รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  11 /2554 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554
ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.2 การประชุมเพื่อปรึกษาหารือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.3 การจัดงานเกษตรอีสานใต้
   รับทราบ
  คณะเกษตรศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.4 การจัดการประชุม APEC–UbonRatchathani International Symposium ๒๐๑๑– Innovation on Problem Solving Based Mathematics Textbook and E-textbooks
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔
   : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า ๓๓ บรรทัดที่ ๑๒ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม :รับทราบ โดยที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. คณะ/สำนัก/หน่วยงาน ขอให้ศึกษาระบบ KKUFMIS สำหรับการเบิกจ่ายเงินของกองทุน ซึ่งมีประกาศการใช้เงินแตกต่างกันในแต่ละหน่วยงาน
๒. เสนอให้กองคลังจัดประชุมเกี่ยวกับระบบ KKUFMIS ให้กับผู้บริหารก่อนปีงบประมาณ ๒๕๕๕
หน้า ๓๓ บรรทัดที่ ๒๐ เพิ่มข้อความ “มีคณะหน่วยงานที่รายงานบัญชีเงินฝากธนาคารของคณะ/หน่วยงาน ให้กองคลังทราบแล้ว ๗ หน่วยงานและยังขาดอีก ๙ หน่วยงาน ไม่รายงาน ได้แก่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และวิทยาเขตมุกดาหาร ”
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ (วาระพิเศษ) เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔
   รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 การดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
   เห็นชอบตามเสนอ นอกจากนี้ประธานที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมสำหรับแนวทางการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ดังนี้ ๑. ควรพิจารณาในการนำกิจกรรมต่างๆ ไปบูรณาการอยู่ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ เป็นการสร้างภาระแก่พื้นที่เป้าหมายมากเกินไป ๒. สำหรับกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปลงในพื้นที่เป้าหมายควรพิจารณากิจกรรมที่ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มคนในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การส่งเสริมและพัฒนาให้ยั่งยืนต่อไป ๓. สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายนั้น ควรหารือร่วมกับกลุ่มผู้นำในชุมชนของพื้นที่เป้าหมาย ก่อนการดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆ ที่อาจมีโครงการร่วมกันอยู่ก่อนแล้ว ๔. โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯ ควรพิจารณากำหนดวิธีการดำเนินโครงการให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนำไปต่อยอดทางด้านแนวคิดสู่การปรับใช้หรือการพัฒนา และสามารถประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงานอื่นๆ ได้รับทราบและได้รับประโยชน์จากกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการให้เกิดการพัฒนาสังคมอย่างแท้จริง
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.2 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
   รับทราบ
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.3 แนวทางการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ค่าเป้าหมาย และรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๓ เดือน
   เห็นชอบการทบทวนค่าเป้าหมายและให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) ปีการศึกษา ๒๕๕๔
โดยคณะกรรมการบริหารฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
๑.ขอความร่วมมือคณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก พิจารณามาตรการหรือกลไกในการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่างๆ เพื่อยกระดับการประกันคุณภาพฯ ที่มีอยู่เดิมให้สูงขึ้น
๒.ควรกำหนดการจัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์การประกันคุณภาพของ สมศ. และเพื่อหารือและกำหนดมาตรการร่วมกัน อันจะนำไปสู่การผ่านการรับรองตามเกณฑ์ที่กำหนด
๓.การศึกษาข้อมูลการประเมินตนเอง (SAR)จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่ผ่านการประเมินแล้วเพื่อนำมาประยุกต์และเป็นแนวทางสำหรับการพิจารณาปรับแผนการดำเนินการมหาวิทยาลัยต่อไป
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.4 โครงสร้างวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
   เห็นชอบให้ปรับโครงสร้างตามข้อเสนอแนะและขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไขโครงสร้างวิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุข ดังนี้
โครงสร้างองค์กร
๑. ขอให้ปรับแก้ไขโดยสำนักงานศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ สังกัดภายใต้สำนักงานเลขานุการคณะ เนื่องจากซ้ำกับสำนักงานศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ที่มีอยู่แล้ว ซึ่งศูนย์ดังกล่าวเทียบเท่าสำนักงานเลขานุการ
๒. พิจารณาแก้ไขชื่อ ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ เป็น สำนักงานศูนย์การศึกษาวิจัยและบริการทางการแพทย์
โครงสร้างการบริหารงานองค์กร
๑. แก้ไข ชื่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เป็นคณะกรรมการประจำวิทยาลัย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
สำหรับการกำหนดโครงสร้างขององค์กร สามารถกำหนดให้มีหน่วยงานตามสภาพการปัจจุบัน และหากประสงค์จะกำหนดหน่วยงานเพิ่มเติม ควรกำหนดเป็นโครงการจัดตั้ง เพื่อรองรับการขยายตัวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.5 การขอใช้พื้นที่สนามฟุตบอล ของสโมสรฟุตบอลอุบลไทเกอร์ เอฟซี
   เห็นชอบให้สโมสรฟุตบอลอุบลไทเกอร์ เอฟซี ดำเนินการตามข้อเสนอของมหาวิทยาลัย ดังนี้
02.27.1.1 ๑. สโมสรฯต้องสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยปัจจุบันมียอดค่าไฟฟ้า จำนวน ๑๐๔,๔๓๘.๖๘ บาท ซึ่งจะต้องดำเนินการชำระให้แล้วเสร็จก่อนเปิดฤดูกาลหน้า
๒. สโมสรฯนำเสนอแผนการจัดการด้านความสะอาดเรียบร้อย การปรับปรุงสนามแข่งขันและแผนการรักษาความปลอดภัยในวันแข่งขัน
๓. สโมสรฯ ต้องไม่ให้นักกีฬาพักค้างคืนในมหาวิทยาลัย หากมีความจำเป็นจะต้องขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอย่างเป็นทางการก่อนเสมอ
๔. สโมสรฯ ต้องทำแผนการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายและข้อเสนอด้านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่อนการเปิดการแข่งขันในฤดูกาลหน้า
  กองบริหารกายภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลรัตโนบลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)
   - เสนอเป็นวาระลับ -
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 การเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ (บัณฑิตรุ่นที่ ๒๐ ) ครั้งที่ ๓
   : เห็นชอบในการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๓) จำนวน ๑๗๕ คน
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 การเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ (บัณฑิตรุ่นที่ ๒๐) ครั้งที่ ๓
   เห็นชอบในการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ (บัณฑิตรุ่นที่ ๒๐) ครั้งที่ ๓ จำนวน ๒๔ คน
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 ขออนุมัติสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ (บัณฑิตรุ่นที่ ๒๐) ครั้งที่ ๓
   เห็นชอบในการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ (บัณฑิตรุ่นที่ ๒๐) ครั้งที่ ๓ จำนวน ๓ คน
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 ขออนุมัติสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๔)
   เห็นชอบในการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๔ จำนวน ๖๓ คน
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาเกินเกณฑ์/ข้อบังคับกำหนดกรณีขาดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งในการขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
   เห็นชอบให้คณะและงานบัณฑิตศึกษา พิจารณาข้อมูลของนักศึกษาที่อยู่ระหว่าง การดำเนินการสอบในขั้นตอนต่างๆ ทั้งนี้เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการขยายเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์/ข้อบังคับกำหนดกรณีขาดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งในการขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
   เห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ขอให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  คณะพยาบาลศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 การดำเนินการโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
   เห็นชอบตามเสนอ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.9 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในนโยบายสถานศึกษา ๓ ดี
   ขอให้งานประกันคุณภาพฯ พิจารณาตรวจสอบเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในนโยบายสถานศึกษา ๓ ดี ยังคงมีการดำเนินการอยู่ในปัจจุบันหรือไม่
  งานกิจการนักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.10 ขออนุมัติใช้เงินรายได้จากการให้บริการทางด้านสุขภาพของศูนย์สุขภาพวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
   เห็นชอบ ทั้งนี้ขอให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พิจารณาดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ให้สอดคล้องกับประมาณการรายรับในการจัดเก็บหรือที่มาของเงินรายได้ดังกล่าว
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.11 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์อัตราค่าบริการในการใช้พื้นที่ของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว
   เห็นชอบให้ดำเนินการปรับแก้ไขประกาศดังนี้ ๑. ปรับแก้ไขข้อความ ในข้อ ๑ เป็น “การให้บริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้คณะจัดสรรค่าหน่วยกิต ฝึกปฏิบัติงานหรือค่าธรรมเนียมพิเศษในรายวิชา ที่ใช้ในการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติในสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว” ข้อ ๒ แก้ไขเป็น “การให้บริการพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนหรือเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลองที่สถานปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว คิดค่าเช่าพื้นที่ตารางเมตรละ ๗๕ บาท/เดือน” ตัดข้อความ ข้อ ๓ การใช้พื้นที่หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ/หน่วยงานอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่ใช้บริการและสถานปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.12 สรุป ปัญหาอุปสรรคและเสนอมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพการวิจัยตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
   เห็นชอบมาตรการในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ดังนี้
การแก้ไขปัญหาระยะสั้น (ภายใน ๑ ปี)
๑. การจัดเวทีเพื่อเผยแพร่ผลงานของนักวิจัย เช่นการจัดเวทีระดับนานาชาติที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒. ขอให้โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ พิจารณาผลงานที่สามารถนำไปจดอนุสิทธิบัตร
๓. การสนับสนุนและส่งเสริมในการจัดตั้งศูนย์ความเชี่ยวชาญ
๔. ขอให้กองแผนงานและงานประกันคุณภาพฯ พิจารณาข้อมูลการกำหนดกลุ่มหลักสูตรศิลปประยุกต์และการออกแบบ โดยควรจัดกลุ่มให้เป็นไปตามบริบทของคณะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันตามโครงสร้างหลักสูตรจริงที่เปิดสอน ทั้งนี้เพื่อให้การทำผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจนยิ่งขึ้น
การแก้ไขปัญหาระยะยาว
๑. ให้กำหนดระยะเวลาในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการให้ชัดเจนโดยนำเกณฑ์การผลิตผลการวิจัยโดยนำมาผูกกับภาระงานประจำของอาจารย์ภายในคณะต่างๆ
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 รายงานผลการดำเนินงานบริหารสถานการณ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา สาธารณภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีอุทกภัย และโรคมือ เท้า ปาก
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 รายงานการเข้าร่วมประชุมการพิจารณาการจัดสรรทุนพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
   รับทราบและขอให้งานวิเทศสัมพันธ์แจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ทุนการศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 การมอบนโยบาย “การศึกษากับการเป็นประชาคมอาเซียน”
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.4 ตอบรับและอนุญาตในการนำโปรแกรม KKUFMIS ไปปรับการใช้งานที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.5 รายงานประจำปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
   รับทราบ
  สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.6 การดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔
   รับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.1 รายงานการช่วยเหลือทางคดีกรณีนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ๓ ราย ถูกฆาตกรรม ในเบื้องต้น
   รับทราบ
  คณะนิติศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.2 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
   รับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.3 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ
   รับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.4 ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ้นจากตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
   รับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.5 ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ้นจากตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
   รับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.6 การย้ายศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาที่ชั้น ๒ อาคารศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ
   เห็นชอบ โดยกำหนดการย้ายให้ดำเนินการภายหลังพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร ธันวาคม ๒๕๕๔
  สำนักวิทยบริการ  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.7 รายงานประจำปี ๒๕๕๓ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ขอให้คณะพยาบาลศาสตร์ใช้รูปแบบการบริหารเดิมไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยจำนวนคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จะแล้วเสร็จ
  คณะศิลปศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.8 การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์
   ขอให้คณะพยาบาลศาสตร์ใช้รูปแบบการบริหารเดิมไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยจำนวนคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จะแล้วเสร็จ
  คณะพยาบาลศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.9 รายงานผลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.10 ๖.๑๐ การดำเนินการจัดการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของศูนย์สอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.11 แผนกลยุทธ์วิทยาเขตมุกดาหารและสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
   เห็นชอบให้ดำเนินการดังนี้
๑. ขอให้นำเสนอแผนกลยุทธ์สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๒. ขอให้วิทยาเขตมุกดาหารพิจารณาปรับแก้ไขแผนกลยุทธ์การกำหนดหลักสูตรควรให้สอดคล้องกับบริบทแวดล้อมในพื้นที่ โดยกำหนดแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยที่สามารถดำเนินการได้จริงภายในระยะเวลา ๕ ปี และขอให้ปรับรูปแบบการเขียนแผนกลยุทธ์ให้เป็นไปตามที่กองแผนงานกำหนด และนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.12 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยจำนวนคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๔
   เห็นชอบให้โครงการจัดตั้งกองกฎหมายพิจารณาปรับแก้ไข(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยจำนวนคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
- หน้า ๒ ข้อ ๔ หน้า ๒ ควรตัด ข้อความ “ในกรณีที่คณะมีการแต่งตั้งรองคณบดีเกินสามคนให้จำนวนกรรมการประจำคณะที่อธิการบดีแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจำตามวรรคหนึ่งมีจำนวนลดลงตามรองคณบดีส่วนที่เกินจำนวนสามคน”
ข้อ ๖ ปรับแก้ไขวิธีการได้มา ควรกำหนดเป็น การเลือกสรรคณะกรรมการประจำคณะกำหนดวิธีการได้อย่างอย่างโปร่งใส
- หน้า ๓ แก้ไข วรรคสุดท้าย “ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัย”
- การกำหนดองค์ประกอบของคณาจารย์ประจำคณะ ควรกำหนดให้มีองค์ประกอบร่วมจาก ๓ องค์ประกอบ คือ คณาจารย์ประจำ ผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มวิชา อย่างสมดุล
ทั้งนี้ขอให้นำส่ง (ร่าง)ประกาศให้คณบดีพิจารณาก่อนนำเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาและจัดทำเป็นประกาศต่อไป
  กองกฎหมาย  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.13 ขออนุมัติในการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๔ ) เพิ่มเติม
   เห็นชอบในการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๔ จำนวน ๑๕ คน ทั้งนี้ในรายของนางสาวเบญจวรรณ พาบุดดา และนางสาวนิยารินทร์ ยิ้มยุรวัฒน์ นักศึกษาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา เนื่องจากเป็นนักศึกษาทุนฯ แต่ยังไม่มีการชำระค่าลงทะเบียนฯ ขอให้คณะพิจารณาตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินจากแหล่งทุนและประสานงานบัณฑิตศึกษาให้เรียบร้อย ก่อนการนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.14 ขออนุมัติเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี นอกที่ตั้งหลัก จำนวน ๓ หลักสูตร
   เห็นชอบ ให้กองบริการการศึกษา เสนอการอนุมัติเปิดหลักสูตร ระดับปริญญาตรีนอกที่ตั้ง จำนวน ๓ หลักสูตร นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองบริการการศึกษา