รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  14วาระพิเศษ /2558 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 -ไม่มี-
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 -ไม่มี-
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.1 -ไม่มี-
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1  (ร่าง) ประมาณรายจ่ายการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๓ “กันเกราเกมส์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
   ทั้งนี้ ที่ประขุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. มอบทุกฝ่ายพิจารณาทบทวนงบประมาณในการดำเนินงานและจัดส่ง กองแผนงาน
เพื่อสรุปนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
๒. อนุมัติให้จัดซื้อพัดลม แทนการขอเช่าพัดลม (สำหรับฝ่ายที่ขออนุมัติเช่าพัดลม)
๓. มอบฝ่ายประสานงานกีฬาฯ ประสานการขอความอนุเคราะห์ จากกรมทหารราบที่ ๖
ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้
- รถยนต์ สำหรับรับ-ส่งนักศึกษาและบุคลากร ที่จะเดินทางไปจัดการแข่งขันกีฬา ณ สนามภายนอกมหาวิทยาลัย
-กำลังคน เพื่อจัดเตรียมพื้นที่ในการแข่งขัน
-ที่พักสำหรับนักศึกษาที่ช่วยงานกีฬามหาวิทยาลัยในช่วงจัดการแข่งขันกีฬา
๔. ค่าโทรศัพท์เหมาจ่ายให้คงเดิมคือ ฝ่ายละ ๑,๐๐๐ บาท(ตลอดการแข่งขัน)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 -ไม่มี-
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง