รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  11 /2552 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2552
   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2552 (วาระพิเศษ) เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2552
    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2010 ) ในปี พ.ศ. 2553
   ที่ประชุมรับทราบ
  คณะวิทยาศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.2 บัณฑิตรุ่นเก่าขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2551 และการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรณีการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรไม่ควรเกิน 1 ปี และผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรต้องไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับใบปริญญาจากมหาวิทยาลัย โดยมอบ กองบริการการศึกษาพิจารณาจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.3 การอนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2551 จำนวน 394 คน
   เนื่องจากเป็นเรื่องพิจารณาเร่งด่วน ที่ประชุมเห็นชอบให้แยกระเบียบวาระเพื่อเสนอแจ้งเวียน
ขอมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.2.1/ว 853 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2552
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.1 งบประมาณสำหรับการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย
   ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. การเพิ่มอัตราค่าบำรุงห้องพัก ควรพิจารณานำข้อมูลด้านขนาดพื้นที่มาคำนวณและคิดเป็นอัตราที่แตกต่างกันตามขนาดพื้นที่ในแต่ละห้อง ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมสำหรับผู้พักอาศัย
2. การพิจารณาจัดสรรห้องพักสำหรับผู้เข้าพักใหม่ ควรใช้หลักการ การซ่อมบำรุงให้มีสภาพที่ดีพร้อมเข้าพักได้ทันที และเมื่อผู้เข้าพักมีความประสงค์ขอย้ายออกจากห้องพัก จะต้องมีการตรวจสภาพและประเมินค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพเดิมทุกประการ
3. สำหรับการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารในส่วนที่นอกเหนือจากความรับผิดชอบของผู้พักอาศัย
ขอให้โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ประสานกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อทำการประเมินค่าใช้จ่ายและส่งให้กองแผนงานพิจารณาตั้งงบประมาณต่อไป
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.2 แนวทางการส่งเสริมความรู้สารสนเทศสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  สำนักวิทยบริการ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.3 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2553
   ประชุมมีมติเห็นชอบให้กองบริการการศึกษา พิจารณาปรับแก้ไขร่างข้อบังคับตามข้อเสนอแนะ และขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.4 การดำเนินงานเครือข่ายพัฒนาอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.5 ร่างประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม โดยไม่ต้องจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.6 ขอแก้ไขเพิ่มข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.7 ร่างประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้งานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษาปรับแก้ไขตามเสนอ ทั้งนี้ขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.8 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม – กันยายน 2552)
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.9 ค่าเป้าหมายและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
   ที่ประชุมมติเห็นชอบให้ดำเนินการปรับแก้ไขตามที่ประชุมพิจารณา
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.10 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานระดับมหาวิทยาลัยดังนี้

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ที่10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี ข้อ ศูนย์การจัดการความรู้

ตัวบ่งชี้ที่10.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี
ดี มีความรู้เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม ผลผลิต งานกิจการนักศึกษาและ
คณะ/สำนัก/หน่วยงาน
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.11 การยืนยัน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.12 การบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมการวิจัยด้านบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.13 การพิจารณาเลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้งานประกันคุณภาพฯ พิจารณาประสานหารือกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อขอความชัดเจนในรายละเอียดการพิจารณาการแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มเติม ในเรื่องนิยามและมาตรฐานตัวบ่งชี้เฉพาะในแต่ละกลุ่มสถาบัน เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินในการเลือกกลุ่มสถาบัน เพราะถ้าหากพิจารณาโดยขาดความละเอียดรอบคอบ อาจจะส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในระยะยาว
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.14 แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.1 ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2552 รอบ 4 เดือน
   ที่ประชุมรับทราบ
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.3 การทดสอบการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง Wire max ของบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน)
   ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ประสานกับบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าร่วมชี้แจงข้อมูลแก่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.4 รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย ณ วันสิ้นงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2552)
   ที่ประชุมรับทราบ

  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.5 รายงานแนวทางการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองคลัง