รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  12 /2559 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559
ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  0.0 - ไม่มี -
   - ไม่มี -
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2559
เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559
   รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.1 ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการสำเร็จการศึกษา ของนางสาวจารุวรรณ ศรีอึ่ง รหัสประจำตัว 5121441387
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้และการให้บริการห้องเรียนอาคารเรียนรวม
   มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัย
   เห็นชอบ
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
      สำนักงานรักษาความปลอดภัยฯ     
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 ขอความเห็นชอบ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 10)
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 ขอความเห็น กรณีชำระเงินค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ราย นางสาววีรนุช อุดมคำ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
   เห็นควรให้เสนออธิการบดี โดยให้ นางสาววีรนุช อุดมคำ ชำระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา จำนวน 2,500 บาท เนื่องจากเทียบเคียงกับนักศึกษาที่อยู่ในระหว่างรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการ
  งานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 รายงานค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์" ระหว่างวันที่ 9 - 18 มกราคม 2559
   เห็นชอบ มอบกองคลังปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 ขอความเห็นชอบจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ University of Kochi ประเทศญี่ปุ่น
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 ขอความเห็นชอบต่ออายุข้อตกลงเพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ Yamaguchi University, Faculty of engineering ประเทศญี่ปุ่น
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 ขอความเห็นชอบจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Universiti Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย
   : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 การเข้าร่วมในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการวิจัย
   เห็นชอบ มอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ หารือกับคณะ/สำนัก/หน่วยงาน ที่มีความสนใจในทั้งประเด็นหลักและประเด็นรองต่อไป
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 การดำเนินงานโครงการพัฒนาแผนแม่บทอุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง
   เห็นชอบในกรอบแนวคิดในการปรับปรุงพื้นที่อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของมหาวิทยาลัย
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.9 กรอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก
    เห็นชอบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.10 การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก
   เห็นชอบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.11 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ในส่วนเงินงบประมาณ แผ่นดิน (ณ 30 มิถุนายน 2559)
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.12 ขอความเห็นชอบการเลื่อนแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.13 ขอความเห็นชอบชะลอการรับนักศึกษาใหม่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2559
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.14 รายงานผลการสอบบัญชีและผลการวิเคราะห์งบการเงิน คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ประจำปี 2558
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 รายงานผลการรับสมัครและผลการคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 การปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในกรณีจำเป็นรีบด่วนต้องเบิกจ่าย
   รับทราบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   รับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.4 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน การรับทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ฉบับ ทบทวนใหม่ 4 ปี (พ.ศ. 2561- 2564)
   รับทราบ
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.1 การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558
   1. (ร่าง) แนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558
ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า และสำนัก
2. (ร่าง) แนวทางการพิจารณาและรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.2 ขอปรับอัตราค่าตอบแทนการเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
   เห็นชอบ อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร โดยให้เริ่มใช้อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.3 สรุปผลการจัดประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10
   รับทราบ
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมลงนามความร่วมมือ “ประชารัฐร่วมใจยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม”
   รับทราบ
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.5 ขอความเห็นชอบการขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกำหนด กรณีนายเทิดศักดิ์ ปุระมงคล นักศึกษาระดับปริญญาเอก ในภาคการศึกษาศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559
   เห็นชอบ เนื่องจากเหตุสุดวิสัย คือ โคเจาะกระเพาะที่คณะเกษตรศาสตร์ ได้ตายลงในช่วงทำการทดลอง ทำให้ต้องขอความอนุเคราะห์ใช้โคและสถานที่ทดลอง ณ ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ ท่าพระ จังหวัดขอนแก่น เป็นเหตุให้การทดลองไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และมอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา และคณะเกษตรศาสตร์ ปรับแก้ไขและลำดับข้อมูล ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.6 ขอความเห็นชอบการขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกำหนด กรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กรณีนายดนุพัฒน์ ดวงมาลัย นักศึกษาระดับปริญญาเอก ในภาคการศึกษาศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559
   เห็นชอบ เนื่องจากเหตุสุดวิสัย คือ การรอการพิจารณาให้ได้รับการตอบรับจากวารสาร อยู่เหนือการควบคุมของนักศึกษา อีกทั้งนักศึกษายังแสดงถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องในการวางแผนเพื่อสำเร็จการศึกษา โดยนักศึกษาได้นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ก่อนครบกำหนดเวลาในการศึกษาประมาณ 1 ปี และได้สอบผ่านวิทยานิพนธ์ รวมถึงส่งวารสารไปตีพิมพ์ก่อนครบกำหนดเวลาการศึกษาอีกด้วย และมอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับแก้ไขและเพิ่มเติมเหตุผลก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.7 การพิจารณา (ร่าง) MOA ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ Faculty of Oriental Studies, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam
National University, Hanoi (เรื่องสืบเนื่อง)
   เห็นชอบ (ร่าง) MOA และมอบคณะศิลปศาสตร์ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  คณะศิลปศาสตร์