รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  12 /2553 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553
ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  
  1.1 - ไม่มี -
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2553
    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 1/2553 (วาระพิเศษ) เมื่อวันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2553
   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.3 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ 2/2553 (วาระพิเศษ) เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2553
   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 ขออนุมัติปรับปรุงชื่อคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบเป็นคณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
    - คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบแจ้งถอนเรื่อง -
  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.2 แนวทางการชำระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าและมาตรการประหยัดพลังงาน
   กองแผนงานแจ้งถอนเรื่อง
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.3 แนวทางการบริหารจัดการโบราณสถานอาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.4 รายงานความคืบหน้างานพระราชทานปริญญาบัตร,พิธีเปิดอาคารและการ
เตรียมการจัดแสดงนิทรรศการ
   ที่ประชุมรับทราบและเพื่อให้เกิดความเข้าใจในกำหนดการและการใช้เส้นทางต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประชาสัมพันธ์และแจ้งรายละเอียดกำหนดการที่ถูกต้องไปยังหน่วยงานต่างๆให้รับทราบ เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.1 การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาโรงเรียนความร่วมมือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โรงเรียน ชุมชน (USC)
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  คณะวิทยาศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.2 แนวทางการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2555 – 2557
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ขอให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการพิจารณาสรุปรายละเอียดของการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริจากคณะ/สำนักภายในมหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมและนำเข้าหารือร่วมกับผู้แทนจากสำนักพระราชวังเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้องและจัดสรรงบประมาณไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อดำเนินโครงการต่อไป
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.3 การประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย งวดสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2553
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.4 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2553
   กองแผนงานแจ้งถอนเรื่อง
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.5 ขอความอนุเคราะห์ทุนการศึกษาให้กับข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัด อุบลราชธานี
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ขอให้โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาจัดทำร่างประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนในระดับบัณฑิตศึกษาแก่หน่วยงานภายนอก และขอทราบรายละเอียดความพร้อม เงื่อนไข และนโยบายในการสนับสนุนทุนการศึกษา จากคณะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
  ได้ (ร่าง)ประกาศและเสนอที่ประชุม คกก.บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2554 มีมติให้คณะนำไปพิจารณา และได้เสนอเข้าที่ประชุมในครั้งที่ 4/2554 มีมติให้คณะนำไปพิจารณาเนื่องจาก ประกาศดังกล่าวจะมีผลต่อการจัดการศึกษาของคณะและใ    งานบันฑิตศึกษา กองบริการการศึกษา    ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล 
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.6 แนวทางการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จ
การศึกษา ภายใน 30 วัน หลังเปิดภาคการศึกษา
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในประเด็นต่อไปนี้
ประเด็นที่ 1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภายใน 1 เดือนหลังเปิดภาคการศึกษาถัดไป
เห็นชอบแนวทางที่ 2 เรียกเก็บในอัตราที่เทียบเท่ากับนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการรอตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์และผ่านเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและมหาวิทยาลัยกำหนด โดยเรียกเก็บเฉพาะค่ารักษาสถานภาพจำนวน 2,500 บาทต่อภาคการศึกษา
ประเด็นที่ 2 ภาคเรียนที่เริ่มใช้อัตราค่าธรรมเนียม
เห็นชอบแนวทางที่ 1 เริ่มภาคการศึกษาที่ 2/2553 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
  จัดทำประกาศ เรื่อง การกำหนดค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 และประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553    งานบันฑิตศึกษา กองบริการการศึกษา    ดำเนินการเรียบร้อย 
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.7 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  กองบริการการศึกษา  
  อยู่ระหว่างจัดทำประกาศ    งานบันฑิตศึกษา กองบริการการศึกษา    อยู่ระหว่างการจัดทำประกาศ 
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.8 หนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่งจังหวัด
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.9 การทำความร่วมมือการวิจัยและพัฒนายีสต์สายพันธุ์ทนร้อน ระหว่างมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัย Yamaguchi และบริษัท IWATA CHEMICAL CO.,LTD
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.10 ตอบข้อหารือการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่ง
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผู้บริหารซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของคณะในกำกับ ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราเดียวกับเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหาร
  คณะบริหารศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.11 การเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการการจราจร หน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.12 การบริหารจัดการรถโดยสารสองแถวภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.13 การบริหารจัดการกรณีนักศึกษา/บุคลากรเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ พิจารณาดำเนินการจัดทำรายละเอียดและระบบสวัสดิภาพและสวัสดิการสำหรับนักศึกษาและบุคลากร ในกรณีเจ็บป่วยและประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต
  กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 การระงับการประกาศรับนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 การแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 การแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2553
   ที่ประชุมรับทราบ
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.5 รายงานการดำเนินการหอพักอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
   ที่ประชุมรับทราบ
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.6 รายงานประจำปี 2553 งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
   ที่ประชุมรับทราบ
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.7 รายงานผลการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
   ที่ประชุมรับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.8 รายงานการดำเนินโครงการแสดงบทเพลงพระราชนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราช
   ที่ประชุมรับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.9 กำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2554
   ที่ประชุมรับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.1 การวางแผนจัดหาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการของ คณะพยาบาลศาสตร์
   คณะพยาบาลศาสตร์แจ้งถอนเรื่อง
  คณะพยาบาลศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.2 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามคำ รับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.3 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพฯ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบพิจารณาปรับแก้ไขแผนพัฒนาคุณภาพ นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อเข้าสู่การประเมินคุณภาพในรอบปีการศึกษา 2553 ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษารอบสอง ต่อไป
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.4 การกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.5 มติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553 วาระที่ 3.2.1 และ 4.1.1
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.6 กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.7 ผศ.พรพรรณ พึ่งโพธิ์ รับทุน โครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย
   ที่ประชุมรับทราบ
  คณะวิทยาศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.8 การลงนามข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอก
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ
  คณะศิลปศาสตร์  
  ได้ทำความร่วมมือแล้ว    คณะศิลปศาสตร์    ดำเนินการเรียบร้อย