รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  12(วาระพิเศษ) /2555 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 กรอบงบประมาณในแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบให้กองแผนงานจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ค่าวัสดุการศึกษาให้คณะวิชาต่างๆ ได้เข้าใจและหรือร่วมกันพิจารณาแนวทางการจัดสรรที่สอดคล้องกับ การจัดการศึกษาของทุกคณะวิชา
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม ในส่วนเงินรายรับเพิ่มเติม
   เห็นชอบแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม ในส่วนเงินรายรับเพิ่มเติมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และสำนักงานอธิการบดี จำนวนรวมทั้งสิ้น ๓,๖๐๐,๔๘๗.๙๔.- บาท
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 ค่าเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕
   เห็นชอบและรับรองค่าเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
   เห็นชอบให้เสนอโครงการ ๑.โครงการพิพิธภัณฑ์พื้นเมืองอุบลฯ (อาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชหลังเก่า) ๒.โครงการก่อสร้างเฮือนไม้อีสานเพื่อการอนุรักษ์ และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ เพื่อเป็นโครงการรับการตรวจประเมินตามตัวบ่งชี้ที่ ๑๐
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
   เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาในประเด็นหลักการวิจัย คือวิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและเศรษฐกิจชุมชน โดยขอให้ คณะ/สำนัก พิจารณาจากผู้ที่มีความสนใจและต้องการร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อให้สามารถดำเนินการ โดยบรรลุวัตถุประสงค์
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 การเบิกจ่ายอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาคณะบริหารศาสตร์
   มอบสำนักงานบริหารบัณฑิต กองบริการการศึกษาและคณะบริหารศาสตร์ พิจารณาดำเนินการดังนี้
๑. มอบคณะบริหารศาสตร์ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ผ่านมาว่าได้ดำเนินการตามประกาศคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ หรือไม่
๒.มอบคณะบริหารศาสตร์ทบทวนอัตราค่าตอบแทนทั้งในส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และควรจัดทำประกาศในฉบับเดียวกัน
  งานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การรับดำเนินการวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจากหน่วยงานภายนอก
   เห็นชอบ ทั้งนี้หากมีข้อเสนอแนะการปรับแก้ไขเพิ่มเติมขอให้นำส่งมายังโครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯ เพื่อนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑๘.๑ การชี้นำสังคมภายใน (มหาวิทยาลัย)
   เห็นชอบ ทั้งนี้มอบโครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯจัดทำรายละเอียดนำส่งให้คณะ/สำนัก พิจารณารายละเอียดประเด็นชี้นำสังคมภายในของคณะต่างๆ เพื่อรับการตรวจประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ต่อไป
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ