รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  13วาระพิเศษ /2559 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559
ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  0.0 - ไม่มี -
   - ไม่มี -
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  0.0 - ไม่มี -
   - ไม่มี -
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  0.0 - ไม่มี -
   - ไม่มี -
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการให้บริการของมหาวิทยาลัย
   ยืนยันวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และให้คณะ/สำนัก ใช้ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของหน่วยงาน เนื่องจากกระบวนการในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดการประชุมระดมสมองจากทุกภาคส่วน และสภามหาวิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559 แต่ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจักได้ดำเนินการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 นวัตกรรมพัฒนาชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Thailand 4.0
   รับทราบ
  กองแผนงาน