รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  12 /2554 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554
ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  0.0 -ไม่มี -
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
   รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า ๒๐ บรรทัดที่ ๑ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : รับทราบและขอให้งานวิเทศสัมพันธ์แจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ทุนการศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 การกำหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
   ที่ประชุมเห็นชอบการกำหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป ดังนี้
๑. อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย : สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม
๒. เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย : ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
   มอบกองแผนงานพิจารณาปรับแก้ไขและตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
๑. การตรวจสอบวิธีการกำหนดค่าเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน ควรให้สอดคล้องกับศักยภาพและพิจารณาจากค่าเป้าหมายเดิมที่เคยกำหนดไว้แล้ว
๒. เพิ่มเติมบทวิเคราะห์ข้อมูล หรือพิจารณาจัดทำรายงานในลักษณะเปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละตัวบ่งชี้ อันจะนำไปสู่การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภา
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.3 การจัดเก็บอัตราค่าลงทะเบียนเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ กรณีลงทะเบียนรายวิชาครบแต่ได้หน่วยกิตไม่ครบและยังไม่สำเร็จการศึกษา
   อนุมัติ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.4 ผลการดำเนินโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบผลการดำเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 ขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
   เห็นชอบในการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๗ คน
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 ขออนุมัติสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๕)
   เห็นชอบในการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๕) จำนวน ๒ คน
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 แผนการรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
   - กองแผนงานแจ้งถอนเรื่อง -
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ณ สิ้นไตรมาส ๔)
   เห็นชอบให้กองแผนงานพิจารณาปรับแก้ไข รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ณ สิ้นไตรมาส ๔) โดยปรับแก้ไขการแสดงตัวเลขให้ถูกต้องและควรเพิ่มคำอธิบายข้อมูลในแต่ละรายการให้ชัดเจน และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 การพิจารณาขอย้ายสำนักงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบให้โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ ประสานกับสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อหารือและขอความชัดเจนในการพิจารณากำหนดพื้นที่เหมาะสมร่วมกันต่อไป
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)
   เห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้มอบกองแผนงานประสานคณะบริหารศาสตร์ พิจารณาดำเนินการจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการให้ชัดเจน ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 การปรับเปลี่ยนโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
   เห็นชอบให้ยุติโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นเนื่องจากโครงการได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และมอบโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่และโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย เพื่อพิจารณาหลักการในการยุติการจ้างรวมทั้งการช่วยเหลือในเรื่องวิเคราะห์อัตราการจ้างต่อไป
  โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “ERASMUS MUNDUS Programme Action 2 Partnership:Euro-Asia partnership to Promote Engineering Technology Education and Research Exchanges (TECHNO)”
   เห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างจังหวัดมุกดาหารและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 โครงการดนตรีผ่านธารา เทิดราชาแห่งแผ่นดิน
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 การจัดตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.4 การพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัยของคณะกรรมการสวัสดิการที่พักอาศัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    - โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ แจ้งถอนเรื่อง –
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.5 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.6 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
   รับทราบ
  งานกิจการนักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
   รับทราบ
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.1 กำหนดการจัดกิจกรรมการอบรมประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๔
   รับทราบ
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.2 แจ้งงดการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๔
   รับทราบ
  งานกิจการนักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.3 การจัดโครงการ “เทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา”
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง