รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  13 /2556 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.2 การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันะและกิจการภายใน
   รับทราบ
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
   รับรองรายงานโดยมีการแก้ไข ดังนี้
- ระเบียบวาระที่ ๓.๑ หน้า ๕ บรรทัดที่ ๑๙ - ๒๑
เดิม ๓.ให้มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจของผู้ตรวจประเมิน ก่อนที่จะมีการตรวจประเมิน โดยให้ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ รับผิดชอบดำเนินการก่อนเริ่มปีการศึกษา เพื่อหาแนวทางแก้ไข จัดทำแผนปรับปรุง ข้อบกพร่องในปีที่ผ่านมา
แก้ไขเป็น ๓. ให้มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจของผู้ตรวจประเมิน ก่อนที่จะมีการตรวจ
ประเมินโดยให้ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ รับผิดชอบให้ดำเนินการก่อนการประเมินในปีการศึกษาปัจจุบัน เพื่อหาแนวทางแก้ไข จัดทำแผนปรับปรุง ข้อบกพร่องในปีที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ ๔.๙ หน้า ๒๔ บรรทัดที่ ๑๓-๑๖
เดิม มติที่ประชุม : เห็นชอบให้มีการจัดการศึกษาแบบพิเศษให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่
ศึกษาศึกษาตามระยะเวลาที่แผนการศึกษากำหนด สำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ให้จัดการศึกษาแบบปกติและเห็นชอบให้ปรับปรุงวันสอบกลางภาคในภาคการศึกษาปกติให้เป็น ๑๐ วัน
แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบให้มีการจัดการศึกษาแบบพิเศษในปีการศึกษา ๒๕๕๗
โดยเริ่มในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๕๗ ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ศึกษาตามระยะเวลาที่แผนการศึกษากำหนด สำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่นๆให้จัดการศึกษาแบบปกติ และเห็นชอบให้ปรับปรุงวันสอบกลางภาคในภาคการศึกษาปกติให้เป็น ๑๐ วัน

  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.1 เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
   -ขอถอนเรื่อง-
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ระดับมหาวิทยาลัยและคณ/หน่วยงานเทียบเท่า
   รับทราบ
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
      สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ     
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.3 ขอความเห็นชอบการกำหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก ค่าธรรมเนียมการศึกษาและการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาไทยของนักศึกษาต่างชาติ
   ทั้งนี้ ที่ประชุม มีข้อเสนอแนะให้เปลี่ยนชื่อเรื่องและประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา เพื่อให้
สอดคล้องและสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์
มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการ และปรับแก้ไขตามข้อแนะนำของคณะกรรมการบริหารก่อนการจัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยต่อไป
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๔)
   เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๔ ) จำนวน ๗ คน จำแนกเป็นระดับปริญญาโท จำนวน ๕ คน และระดับปริญญาเอก จำนวน ๒ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  งานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 รูปแบบการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับภาควิชา และคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่า
   เห็นชอบ รูปแบบการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับ
ภาควิชา และคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าและให้แยกเป็นกลุ่มสาขาวิชา
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 แผนพัฒนาคุณภาพ คณะรัฐศาสตร์ เพื่อเตรียมการประเมินซ้ำ
   -ขอถอนเรื่อง-
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 ฉบับร่างแผนส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
   มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษา นำไปปรับแก้ไขและนำเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารในการประชุมครั้งต่อไป

  สำนักงานพัฒนานักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานบริการทางการแพทย์นอกเวลาราชการ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖
   เห็นชอบในหลักการ มอบสำนักงานกฎหมายและนิติการตรวจสอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 ขออนุม้ติปรับแผนการรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
   เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รอบ ๑๒ เดือน
   -ขอถอนเรื่อง-
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- สำหรับสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน และนำส่งกองแผนงานต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อไป

  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน ( ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ )
   เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.10 ขอความเห็นชอบการบรรจุหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในแผนการรับนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป
  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.11 การทูลเกล้าฯถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี เพื่อพระราชทานแก่นักเรียนจากราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
   เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.12 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Southsea Group
   เห็นชอบให้คณะบริหารศาสตร์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Southsea Group ต่อไป
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.12 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Southsea Group
   เห็นชอบให้คณะบริหารศาสตร์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Southsea Group ต่อไป
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.13 ขออนุมัติเปิดประตู ๔ เป็นการชั่วคราวงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
   อนุมัติเป็นการชั่วคราวในช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
  สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.14 แนวทางการดำเนินงานด้านการคุ้มครองพันธุ์พืชในประเทศไทยและการใช้
ทรัพยากรชีวภาพในการทำงานวิจัยและพัฒนา
   -ขอถอนเรื่อง-
  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.15 ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
   เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.16 การจัดทำเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยและคณะ
   เห็นชอบ
  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.17 แถลงการณ์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง คัดค้านการบิดเบือนหลักการแห่งพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม
   เห็นชอบและกำหนดแถลงการณ์ การคัดค้านการบิดเบือนหลักการแห่งพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ในวันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าตึกสำนักงานอธิการบดี
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 การกำหนดให้ใช้เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
   รับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 รายงานการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาใน
ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
   รับทราบ
  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 โครงการ “ทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ”
   รับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.4 กำหนดการพิธีบวงสรวง และสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์(เจ้าคำผง)
ประจำปี ๒๕๕๖ และวันรำลึกแห่งความดีจังหวัดอุบลราชธานี ๑๑ พฤศจิกายน
   รับทราบ
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.5 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลาออก
   รับทราบ
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง