รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  12 /2556 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 ขอเชิญร่วมต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณ
   รับทราบ
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.2 การแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์
   รับทราบ
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.3 การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างๆ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖
   รับรองรายงานโดยมีการแก้ไข ในระเบียบวาระที่ ๓.๑,๓.๒,๔.๘ ดังนี้
- ระเบียบวาระที่ ๓.๑ หน้า ๘ บรรทัดที่ ๓๑-๓๒
เดิม ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ให้สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ประสาน
ผู้รับผิดชอบแต่ละด้านของคณะ/สำนัก/หน่วยงาน รวบรวมแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และให้สรุปหากมีปัญหาและอุปสรรคและไม่สามารถดำเนินการได้ให้เขียนรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรและนำมาปรับการเขียนแผน/กิจกรรม/โครงการ ให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม : รับทราบ
แก้ไขเป็น ที่ประชุมมีการพิจารณาอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะดังนี้ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ควรประสานผู้รับผิดชอบแต่ละด้านของคณะ/สำนัก/หน่วยงาน ให้รวบรวมแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ และให้สรุปปัญหาอุปสรรคและไม่สามารถดำเนินการได้เป็นลายลักษณ์อักษร และนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำแผน/กิจกรรม/โครงการ ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม : รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ มอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งคณะ/หน่วยงาน จัดทำแผนแนวทางการพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการต่อไป
- ระเบียบวาระที่ ๓.๒ หน้า ๙ บรรทัดที่ ๒๑-๓๒
เดิม ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้
๑. ให้กองแผนงาน พิจารณาจัดประชุมสัมมนาการปรับแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพิจารณาใน
งบประมาณ
๒. ให้กองบริการการศึกษา เก็บข้อมูลรูปแบบและวิธีการคัดเลือกฯเพื่อนำมาปรับปรุง
๓. ขอความร่วมมือคณะ/วิชา มีการประชาสัมพันธ์จุดเด่นของแต่ละสาขาวิชา
๔. จัดลำดับความเร่งด่วนของกิจกรรม/โครงการ เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติงานของแต่ละปี

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ที่รับผิดชอบแต่ละงานเป็นประธาน คณะ
ทำงาน ปนะกอบด้วย คณบดี คณะต่างๆที่สนใจ บุคลากรในสังกัด ผู้อำนวยการและหัวหน้างาน และให้กองแผนงานปรับปรุงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และกำหนดแบบฟอร์มของการเขียนโครงการเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน
แก้ไขเป็น ที่ประชุมมีการพิจารณาอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ให้กองแผนงาน พิจารณาจัดประชุมสัมมนาการปรับแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพิจารณาใน
งบประมาณ
๒. ให้กองบริการการศึกษา เก็บข้อมูลรูปแบบและวิธีการคัดเลือกฯเพื่อนำมาปรับปรุง
๓. ขอความร่วมมือคณะ/วิชา มีการประชาสัมพันธ์จุดเด่นของแต่ละสาขาวิชา
๔. คณะทำงานควรจัดลำดับความเร่งด่วนของกิจกรรม/โครงการ เพื่อบรรจุใน
แผนปฏิบัติงานของและปี
๕. ควรมีคณะทำงานกลุ่มย่อยที่ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คณบดีคณะ
ต่างๆ ที่สนใจ ผู้อำนวยการและหัวหน้างาน
๖. กองแผนงาน ควรกำหนดแบบฟอร์มของการเขียนโครงการเพื่อให้การจัดทำโครงการ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบคณะทำงานพิจารณาดำเนินงานตามข้อเสนอแนะดังกล่าว
- ระเบียบวาระที่ ๔.๘ หน้า ๑๘ บรรทัดที่ ๓ - ๕
เดิม มติที่ประชุม : ไม่เห็นชอบ การปรับปรุง และมอบให้สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ เสนอจัดตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบประเด็นข้อกฎหมาย นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายและทรัพย์สินและการเงิน ในกรณีไม่อนุญาตให้บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน ทั้ง ๕ ข้อ และ มอบให้สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จัดตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบประเด็นข้อกฎหมาย และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ วาระพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖
   รับรองรายงานโดยมีการแก้ไข ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ หน้า ๕ บรรรทัดที่ ๔ – ๒๘
เดิม ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. มอบกองแผนงานตรวจสอบประมาณการรายรับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
หากเป็นลักษณะเงินที่ได้รับสนับสนุนเพื่อดำเนินการบริการวิชาการ ให้คำนวนประมาณการรายรับร้อยละ ๕ –๑๐ (ในส่วนที่มหาวิทยาลัยและคณะต้องได้รับ)
๒. สำหรับประเด็นประมาณการรายจ่ายสำหรับการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย (เยียวยา) และสำหรับ ๔ คณะ คือคณะเกษตรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ซึ่งมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณและจะใช้เงินงบประมาณคงเหลือหลังจากสรุปปิดงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยจะขอทบทวนแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในคราวต่อไปนั้น ที่ประชุมเห็นชอบให้คณะทั้ง ๔ คณะ คือคณะเกษตรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ตั้งประมาณการรายจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย (เยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้หากคณะ/วิทยาลัยได้ตรวจสอบเงินสะสมของคณะ/วิทยาลัยแล้วพบว่า ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะตั้งงบประมาณเพื่อการดังกล่าวได้ ขอให้ดำเนินการพิจารณาการรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวโดยยืมเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัยเพื่อตั้งประมาณการรายจ่ายต่อไป
๓. เห็นชอบให้หน่วยงานที่เสนอขอใช้เงินทุนสำรองสะสมเงินรายได้ของคณะ เพื่อสมทบในภาครายรับและรายจ่ายในลักษณะสมดุล สำหรับรายการจำเป็นเร่งด่วนตามที่คณะเสนอ
๔. สำหรับประเด็นเรื่องประมาณการรายจ่ายสำหรับการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย (เยียวยา) มอบกองแผนงานสรุปเสนอสภามหาวิทยาลัยแยกประเด็นเฉพาะเรื่องโดยอนุมัติหลักการ และขออนุมัติวงเงินงบประมาณเงินรายได้สำหรับค่าใช้จ่ายฯ (เยียวยา)
๕. มอบกองแผนงานประสานคณะ /วิทยาลัย / สำนัก จัดทำแผนความต้องการครุภัณฑ์การศึกษาระยะ ๓ ปี และ ๕ ปี เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับจัดส่งให้ที่ประชุมอธิการบดี สำนักงบประมาณหรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป โดยกองแผนงานจัดทำแบบฟอร์มสำหรับเตรียมข้อมูลดังกล่าว
มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป

แก้ไขเป็น ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. มอบกองแผนงาน ตรวจสอบประมาณการรายรับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
หากเป็นลักษณะเงินที่ได้รับสนับสนุนเพื่อดำเนินการบริการวิชาการ ให้พิจารณาประมาณการรายรับเพียงร้อยละ ๕-๑๐ (ในส่วนที่มหาวิทยาลัยและคณะที่จะได้รับ)
๒. เห็นชอบให้ทุกคณะ/หน่วยงาน ตั้งประมาณการรายจ่ายสำหรับปรับอัตราเงินเดือนตาม
คุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (เยียวยา) (โดยใช้เงินทุนสำรองสะสมของคณะ) ส่วนคณะ/หน่วยงาน ที่ไม่มีงบประมาณเพียงพอให้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวโดยยืมเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย


๓. สำหรับประเด็นเรื่องประมาณการรายจ่ายสำหรับการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิ
ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย (เยียวยา) มอบกองแผนงานสรุปเสนอสภามหาวิทยาลัยแยกประเด็นเฉพาะเรื่องโดยขออนุมัติหลักการ และขออนุมัติวงเงินงบประมาณเงินรายได้สำหรับค่าใช้จ่ายฯ (เยียวยา)
มติที่ประชุม : เห็นชอบแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
   เห็นชอบ และให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป ดังนี้
๑. ให้ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ จัดทำแผนปรับปรุงการ
ดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ ที่เป็นจุดอ่อน จุดบกพร่องหรือจุดที่เกิดปัญหาความไม่ชัดเจนต่างๆ และประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานพัฒนานักศึกษา กองแผนงาน และจัดทำแผนระบุความรับผิดชอบระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ให้ชัดเจน

๒. ให้พิจารณาเกี่ยวกับกรรมการประเมินคุณภาพ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ว่าจะสามารถ
ประเมินเป็นกลุ่มสาขาวิชา และเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกันได้หรือไม่
๓. ให้มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจของผู้ตรวจประเมิน ก่อนที่จะมีการตรวจประเมิน
โดยให้ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ รับผิดชอบให้ดำเนินการก่อนการประเมินในปีการศึกษาปัจจุบัน เพื่อหาแนวทางแก้ไข จัดทำแผนปรับปรุง ข้อบกพร่องในปีที่ผ่านมา

  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.2 การรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า รอบ ๓ เดือน (มิ.ย.- ส.ค. ๒๕๕๖)
   เห็นชอบ ให้สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ พิจารณาปรับปรุงรูปแบบการรายงานและวิเคราะห์สิ่งที่คณะ/หน่วยงานต้องแก้ไขปรับปรุงแต่ละองค์ประกอบ เพื่อให้แต่ละหน่วยงาน นำไปพิจารณาดำเนินการในไตรมาสต่อไป
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 ๔.๑ ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี
(หลักสูตรต่อเนื่อง) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
๔.๑.๑ ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๑ คน
-ขอถอนเรื่อง-

๔.๑.๒ ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๑ คน

๔.๑.๓ ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๕ จำนวน ๔๘ คน

๔.๑.๔ ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๖ จำนวน ๑๔๗ คน
   ๔.๑.๑ ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๑ คน
-ขอถอนเรื่อง-

๔.๑.๒ เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรต่อเนื่อง)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๑ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

๔.๑.๓ เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๕ จำนวน ๔๘ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

๔.๑.๔ เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๖ จำนวน ๑๔๗ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๓ )
   เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๓) จำนวน ๓๓ คน จำแนกเป็นระดับปริญญาโท จำนวน ๒๙ คน และระดับปริญญาเอก จำนวน ๔ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 ขอเสนอแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖
   เห็นชอบ และให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อลงนามต่อไป
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ไตรมาสที่ ๓

   -ขอถอนเรื่อง-
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 แนวทางการดำเนินงานด้านการคุ้มครองพันธุ์พืชในประเทศไทยและการใช้
ทรัพยากรชีวภาพในการทำงานวิจัยและพัฒนา
   -ขอถอนเรื่อง-
  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 แนวทางการให้การสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบ ให้คณะ/สำนักประชุมร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยให้แต่ละหน่วยงานนำเสนอสิ่งที่ต้องการพัฒนาและสิ่งที่จะเสนอให้คณะกรรมการส่งเสริมฯ ช่วยสนับสนุน
ส่วนการจัดกิจกรรมให้แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ การจัดเฉพาะกิจและการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมเฉพาะกิจ มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศล / คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ คณะศิลป-ศาสตร์ เป็นหน่วยงานหลักจัดการแข่งขันแรลลี่จักรยานการกุศล ส่วนกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเสนอให้เป็นการแข่งขันแรลลี่จักรยานการกุศล
ส่วนแผนการจัดการการอนุรักษ์และพัฒนา “ร่องก่อ” ให้เป็นแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านพฤกษศาสตร์ ในระดับมหาวิทยาลัย ให้นำเสนอคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พิจารณาเสนอระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 ขออนุมัติจัดตั้งสำนักงาน International Office
   ให้สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ นำไปปรับแก้ไขโครงการจัดตั้งสำนักงาน และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 การพิจารณาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ปีการศึกษา ๒๕๕๘
   ๑. เห็นชอบหลักการในการปรับปรุงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเป็นแบบเหมาจ่าย โดยให้เริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๘
๒. ให้แต่ละคณะ พิจารณาทบทวนเพื่อกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายที่เหมาะสมตามช่วงอัตราที่นำเสนอ โดยให้กองบริการการศึกษาเป็นผู้รวบรวมข้อมูลจากแต่ละคณะภายในระยะเวลา ๒ สัปดาห์เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
๓. ให้มีคณะทำงานพิจารณาเรื่องการจัดสรรจากการเก็บค่าธรรมเนียมเป็นแบบเหมาจ่าย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายวางแผนมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ดังกล่าว
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.9 ผลการพิจารณาการจัดแผนการศึกษาให้กับนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗
   เห็นชอบให้มีการจัดการศึกษาแบบพิเศษในปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยเริ่มใน
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ศึกษาตามระยะเวลาที่แผนการศึกษากำหนด สำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่นๆให้จัดการศึกษาแบบปกติ และเห็นชอบให้ปรับปรุงวันสอบกลางภาคในภาคการศึกษาปกติให้เป็น ๑๐ วัน
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.10 การใช้ห้องภายในอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง บางส่วนสำหรับการจัดการเรียนการสอน
   อนุมัติ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.11 เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
- เอกสารและรายงานการประชุมเสนอเป็นวาระลับ –
   เห็นชอบ กรณีที่ ๑ ให้คณะรัฐศาสตร์ นำกลับไปดำเนินการตามประกาศ ที่เกี่ยวข้องและให้ปรับคำประกาศเกียรติคุณให้ชัดเจนและสอดคล้องกับปริญญาที่เสนอและนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย อีกครั้งหนึ่ง กรณีที่ ๒ มอบกองบริการการศึกษา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.12 เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลรัตนโนบล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
   รับทราบ
  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา