท
๓. กรรมการ(จากภายใน) กำหนดค่าตอบแทน ๓๐๐ บาท
  สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.3 ขอความเห็นชอบในโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการทำวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด
   ทั้งนี้ ที่ประชุมข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ให้ปรับเปลี่ยนชื่อระเบียบวาระ จากเดิม “ขอความเห็นชอบในการต่อสัญญาและ
สนับสนุนร่วมวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ” เป็น “ขอความเห็นชอบโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการทำงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด
๒. ปรับประเด็นพื้นที่ เป็นกลุ่มพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร
๓. ประเด็นการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยฝ่ายละ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน)
แบ่งเป็นสนับสนุนวิจัยในปีแรก ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ปีที่สอง ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) และ ปีที่สาม ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.4 ตัวอย่างป้ายบอกชื่อถนน ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ปรับการเขียนชื่อโดยให้เว้นวรรค ในการเขียนชื่อภาษาอังกฤษ และใช้ตัวย่อ Rd. เช่น NAM KHONG Rd.
๒. โครงสร้างของป้ายที่เป็นโลโก้ของมหาวิทยาลัย ให้ใช้เป็นสแตนเลส
๓. การเขียนป้ายชื่อ ภาษาไทย ให้ใช้เลขไทย และการเขียนชื่อภาษาอังกฤษ
ให้ใช้เลขอารบิก

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม นำไปปรับแก้ไข
และนำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป
  สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.5 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
   เห็นชอบและขอให้ผู้รับผิดชอบ นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ไปพิจารณาปรับปรุงผลการดำเนินงาน
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๔)
   เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๔) จำนวน ๓๙ คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๓๖ คน ระดับปริญญาเอก จำนวน ๓ คน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗
   เห็นชอบ มอบสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา นำไปปรับการเขียนข้อความเพื่อให้สอดคล้อง และการเรียงลำดับขั้นตอนให้ชัดเจน
  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ และการจองสิทธิอันดับสำรองในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ และแนวปฏิบัติในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing –house) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
   เห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษา นำไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และนำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 การพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลรัตนโนบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
    - เอกสารและรายงานการประชุมเสนอเป็นวาระลับ-
  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 การพิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
    - เอกสารและรายงานการประชุมเสนอเป็นวาระลับ-
  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 (ร่าง) ประกาศคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๗
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ให้ตัดข้อความ ในข้อ ๖ “(ก) คณบดี.... หรือ ๓ หน่วยกิตต่อสัปดาห์ ”
“(ข) รองคณบดี... หรือ ๖ หน่วยกิตต่อสัปดาห์”
“(ค) อาจารย์... หรือ ๑๐หน่วยกิตต่อสัปดาห์”
๒. แก้ไข ข้อ ๖ (๓) “ค่าสอนเกินภาระงานสอน ให้เบิกจ่ายภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง และไม่เกินคนละ ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา”

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบคณะรัฐศาสตร์นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  คณะรัฐศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 นโยบายและกรอบแนวทางในการร่วมทุนวิจัยกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิชาการ
   เห็นชอบ มอบสำนักงานบริหารส่งเสริมการวิจัย ดำเนินการตามนโยบายและกรอบแนวทางในการร่วมทุน ทั้ง ๓ ประเภท กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิชาการ
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 รายงานการเงินและรายงานการวิเคราะห์งบการเงิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สิ้นสุด ณวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
   (-นำไปพิจารณาในการประชุมวาระพิเศษวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗-)
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.9 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
   อนุมัติ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.10 ขออนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา
๒๕๕๖ (สำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รหัส ๕๖)
   อนุมัติ
  คณะพยาบาลศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.11 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการสร้างฟาร์มโคนม ต้นแบบระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
   ขอให้คณะเกษตรศาสตร์ นำไปปรับแก้ไขทบทวนและเพิ่มรายละเอียด ระบุการใช้พื้นที่ และอัตราค่าตอบแทน ให้อยู่ในขอบข่ายของบันทึกความร่วมมือ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
  คณะเกษตรศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.12 รายงานผลการตรวจสอบและรับรองงบการเงินคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
   เห็นชอบ มอบคณะรัฐศาสตร์ ประสานสำนักงานตรวจสอบภายในเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
  คณะรัฐศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.13 (ร่าง) ประกาศทรัพย์สินที่อยู่ในอำนาจการบริหารจัดการของสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
   เห็นชอบและสำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในครั้งต่อไป
  สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.14 (ร่าง) แผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   (-นำไปพิจารณาในการประชุมวาระพิเศษวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗-)
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.15 บันทึกความเข้าใจในความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
   (-นำไปพิจารณาในการประชุมวาระพิเศษวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗-)
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.16 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ( ณ มิถุนายน ๒๕๕๗)
   (-นำไปพิจารณาในการประชุมวาระพิเศษวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗-)
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.17 การลงนามในบันทึกข้อตกลงการดำเนินการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ University of Wisconsin – Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา
   (-นำไปพิจารณาในการประชุมวาระพิเศษวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗-)
  คณะศิลปศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 รายงานผลการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ )
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 สรุปจำนวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗
   ขอถอนเรื่อง
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 สรุปผลการจัดงานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๘
   รับทราบ
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.4 สรุปผลการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2014
   รับทราบ
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.5 การประชุมวิชาการนานาชาติศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๓
   รับทราบ
  คณะศิลปศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.6 รายงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะรัฐศาสตร์
   รับทราบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.7 รายงานการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
   รับทราบ
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา