รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  11วาระพิเศษ /2557 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 ไม่มี
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 ไม่มี
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 รายงานการเงินและรายงานวิเคราะห์งบการเงิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
   เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ( ณ มิถุนายน ๒๕๕๗)
   เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.3 (ร่าง) แผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   : เห็นชอบและให้นำไปบรรจุในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.4 บันทึกความเข้าใจในความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
    ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
๑. ให้พิจารณาปรับเปลี่ยนข้อความใน ข้อ ๑ ให้เหมาะสม “ข้อ ๑.ไทยทีวี ตกลงจะ
รับผิดชอบเป็นผู้สนับสนุนกล่องดิจิทัลหรือกล่องดาวเทียมและอื่นๆอย่างเต็มที่แต่ผู้เดียวแก่มหาวิทยาลัย...”
๒. ให้พิจารณาการกำหนดจุดติดตั้งให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้กระทบต่อการออก
ช่องสัญญาณเดิมของมหาวิทยาลัย
๓. มอบงานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ส่งหนังสือสอบถามไปยังคณะ/สำนัก/
หน่วยงานเพื่อรวบรวมและเสนอกำหนดจุดในการติดตั้ง

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองกลาง
ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.5 การลงนามในบันทึกข้อตกลงการดำเนินการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ร่วมกับ University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา
   : เห็นชอบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  คณะศิลปศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ....
   ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
- มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ ให้แล้วเสร็จ แล้วจึงดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยตามลำดับต่อไป และมอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ...... และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

  กองการเจ้าหน้าที่