รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  13 /2557 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 การดำเนินโครงการกิจกรรมนักศึกษา
   รับทราบ
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.2 ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ้นจากตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
   รับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.3 การแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
   รับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
   รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  0.0 ไม่มี
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 ๔.๑ ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี
การศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๓),๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒) และขอความเห็นชอบให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ (ช่วงที่๑)มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
๔.๑.๑ ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๓) จำนวน ๖ คน
๔.๑.๒ ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๒ คน และขอความเห็นชอบให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ (ช่วงที่ ๑) มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
   ๔.๑.๑ มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
(ครั้งที่ ๓) จำนวน ๖ คน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

๔.๑.๒ มติที่ประชุม : ๑) เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๒ คน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
๒) เห็นชอบให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ (ช่วงที่ ๑ ) จำนวน ๑ คน ตามหมายเหตุของรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒)
   เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๔ คน จำแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๓ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน ๑ คน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 ขอความเห็นชอบการขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกำหนด
กรณี นางสาวกาญจนา คุ้มทรัพย์ นักศึกษาปริญญาเอก คณะบริหารศาสตร์
   ขอถอนเรื่อง
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน ๕ ฉบับ
๔.๔.๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางๆ ไปราชการเพื่อฝึกอบรมโดยใช้เงินรายได้ พ.ศ. ....
๔.๔.๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการรับและการเก็บรักษา หลักประกัน
สัญญา พ.ศ. ....
๔.๔.๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ สำหรับนักศึกษาและบุคลากรจ้างเหมาปฏิบัติงาน พ.ศ. ....
๔.๔.๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ...
๔.๔.๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมและการจัดงานใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ....
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ให้ดำเนินการ ดังนี้
- (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน ๔ ฉบับ
๑) เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางๆ ไปราชการเพื่อฝึกอบรมโดย
ใช้เงินรายได้ พ.ศ. ....
๒) เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการรับและการเก็บรักษา หลักประกันสัญญา พ.ศ.
๓) เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ...
๔) เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมและการจัดงานในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ....
ขอให้ กองคลัง นำกลับไปพิจารณา เพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติระเบียบกระทรวงการคลัง
ระหว่าง คณะ/สำนัก/หน่วยงาน และนำข้อตกลงหารือร่วมกันกำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ กองคลัง ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับนักศึกษาและบุคลากรจ้างเหมาปฏิบัติงาน พ.ศ. .... และให้ตรวจสอบให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 ขออนุมัติเข้าศึกษา กรณีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาของหลักสูตร
   ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
๑.ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตรวจสอบคุณสมบัติของการรับเข้าศึกษาร่วมกับกองบริการการศึกษา
๒.มอบกองบริการการศึกษา จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้คณะ ตรวจสอบคุณสมบัติการรับเข้าศึกษาให้ตรงตาม มคอ.๒

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปรับแก้ไขการ
นำเสนอข้อมูลและเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
   ๑. เห็นชอบ มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษา แจ้งคณะ/สำนัก ส่งรายชื่อผู้แทนและนำเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณา
๒. เห็นชอบ มอบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  สำนักงานพัฒนานักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 ขออนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เพิ่มเติม
   เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานและการดำเนินงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.....
   เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานและการดำเนินงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.....
   เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.9 (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องแบ่งส่วนงานภายใน สำนักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
   ขอถอนเรื่อง
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.10 ขอความเห็นชอบจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับอาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษที่สอนให้กับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะบริหารศาสตร์
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ให้ปรับรูปแบบการเขียนประกาศให้ถูกต้อง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
๒. ให้สำนักงานกฎหมายและนิติการ ตรวจสอบ การอ้างข้อกฎหมาย ตรวจสอบผู้มี
อำนาจในการลงนามประกาศ
๓. ให้คณะบริหารศาสตร์ ปรับปรุงใบสรุปเรื่องในการนำเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ชัดเจน
ในประเด็น จำนวนนักศึกษา และรายรับ - รายจ่าย ของหลักสูตร ของคณะเพื่อประกอบการพิจารณา
๔. ให้คณะบริหารศาสตร์ ระบุให้ชัดเจนมีรายวิชาใด ที่สามารถเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
เพิ่มเติมได้
๕. สำหรับอัตราค่าตอบแทนสำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ ให้กำหนด เป็น ๓ อัตรา
๕.๑) ค่าตอบแทนสำหรับอาจารย์สังกัดคณะบริหารศาสตร์ ในอัตรา ๒๐๐
บาท/ชั่วโมง
๕.๒) ค่าตอบแทนสำหรับบุคคลภายนอก ในอัตรา ๘๐๐ บาท/ชั่วโมง
๕.๓) ค่าตอบแทนสำหรับชาวต่างประเทศ ในอัตรา ๑,๒๐๐ บาท/ชั่วโมง
ทั้งนี้ให้กำหนดเป็นรหัสหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะบริหารศาสตร์ เท่านั้น

มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  คณะบริหารศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน
   เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.12 ขออนุมัติปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย และวิธีการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
   ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ให้คณะบริหารศาสตร์ จัดทำตัวเลขรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องเก็บเพิ่มเติม และให้ใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๙
๒. ให้เหตุผลในการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการเพิ่มค่าใช้จ่ายเป็นการฝึกงาน
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบคณะบริหารศาสตร์เพื่อนำกลับไปจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติม และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.13 การขอขยายเวลาเปิดประตู ๓
   เห็นชอบให้สำนักงานรักษาความปลอดภัยเก็บสถิติจำนวนผู้เข้าออกประตู ๓ หลังเวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นเวลา ๑ เดือน และนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอีกครั้ง
  สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.14 ขออนุมัติแบบรูปรายการ รายการก่อสร้าง และรายละเอียดการปรับปรุงระบบ
สารณูปโภคอาคารเรียนรวมใจพร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคารรวมใจ วิทยาลัยเขตมุกดาหาร
   มอบ สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ในการปรับแก้กรอบวงเงินเป็นเฟสที่สามารถดำเนินการได้ในเบื้องต้น และให้จัดทำเฟสต่างๆที่จะดำเนินการเป็น ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ และ ปีที่ ๓ เป็นต้น และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 การตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เพิ่มเติม ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน
   รับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 การตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติมในกรณีจำเป็นเร่งด่วน
   รับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายใน (IAQA Awards) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
   รับทราบ
  สำนักงานตรวจสอบภายใน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.4 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ระดับรายวิชา พ.ศ. ๒๕๕๗
   รับทราบ
  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.5 รายงานผลการเข้าประชุมวิชาการของสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่ง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย)ครั้งที่ ๓๓
   รับทราบ
  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.6 รายงานผลการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ )
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.7 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวคิดการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์เครือข่ายมหาวิทยาลัย
   รับทราบ
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.8 รายงานการประชุมการเข้าร่วมประชาพิจารณ์การปฏิรูปการศึกษา
   รับทราบ
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.9 สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.10 การปรับปรุงเส้นทางถนนแนวรั้วทางออกประตู ๓
   รับทราบ
  สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.11 สรุปโครงการสร้างความเข้าใจการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
   รับทราบ
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง