รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  11วาระพิเศษ /2559 เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2559
ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  0.0 - ไม่มี -
   -ไม่มี -
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  0.0 - ไม่มี -
   - ไม่มี -
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  0.0 - ไม่มี -
   - ไม่มี -
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   อนุมัติ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2559 - 2560
   เห็นชอบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวทางการพิจารณาข้อร้องเรียนและคู่มือการปฏิบัติงานการพิจารณาข้อร้องเรียน
   มอบสำนักงานกฎหมายและนิติการ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาลงนาม
  สำนักงานกฎหมายและนิติการ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 ข้อมูลตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   เห็นชอบ
  สำนักงานกฎหมายและนิติการ