รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  14 /2559 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559
ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการแสดงปาฐกถา เรื่อง การนำวิสัยทัศน์มาสู่การปฏิบัติจริง ระยะที่ 2
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.2 โครงการกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.3 แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 11/2559 วาระพิเศษ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2559
   รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559
   รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
1. หน้าที่ 39 ระเบียบวาระที่ 6.5
จากเดิม
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา และคณะเกษตรศาสตร์ ปรับแก้ไขและลำดับข้อมูล ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

แก้ไขเป็น
มติที่ประชุม : เห็นชอบ เนื่องจากเหตุสุดวิสัย คือ โคเจาะกระเพาะที่คณะเกษตรศาสตร์ ได้ตายลงในช่วงทำการทดลอง ทำให้ต้องขอความอนุเคราะห์ใช้โคและสถานที่ทดลอง ณ ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ ท่าพระ จังหวัดขอนแก่น เป็นเหตุให้การทดลองไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และมอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา และคณะเกษตรศาสตร์ ปรับแก้ไขและลำดับข้อมูล ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

2. หน้าที่ 40 ระเบียบวาระที่ 6.6
จากเดิม
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับแก้ไขและเพิ่มเติมเหตุผลก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

แก้ไขเป็น
มติที่ประชุม : เห็นชอบ เนื่องจากเหตุสุดวิสัย คือ การรอการพิจารณาให้ได้รับการตอบรับจากวารสาร อยู่เหนือการควบคุมของนักศึกษา อีกทั้งนักศึกษายังแสดงถึงความพยายามอย่างต่อเนื่อง
ในการวางแผนเพื่อสำเร็จการศึกษา โดยนักศึกษาได้นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ก่อนครบกำหนดเวลาในการศึกษาประมาณ ๑ ปี และได้สอบผ่านวิทยานิพนธ์ รวมถึงส่งวารสารไปตีพิมพ์ก่อนครบกำหนดเวลาการศึกษาอีกด้วย และมอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับแก้ไขและเพิ่มเติมเหตุผลก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  0.0 - ไม่มี -
   - ไม่มี -
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 ขออนุมัติแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาและสนับสนุนงานวิจัย คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบดังนี้
1. ให้ชะลอการแก้ไขประกาศดังกล่าว เพื่อรอการแก้ไขและปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการของคณะวิชา พ.ศ. ... ให้แล้วเสร็จก่อน
2. มอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน นัดประชุมหารือร่วมกับ คณะ/สำนัก/หน่วยงาน เพื่อพิจารณาแก้ไขและปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการของคณะวิชา พ.ศ. ... และเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป
  คณะบริหารศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 สรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับสำนัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 9 เดือน
   เห็นชอบดังนี้
1. ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2558 - มิถุนายน 2559) ระดับสำนัก
2. ข้อสังเกตการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 9 เดือน ระดับสำนัก (หน่วยงานสนับสนุน)
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 แนวทางการจัดทำแผนยกระดับ ระดับหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2558 - 2561
   เห็นชอบ มอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 พิจารณา (ร่าง) ประกาศแนวทางการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับบุคคลเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษและโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2560
   เห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 พิจารณาเพิ่มวิธีการรับและจำนวนรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตผ่านระบบรับตรง (Direct Admission) ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
ปีการศึกษา 2560
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 9 เดือน
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 แผนยุทธศาสตร์ คณะ/สำนัก ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564
   - ผู้อำนวยการกองแผนงาน แจ้งถอนเรื่อง เนื่องจากจะต้องปรับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก่อนนำไปสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะ/สำนัก -
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.9 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   อนุมัติ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.10 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   - ผู้อำนวยการกองแผนงาน แจ้งถอนเรื่อง เนื่องจากจะนำไปประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ เป็นวาระพิเศษ ในวันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2559
เวลา 13.30 - 16.30 น. -
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.11 การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.12 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 11)
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 หลักเกณฑ์การใช้ชื่อปริญญา พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 การชื้อขายปริญญาปลอมผ่านสื่อสังคม (Social Media)
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 คำอธิบาย (เพิ่มเติม) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
   รับทราบ
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.4 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” เรื่อง แนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของคณะและมหาวิทยาลัย
   รัทราบ
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.5 กรอบวงเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หลังการปรับลด
   รับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.6 รายงานผลการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559
   รับทราบ
  สำนักงานพัฒนานักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.7 โครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา รู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ ภาคอีสานตอนล่าง
   รับทราบ
  สำนักงานพัฒนานักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.1 ขออนุมัติจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 สำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2558 และใช้ระยะเวลาศึกษาเกินกำหนด
   มอบกองบริการการศึกษา ดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาในครั้งต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.2 ขอความเห็นชอบการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
   มอบคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.3 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   รับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.4 งบประมาณรายจ่ายตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
   รับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.5 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการอบรม อัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ในการจัดอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
   มอบคณะพยาบาลศาสตร์ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิยาลัยฯ และนำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป
  คณะพยาบาลศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.6 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อสนับสนุนสหกิจศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
   เห็นชอบ
  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
   เห็นชอบ
  คณะนิติศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.8 รายงานผลความก้าวหน้า การดำเนินงานด้านการศึกษานานาชาติ
   รับทราบ
  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์