รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  11วาระพิเศษ /2556 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 ไม่มี
   ไม่มี
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 ไม่มี
   ไม่มี
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 ไม่มี
   ไม่มี
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑.มอบกองแผนงานตรวจสอบประมาณการรายรับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
หากเป็นลักษณะเงินที่ได้รับสนับสนุนเพื่อดำเนินการบริการวิชาการ ให้พิจารณาประมาณการรายรับเพียงร้อยละ ๕-๑๐ (ในส่วนที่มหาวิทยาลัยและคณะที่จะได้รับ)
๒.เห็นชอบให้ทุกคณะ/หน่วยงาน ตั้งประมาณการรายจ่ายสำหรับปรับอัตราเงินเดือนตาม
คุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (เยียวยา) (โดยใช้เงินทุนสำรองสะสมของคณะ) ส่วนคณะ/หน่วยงาน ที่ไม่มีงบประมาณเพียงพอให้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวโดยยืมเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย
๓.สำหรับประเด็นเรื่องประมาณการรายจ่ายสำหรับการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิ
ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย (เยียวยา) มอบกองแผนงานสรุปเสนอสภามหาวิทยาลัยแยกประเด็นเฉพาะเรื่องโดยขออนุมัติหลักการ และขออนุมัติวงเงินงบประมาณเงินรายได้สำหรับค่าใช้จ่ายฯ (เยียวยา)

มติที่ประชุม : เห็นชอบแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 ไม่มี
   ไม่มี
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง