รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  14 /2554 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554
ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๓
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
   รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า ๒ ผู้ไม่มาประชุม เพิ่มเติม ลำดับที่ ๒ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน
หน้า ๑๓ บรรทัดที่ ๙ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ยุติโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เนื่องจากโครงการได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และมอบโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่และโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย เพื่อพิจารณาหลักการในการยุติการจ้างรวมทั้งการช่วยเหลือในเรื่องวิเคราะห์อัตราการจ้างต่อไป
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๔ (วาระพิเศษ) เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
   รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า ๒ ผู้เข้าร่วมประชุม ลำดับที่ ๒ รองคณบดีฝ่ายศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นพ.ประวิทย์ วิริยสิทธาวัฒน์
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบให้คณะ/สำนัก นำข้อเสนอแนะไปปรับแผนกลยุทธ์เพื่อให้มีโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่กำหนด และส่งให้กองแผนงาน ภายใน วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.2 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
   กองแผนงานแจ้งถอนเรื่อง
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน
   ทั้งนี้เพื่อความรอบคอบในการพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เห็นควรให้กองกฎหมายพิจารณาทบทวนปรับรูปแบบบันทึกข้อตกลงตามข้อสังเกตของ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม คือ
๑. หน้า ๖ ข้อ ๗ การบอกเลิกข้อตกลง
ข้อ ๘ การรักษาข้อมูล
หน้า ๘ วรรคหนึ่ง “หากข้อความใดในเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ขัดหรือแย้งกับข้อความในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในบันทึกข้อตกความร่วมมือนี้ และให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายร่วมกันหารือเพื่อหาข้อยุติข้อขัดแย้งนั้นๆ” ควรปรับแก้ไขข้อความหรือตัดออก เนื่องจากเป็นการเขียนในลักษณะสัญญา ไม่ใช่ข้อตกลง
๒. ควรตัดข้อความในข้อ ๖ เหตุสุดวิสัย เนื่องจากหากเกิดมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น ผู้ให้บริการควรรับผิดชอบ
  กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (รับรวมที่ส่วนกลาง)
    เห็นชอบในประเด็นต่อไปนี้
๑. มอบงานบัณฑิตศึกษา กองบริการการศึกษา พิจารณาตรวจสอบช่วงเวลาการยืนยันสิทธิ์และปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้สอดคล้องกับ ช่วงเวลาการรับสมัคร
๒. ให้พิจารณาระบุหลักสูตร ในกรณีที่เป็นแผน ก ๑ หรือ ก ๒ ควรให้ชัดเจนว่าหลักสูตรใดที่เป็นวิทยานิพนธ์ทั้งหมด ก็สามารถเปิดรับได้ทั้งสองภาคการศึกษา ส่วนกรณีที่เป็น แผน ก ๒ ซึ่งมีการจัดให้ลงเรียนรายวิชา ขอให้คณะระบุให้ชัดเจนในการรับสมัคร ภาคต้นหรือภาคปลาย
๓. การจัดสรรค่าสมัครสอบ จัดสรรให้คณะ ๕๐๐ บาท
๔. การจัดสรรค่าใบสมัครและคู่มือ จัดสรรให้มหาวิทยาลัย ๑๕๐ บาท
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 เกณฑ์/ปฏิทินทุนสนับสนุนงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
   มอบงานบัณฑิตศึกษา กองบริการการศึกษา พิจารณาปรับแก้ไข โดยเน้นการตีพิมพ์ ตามเงื่อนไขของสมศ.กำหนด และควรกำหนดกรอบวงเงินที่จัดสรรไว้ในเบื้องต้น ทั้งนี้หากมีผู้ได้รับทุนเกินงบประมาณที่กำหนดไว้ ขอให้นำเสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 ประกาศหลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
   ที่ประชุมเห็นชอบให้นำเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 ประกาศหลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
เอก
   ที่ประชุมเห็นชอบให้นำเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 การส่งผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาล่าช้าไม่เป็นไปตามข้อบังคับและปฏิทินการศึกษากำหนด
   ให้คณะจัดส่งผลการเรียนของรายวิชาที่ยังไม่รายงานผลการเรียนรายวิชาที่ยังไม่รายงานผลการเรียนรายวิชาที่ได้รับสัญลักษณ์ I รายวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มาที่โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ หากพ้นกำหนดดังกล่าวโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย จะปรับผลการเรียนให้เป็น F สำหรับรายวิชาที่ได้รับสัญลักษณ์ I ส่วนรายวิชาที่ยังไม่รายงานผลการเรียน รวมทั้ง รายวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย จะปรับสถานะของรายวิชาดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ N คือ อาจารย์ไม่ส่งผลการเรียนและจะสรุปรายงานแจ้งต่อคณบดีเพื่อให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 การตอบรับเข้าร่วมเป็นสมาชิกและสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี
   อนุมัติ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 ขออนุมัติการสำเร็จการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
   เห็นชอบในการเสนอขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๖) จำนวน ๒๑ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 ขออนุมัติใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับการก่อสร้างหอพระพุทธไภสัชคุรุไวฑูรย์
   อนุมัติ
  คณะเภสัชศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.9 การปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่แจ้งขอถอนเรื่อง
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.10 กำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๕
   เห็นชอบกำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๕ เป็นทุกวันอังคารที่ ๒ ของทุกเดือน
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.11 การประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบตามเสนอ
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 รายงานประจำปี ๒๕๕๓ คณะนิติศาสตร์
   รับทราบ
  คณะนิติศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การศึกษา(บยศ.)ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 รายงานความก้าวหน้าในการใช้โปรแกรมสามมิติ ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ ๓ มิติและระบบบัญชีต้นทุนกิจกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ โดยที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มในการรายงานความก้าวหน้าครั้งต่อไป กองคลังควรจะเสนอประเด็นเพื่อพิจารณาที่ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อการปรับปรุงระบบที่กำลังดำเนินการ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านการบริการทางการแพทย์ และการสาธารณสุข ด้านการศึกษา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ด้านการประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.2 การปรับเปลี่ยนกำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียน
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.3 รายงานการเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อวางแผนฟื้นฟูภาคสังคม เรื่อง อุดมศึกษาร่วมพื้นฟูและพัฒนาประเทศไทย
   ที่ประชุมเห็นชอบให้นำเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.4 รายงานการเข้าร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
   ประชุมเห็นชอบให้นำเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.5 ๖.๕ รายงานความก้าวหน้าโครงการ ERASMUS MUNDUS Program Action 2 Partnership : Euro-Asian Partnership to promote Engineering Technology Education and Research Exchanges (TECHNO Project)
   ที่ประชุมเห็นชอบให้นำเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.6 โครงสร้างคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
   เห็นชอบตามเสนอ และมอบโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ พิจารณาในภาพรวมในการปรับโครงสร้างของมหาวิทยาลัย
  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.7 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดทำบัตรประตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
   เห็นชอบการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ทั้งนี้มอบรักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์พิจารณาเจรจาร่วมกับธนาคารต่างๆ ในรูปแบบบัตรและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
  สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.8 รายงานการตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของสภาการพยาบาล
   รับทราบ
  คณะพยาบาลศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.9 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
   รับทราบ
  คณะพยาบาลศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.10 รายงานผลการร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ APEC-Ubon Ratchathani International Symposium 2001 – Innovation on Problem Solving Based Mathematics Textbooks and E-textbooks
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.11 ผลการประชุมหารือเพื่อวางแผนการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
   รับทราบ
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.13 การประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
   รับทราบ
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.14 สรุปรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ และหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
   ที่ประชุมเห็นชอบให้กองแผนงานประสานกับกองคลัง ปรับวิธีการใช้ภาษา ในการเสนอประเด็นการควบคุมภายในและความเสี่ยง เช่นระบบการควบคุมด้านการเงิน และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารงานบุคคล มอบให้โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ปรับแก้ไข และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.15 ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขและคณะเภสัชศาสตร์
   เห็นชอบให้กองแผนงาน นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.16 แผนการผลิตบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๙
   เห็นขอบให้กองแผนงานประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้
๑. ให้วิทยาเขตมุกดาหาร ดำเนินการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ ตลอดจนโอกาส ในการขอเปิดหลักสูตรต่างๆ
๒. สำหรับแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา งานบริหารบัณฑิต กองบริการการศึกษา ต้องดำเนินการวิเคราะห์สัดส่วนระหว่างอาจารย์และนักศึกษา เพื่อประกอบการจัดทำแผนการรับต่อไป
๓. ขอให้คณะตรวจสอบข้อมูลแผนการรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้ถูกต้อง ทั้งนี้กองแผนงานควรตรวจสอบมติสภาควบคู่กับการเพิ่มรายละเอียดการนำเสนอข้อมูลสำหรับคณะในกำกับที่ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการขอเปิดหลักสูตร
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.17 การเสนอการปรับเปลี่ยนแผนงบประมาณรายจ่าย-งบประมาณรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
   เห็นชอบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.18 รายงานประจำปี คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๓
   รับทราบ
  คณะเภสัชศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.19 รายงานการก่อสร้างอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ ทั้งนี้ มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม พิจารณาจัดทำเอกสารเพิ่มเติมในรายละเอียดการติดตามการก่อสร้างและข้อมูลการดำเนินงานของทั้ง ๓ โครงการ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม