รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  13(วาระพิเศษ) /2554 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554
ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 แนะนำผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
   รับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการศึกษาก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ณ จังหวัดอุบลราชธานี
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.3 โครงการเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 การกำหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
   - กองแผนงานแจ้งถอนเรื่อง -
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เพื่อพิจารณา  
  4.1 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
   เห็นชอบให้กองแผนงานพิจารณาปรับค่าเป้าหมาย และกำหนดเกณฑ์ การประเมินผลในบางตัวชี้วัด ที่มหาวิทยาลัยกำหนดร่วมกับผู้รับผิดชอบหลัก ในแต่ละกลยุทธ์เพื่อให้คณะ/สำนัก ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการทบทวนและกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เพื่อพิจารณา  
  4.2 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากที่ดิน
   ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากที่ดิน ตามองค์ประกอบ ดังนี้
๑. อธิการบดี ประธานกรรมการ
๒. ประธานสภาอาจารย์ กรรมการ
๓. กรรมการผู้ทรงวุฒิ ๕ คน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกไม่น้อยกว่า ๓ คน
๓.๑ นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์ กรรมการ
๓.๒ ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ กรรมการ
๓.๓ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการ
๓.๔ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ กรรมการ
๓.๕ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ กรรมการ
๓.๖ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน เป็นกรรมการและเลขานุการ
มอบสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ดำเนินการจัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยและนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบต่อไป
  สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 (ร่าง)กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 สรุปการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี ๒๕๕๔
   รับทราบ
  คณะเกษตรศาสตร์