รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  13 /2558 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  1.2 รายงานผลการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๖๐ ปี ในหลวงทรงเสด็จฯ จังหวัดอุบลราชธานี”
   ทั้งนี้ ประธานที่ประชุม ให้ความเห็นในการพิจารณาการแต่งกายร่วมกิจกรรม ขอให้มีความเหมาะสม และเป็นระเบียบ และมีรูปแบบเดียวกันเพื่อความสวยงามด้วย

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบการร่วมกิจกรรม “ใต้ร่มพระบารมี ๖๐ ปี ใน
หลวงทรงเสด็จฯจังหวัดอุบลราชธานี” ให้คณะ/สำนัก พิจารณาส่งนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมให้เหมาะสม
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  1.3 ขอชี้แจงรายละเอียดนักศึกษาที่เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก และการวางแผน
ควบคุมโรคไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  1.4 ร่วมต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณ
   รับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
   
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
   ทั้งนี้ ที่ประชุมให้เพิ่มเติม ประเด็นการอภิปรายและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในระเบียบวาระที่ ๔.๕ หน้า ๑๔ และ หน้า ๑๕ และแก้ไขมติที่ประชุม รายละเอียดดังนี้
“ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายประเด็นปัญหาและมีข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม ประกอบการ
พิจารณาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๙ ของหน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร ดังนี้
๑. เนื่องจากจำนวนการรับนักศึกษา ของหน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร
ไม่เป็นไปตามแผน มีผลการรับนักศึกษาได้ต่ำกว่าแผนการรับที่กำหนดใว้ตลอด ๕ ปี การศึกษาที่ผ่านมา อาจทำให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของนักศึกษา
๒. การประกันคุณภาพการศึกษา มีผลคะแนนตัวบ่งชี้ต่างๆมีค่าคะแนนที่ต่ำ ระบบการ
บริหารจัดการหน่วยการเรียนการสอนนอกที่ตั้ง ยังไม่มีความเข้มแข็ง จะส่งผลกระทบต่อการใช้หลักสูตรร่วมกับคณะต่างๆ
๓. ปัญหาการก่อสร้าง พบว่า หากมหาวิทยาลัย เลือกดำเนินการก่อสร้างต่อไป จะพบ
ปัญหาอุปสรรคด้านงบประมาณ ซึ่งเป็นปัญหาทั้งข้อกฎหมาย และข้อเท็จจริง โดยจำแนกเป็นสองแนวทาง
แนวทางที่ ๑ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะต้องขออนุมัติกรอบวงเงินและความเหมาะสมของราคาและแบบรูปต่อคณะรัฐมนตรี ผ่านสำนักงบประมาณ เป็นครั้งที่ ๓ โดยไม่สามารถทราบความสำเร็จได้ว่าจะได้รับอนุมัติเมื่อใด ส่วนแนวทางที่ ๒ หาก มหาวิทยาลัย จะดำเนินการก่อสร้างต่อไป มีความเสี่ยงที่จะหาผู้รับจ้างไม่ได้หรือหากมีการปรับลดเนื้องานก่อสร้าง จะต้องขอปรับลดรายการ แบบรูป ต่อคณะรัฐมนตรีผ่าน สำนักงบประมาณ ซึ่งไม่สามารถทราบได้ว่า จะได้รับความเห็นชอบเมื่อใด เนื่องจากระยะเวลา จะมีความสัมพันธ์กับกรณีขยายกันเงินเหลื่อมปี แบบไม่มีหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๐๔,๓๕๗,๕๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่ล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งต้องอุทธรณ์ ทุกรอบ ๖ เดือน เป็นภาระเกินสมควร
ดังนั้น จากประเด็นปัญหาข้างต้น ที่ประชุมจึงให้ชะลอการรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๙ ของหน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร
โดย คณบดีคณะบริหารศาสตร์ เสนอว่าการจัดการเรียนการสอนของหน่วยจัดการเรียนการสอนนอกที่ตั้งจังหวัดมุกดาหาร ที่ใช้หลักสูตรร่วมกับคณะบริหารศาสตร์ ทางคณะฯ ยินดีรับนักศึกษาของหน่วยจัดตั้งฯ มาเรียนที่คณะฯ ทั้งหมด โดยคณะ ฯ ยินดีให้การสนับสนุน เพื่อการคงไว้ซึ่งคุณภาพของนักศึกษา
มติที่ประชุม : ให้ชะลอการรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๙ ของหน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร เนื่องจากประเด็นปัญหาข้างต้น ”

มติที่ประชุม : รับรองรายงานตามที่ฝ่ายเลขานุการได้ปรับแก้ไข
  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 ขอความเห็นชอบการขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกำหนด กรณี นายชญานนท์ แสงมณี นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
   เห็นชอบ ให้ขยายเวลาการศึกษาให้กับ นายชญานนท์ แสงมณี ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เนื่องจากเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการสูญเสียเวลาในการรอผลตอบรับจากวารสารหลายฉบับ และนักศึกษามีความพยายามอย่างต่อเนื่องอย่างเด่นชัดของนักศึกษา เพื่อให้ได้ตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติตามเกณฑ์หลักสูตรกำหนด และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๑,๔๒๗ คน
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๒๖ คน
   เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพร้อมผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 ขอรายงานรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่คณะรับรองเรียบร้อยแล้วแต่ปัจจุบันยังคง มีหนี้ค้างชำระ และขอความเห็นชอบให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติปริญญา
   เห็นชอบ ให้นำเสนอรายชื่อผู้ขอสำเร็จการศึกษาที่ติดต่อขอชำระหนี้สินแล้ว ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติปริญญา
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 ขอความเห็นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงปริญญาเป็นปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ สำหรับนางสาวทศพร โล่เงิน รหัสประจำตัว ๕๔๑๔๔๐๑๐๔๑
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ให้ คณะศิลปศาสตร์ เสนอเหตุผลชี้แจงเพื่อประกอบการ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงปริญญาเป็นปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ สำหรับนางสาวทศพร โล่เงิน รหัสประจำตัว ๕๔๑๔๔๐๑๐๔๑

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 วิธีรับเข้าศึกษาและวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
   ทั้งนี้ ที่ประชุม มีข้อเสนอแนะ ให้ปรับแก้ไข
- ๑.๒.๒ วิธีการรับตรงตามโควตา เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ของคณะ มหาวิทยาลัยและประเทศ โดยมีสัดส่วนการรับร้อยละ ๓๐ ของวิธีรับตรง (จำนวน ๑,๑๓๔ คน) โดยกำหนดเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ กลุ่มความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และกลุ่มโควตารับตรงทั่วไปและการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และกลุ่มโควตาโรงเรียนเครือข่ายทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 การเข้าร่วมเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
   เห็นชอบ ให้คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) สาขาวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์
  คณะวิทยาศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.9 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๑๒ เดือน
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.10 รายงานผลการดำเนินตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ( ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.11 รายงานผลการดำเนินงานตาม แผนการปรับปรุงควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ( ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ )
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.12 รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุน
ขนาดเล็กประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบที่ ๑ และรอบที่ ๒
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.13 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
และนโยบายการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.14 ขอปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณ-
สุขศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.15 กรอบการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
   ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้
- เพิ่มข้อความในข้อ “ ข้อ ๒.๑ การผลิตบัณฑิต - นักศึกษา – ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ปกครอง และเพิ่ม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ศึกษา
ข้อมูล การวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการ เพื่อคัดเลือกโครงการเข้ารับการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในครั้งต่อไป
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.16 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๘
   เห็นชอบ ให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 แนวทางการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รณรงค์ โครงการมหาวิทยลัยปลอดบุหรี่
   รับทราบ
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข