รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  12 /2557 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 การแต่งตั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
   รับทราบ
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.3 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
   รับทราบ
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗
   รับรองรายงานการประขุมโดยไม่มีการแก้ไข
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.3 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่
๑๑/๒๕๕๗ วาระพิเศษ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗
   รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
๑. ขอให้มี Hight Pereformance computer ที่ตอบสนองการใช้งานและเพียงพอต่อการใช้งานของนักศึกษา
๒. การพัฒนาความเร็วของเครือข่าย
๓. การพัฒนาระบบ CCTV

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑

  สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.2 (ร่าง) ประกาศทรัพย์สินที่อยู่ในอำนาจการบริหารจัดการของสำนักบริหารทัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
๑. ให้ปรับปรุงรูปแบบการจัดทำประกาศให้ถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และให้
ระบุอำนาจ หน้าที่ของสำนักบริหารทรัพย์สินฯและคณะเจ้าของพื้นที่ให้ชัดเจน
๒. มอบรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พิจารณาร้านอาหารภายในพื้นที่ของคณะต่างๆ ที่ยังไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารทรัพย์สินฯ จะต้องให้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ หรือไม่
๓. มอบรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ หาข้อมูลย้อนหลังของร้านค้าร้านอาหาร ที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งสำนักบริหารทรัพย์สินฯเป็นผู้ดูแลการบริหารจัดการการลงทุน และการเก็บรายได้อย่างไร เพื่อประกอบการพิจารณาการจัดสรรรายได้ให้แก่คณะ/สำนัก เจ้าของพื้นที่ต่อไป
๔. การบริหารจัดการของสำนัก ในกรณีที่มีการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ของผู้ประกอบการ ควรแจ้งการต่อสัญญาล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ เดือน และการประมูลใหม่ ควรให้คณะร่วมเป็นกรรมการและมีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้ประกอบการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ร่างประกาศทรัพย์สินที่อยู่ในอำนาจการบริหารจัดการของสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗
  สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑)
   เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๒๒ คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๒๑ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอกจำนวน ๑ คน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๓ คน
   เห็นชอบ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๓ คน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๒๙๘
   เห็นชอบ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๒๙๘ คน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๖๗ คน และขอความเห็นชอบให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ (ช่วงที่ ๑) จำนวน ๔๐ คน มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
   เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๖๗ คน และให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ (ช่วงที่ ๑) จำนวน ๔๐ คน ตามหมายเหตุของรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่แนบ มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 ขอความเห็นชอบการขอขยายจำนวนรับนักศึกษาในคำปรึกษาวิทยานิพนธ์เกิน ๕ คน กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทิพราช คณะวิทยาศาสตร์
   เห็นชอบในหลักการ และให้ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ที่เป็นทางการ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 ขอความเห็นชอบการขอขยายจำนวนรับนักศึกษาในคำปรึกษาวิทยานิพนธ์เกิน ๕ คน กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร คณะวิทยาศาสตร์
   เห็นชอบในหลักการ และให้ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ที่เป็นทางการ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 ขอความเห็นชอบการขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกำหนด กรณี นางสาวดวงรัชนีกรณ์ เหมือนมาตย์ คณะวิทยาศาสตร์
   เห็นชอบการขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกำหนด กรณี นางสาวดวงรัชนีกรณ์ เหมือนมาตย์ คณะวิทยาศาสตร์ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๑๕๕๗
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 ขอความเห็นชอบการขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกำหนด กรณี นางสาวกาญจนา คุ้มทรัพย์ คณะบริหารศาสตร์
   ขอถอนเรื่อง
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.9 ขอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับ
สาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ...) พ.ศ....
   เห็นชอบ การขอเพิ่มเติมแก้ไขพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของการเพิ่มชื่อสาขาวิชาใหม่ ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรอื่นๆ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.10 ขออนุมัติจัดทำประกาศหลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗
   ให้คณะบริหารศาสตร์กลับไปทบทวนและเปรียบเทียบกับประกาศหลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนฯ ของคณะอื่นๆ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
  คณะบริหารศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.11 การอบรมการใช้งาน Google Apps for Education สำหรับผู้บริหาร
   เห็นชอบการจัดฝึกอบรมการใช้งาน Google Apps For Educationสำหรับผู้บริหาร ในวันอังคาร ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ช่วงเช้าเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐น. ช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี
  สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.12 ขออนุมัติประกาศ “หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗ ”
   เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.13 ขอความเห็นชอบ(ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย (Research Parnership Agreement ) ระหว่าง University of Alberta) ประเทศแคนาดา กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบ และมอบให้สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย ดังกล่าวเป็นภาษาไทยและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.15 ขอความเห็นชอบในการเปิดหลักสูตรใหม่หลักสูตรวิทยาศาสตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
   เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.16 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อหลักสูตรและปรับแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารงานก่อสร้างและจัดการระบบสาธารณูปโภค
   ขอถอนเรื่อง
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 การกำหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนงานบริการวิชาการและแผนงานทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามข้อเสนอแนะขอคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
   รับทราบ
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 สรุปจำนวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗
   รับทราบ
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.4 งบประมาณตามมาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ ๒๕๕๘
   รับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.5 โครงการพัฒนานักวิจัยในประเทศลุ่มน้ำโขง
   รับทราบ
  คณะศิลปศาสตร์