รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  13 /2555 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555
   รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า 9 บรรทัดที่ 22-25 แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : มอบให้งานบริหารบัณฑิตศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลฯลฯ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย โดยมีคณบดีคณะรัฐศาสตร์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นคณะกรรมการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นกรรมการและเลขานุการ
หน้า 36 บรรทัดที่ 21-22 แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ใช้ห้อง 401 (อาคารสำนักงานอธิการบดีหลังเก่า) สำหรับใช้จัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 12/2555 (วาระพิเศษ) เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555
   รับรองรายงานโดยมีการแก้ไขดังนี้
สำหรับระเบียบวาระที่ 4.1 ขอให้กองแผนงานจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ค่าวัสดุการศึกษาให้คณะวิชาต่างๆ ได้เข้าใจและหรือร่วมกันพิจารณาแนวทางการจัดสรรที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของทุกคณะวิชา
หน้า 11 บรรทัดที่ 27-33 แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : มอบงานบริหารบัณฑิตศึกษา กองบริการการศึกษาและคณะบริหารศาสตร์ พิจารณาดำเนินการดังนี้
1. มอบคณะบริหารศาสตร์ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ผ่านมาว่าได้ดำเนินการตามประกาศคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2552 หรือไม่
2.มอบคณะบริหารศาสตร์ทบทวนอัตราค่าตอบแทนทั้งในส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และควรจัดทำประกาศในฉบับเดียวกัน
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2556
   เห็นชอบแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2556 ตามแนวปฏิบัติเดิม คือให้หัวหน้าโครงการเป็นผู้ยืมเงินจากมหาวิทยาลัยตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรและนำส่งไว้ที่คณะ/สำนักที่สังกัด โดยยืมเงินจากคณะ/สำนัก ในการดำเนินการโครงการเป็นงวดๆ
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องประกาศการลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับบุคคลภายนอก
   เห็นชอบให้สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา นำกลับไปพิจารณาทบทวนแก้ไขและนำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป
  งานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 ขอความเห็นชอบเพื่อเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2
   เห็นชอบการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 2) จำนวน 1,305 คน และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 ขอความเห็นชอบเพื่อเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 1
   เห็นชอบการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี(หลักสูตรต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2554 (ครั้งที่ 1) จำนวน 2 คน และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 ขอความเห็นชอบเพื่อเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 1)
   เห็นชอบการสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 1 จำนวน 166 คน และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 ขอความเห็นชอบเพื่อเสนอขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษต่อสภามหาวิทยาลัยของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
   เห็นชอบการให้ปริญญาเกียรตินิยมตามปกติโดยไม่ต้องเสนอขอเป็นกรณีพิเศษจากมหาวิทยาลัย เนื่องจากนักศึกษาทั้งสองรายไม่ได้ศึกษาเกินระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร ทั้งนี้ขอให้กองบริการการศึกษาและคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สำหรับกรณีรายอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันด้วย
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
(ครั้งที่ 2)
   เห็นชอบการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 2) ระดับปริญญาโท จำนวน 6 คน และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป
  งานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   มอบโครงการรักษาความปลอดภัยดำเนินการเพื่อเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยดังนี้
ประเด็นที่ 1 การขอรับคืนกุญแจรถจักรยานยนต์ ที่ประชุมเห็นชอบให้โครงการรักษาความปลอดภัย จัดทำแบบฟอร์มเพื่อให้นักศึกษาหรือผู้รับกุญแจรถกรอกข้อมูลประวัติ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนเพื่อเป็นข้อมูลและมาตรการเพื่อการติดตามตัวบุคคล กรณีหากเกิดปัญหาในภายหลัง
ประเด็นที่ 2 การจัดกิจกรรมของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดให้มีการกำหนดเวลาการอนุญาตในเรื่องการใช้อาคารสถานที่ และให้แต่ละคณะเจ้าของพื้นที่เป็นผู้พิจารณาในการอนุญาตในการดำเนินกิจกรรม
ประเด็นที่ ๓ การจัดงานมหรสพ งานรื่นเริง ภายในมหาวิทยาลัยให้ขออนุญาตมหาวิทยาลัย โดยจัดทำประกาศและนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 การร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย ในงานนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2555 (Thailand Research Expo 2012)
   รับทราบ
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะบริหารศาสตร์ กับบริษัท CP ALL จำกัด (มหาชน)
   รับทราบ
  คณะบริหารศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2554
   รับทราบผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2554
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.1 เสนอเพื่อพิจารณาเป็นวาระลับ จำนวน ๒ เรื่อง
6.1.1 การพิจารณาเลือกสรรผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2554

6.1.2 การพิจารณาเลือกสรรผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับรางวัลรัตนโนบล ประจำปี 2555
   เห็นชอบมอบกองบริการการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.2 แนวทางการติดตามหนี้ค้างชำระของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบและให้โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประสานคณะ/สำนักหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.3 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะบริหารศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และโครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
   อนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ค่าสิ่งก่อสร้างของคณะบริหารศาสตร์ จำนวน 1,200,000.-บาท ค่าสิ่งก่อสร้าง ของคณะรัฐศาสตร์ จำนวน 329,800.-บาท และโครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม จำนวน 51,800.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,581,600 บาท
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.4 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2
   เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ขอให้กองแผนงานเพิ่มเติมรายละเอียดคำอธิบาย ถึงผลการดำเนินงานที่ไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.5 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
   เห็นชอบ
  สำนักวิทยบริการ  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.6 (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์อัตราค่าบริการด้านการผลิตและให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบให้สำนักวิทยบริการนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไปปรับแก้ไขและนำเสนออธิการบดีลงนามต่อไป
  สำนักวิทยบริการ  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.7 ข้อบังคับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ศูนย์หนังสือและส่งเสริมการผลิตตำรา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบให้สำนักวิทยบริการนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไปปรับแก้ไขและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  สำนักวิทยบริการ  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.8 รายงานกรณีบ้าน ของ นางสาวกนกวรรณ สมใจ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา เกิดเหตุเพลิงไหม้
   รับทราบและมอบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบหาแนวทางให้ความช่วยเหลือในส่วนของมหาวิทยาลัยต่อไป
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.9 การจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
   รับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.10 รายงานการเงินไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และรายงานลูกหนี้คงค้าง
   เห็นชอบให้กองคลัง นำข้อเสนอแนะคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปพิจารณาปรับแก้ไขรายงานทางเงินและผลการดำเนินงานด้านการเงินให้สามารถนำไปเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารให้ครอบคลุมทุก หมวดเงิน และให้นำเสนอที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.11 การขออนุมัติคืนสถานภาพและขยายเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของนักศึกษาที่ศึกษาเกินเกณฑ์ กรณีนายเก่งกาจ ต้นทองคำ นักศึกษาปริญญาเอก คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
   ไม่อนุมัติทั้งการคืนสถานภาพและการขยายเวลาศึกษาเกินเกณฑ์กำหนด เห็นควรมอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือนักศึกษา เช่น สรุปเรื่องนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้น
  งานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.12 การขออนุมัติคืนสถานภาพและขยายเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของนักศึกษาที่ศึกษาเกินเกณฑ์ กรณีนายชัยสิทธิ์ ทองคำ นักศึกษาปริญญาเอก คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
   ไม่อนุมัติทั้งการคืนสถานภาพและการขยายเวลาศึกษาเกินเกณฑ์กำหนด เห็นควรมอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือนักศึกษา เช่น สรุปเรื่องนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้น
  งานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.13 ขอความเห็นชอบอนุมัติปริญญาแก่ผู้ขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 2) เพิ่มเติม กรณีราย นายอุทัย อันพิมพ์
   มอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษาตรวจสอบข้อมูลการขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาและสรุปเอกสารที่เกี่ยวข้อง นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
  งานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.14 รายงานประจำปีคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๔
   รับทราบ
  คณะเภสัชศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.15 สรุปหัวข้อการประชุม ทปอ.ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.16 สรุปรายงานการประชุมสามัญ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.17 แนวทางการขอใช้และค่าใช้จ่ายในการใช้ครุภัณฑ์กลาง
   เห็นชอบในหลักการทั้งนี้มอบโครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯดำเนินการจัดประชุมคณะที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางการขอใช้และอัตราค่าใช้จ่ายในการใช้ครุภัณฑ์กลาง ต่อไป
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ