รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  14 /2555 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 แนะนำผู้ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งรองอธิการบดี
   รับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 13/2555 เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2555
   รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า 10 บรรทัดที่ 16-17 แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบการให้ปริญญาเกียรตินิยมตามปกติโดยไม่ต้องเสนอขอเป็นกรณีพิเศษจากมหาวิทยาลัย เนื่องจากนักศึกษาทั้งสองรายไม่ได้ศึกษาเกินระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร ทั้งนี้ขอให้กองบริการการศึกษาและคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สำหรับกรณีรายอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันด้วย
หน้า 12 บรรทัดที่ 8 แก้ไขเป็น เพิ่มเติมมติที่ประชุมดังนี้
ประเด็นที่ 3 การจัดงานมหรสพ งานรื่นเริง ภายในมหาวิทยาลัยให้ขออนุญาตมหาวิทยาลัย โดยจัดทำประกาศและนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
หน้า 20 บรรทัดที่ 7 แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : อนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ค่าสิ่งก่อสร้างของคณะบริหารศาสตร์ จำนวน 1,200,000.-บาท ค่าสิ่งก่อสร้าง ของคณะรัฐศาสตร์ จำนวน 319,800.-บาท และโครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม จำนวน 51,800.- บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,581,600 บาท
หน้า 25 บรรทัดที่ 27-29 แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบให้กองคลัง นำข้อเสนอแนะคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปพิจารณาปรับแก้ไขรายงานทางเงินและผลการดำเนินงานด้านการเงินให้สามารถนำไปเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารให้ครอบคลุมทุก หมวดเงิน และให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
หน้า 27 บรรทัดที่ 14 - 18 แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : ไม่อนุมัติทั้งการคืนสถานภาพและการขยายเวลาศึกษาเกินเกณฑ์กำหนด เห็นควรมอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือนักศึกษา เช่น สรุปเรื่องนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2555 เป็นต้น
หน้า 29 บรรทัดที่ 11 – 15 แก้ไขเป็น มติที่ประชุม :ไม่อนุมัติทั้งการคืนสถานภาพและการขยายเวลาศึกษาเกินเกณฑ์กำหนด เห็นควรมอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือนักศึกษา เช่น สรุปเรื่องนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้น
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 การติดตามเรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556
   เห็นชอบแนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ค่าวัสดุการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.2 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 กรณีราย นายอุทัย อันพิมพ์
   เห็นชอบการสำเร็จการศึกษาของนายอุทัย อันพิมพ์ และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
(ครั้งที่ 3)
   เห็นชอบการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 3) จำนวน 41 คน และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 (ร่าง)ใบรับรองวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับปรับปรุง)
   เห็นชอบให้สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไปปรับแก้ไขและนำเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 รายงานติดตามความก้าวหน้านักศึกษาที่ขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์และข้อบังคับกำหนด
   เห็นชอบให้ดำเนินการดังนี้
1. มอบคณะและหลักสูตร ติดตามและเร่งรัดนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเกินเกณฑ์และข้อบังคับกำหนด ดำเนินการผ่านเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา เพื่อจักได้สำเร็จการศึกษาภายในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555
2. มอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สรุปข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก่อนนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 การลงชื่อของกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก 3 ราย คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ กรณีกลุ่มที่ได้รับการขออนุมัติขยายระยะเวลาปรับแก้ไขวิทยานิพนธ์
   เห็นชอบ มอบคณะดำเนินการตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 ขอความร่วมมือปรับปฏิทินการเปิดภาคการศึกษาทุกหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
   เห็นชอบ มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อหารือคณะ/วิทยาลัย/สำนัก เพื่อพิจารณาการปรับระยะเวลา และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าบริการวิชาการศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2555 จำนวน 9 รายการ
   เห็นชอบและให้กองกฎหมาย พิจารณาปรับแก้ไขรูปแบบการเขียนและนำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป
  คณะวิทยาศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราการจัดสรรเงินรายได้จากการใช้ค่าบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2555
   เห็นชอบ มอบกองกฎหมาย พิจารณาปรับแก้ไขรูปแบบการเขียนประกาศให้ถูกต้องและนำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป
  คณะวิทยาศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย ระเบียบกองทุนส่งเสริมการผลิตตำรา พ.ศ....
   - ถอนเรื่อง -
  สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.9 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย กองทุนพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.........
   -ถอนเรื่อง-
  สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.10 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Academic Cooperative Agreement) ระหว่าง Guangxi University สาธารณรัฐประชาชนจีนกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Academic Cooperative Agreement) ระหว่าง Guangxi University สาธารณรัฐประชาชนจีนกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.11 ผังแม่บทวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
   อนุมัติ
  กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.12 ตำแหน่งที่ตั้งอาคารปฎิบัติการรวม 3 คณะ
   อนุมัติ
  กองบริหารกายภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.13 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบในหลักการและนำเสนอรายละเอียดของโครงการและเสนองบประมาณต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
  สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 การถวายพระราชสมัญญา “อัคราภิรักษศิลปิน”แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 รายงานผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศรอบชิงชนะเลิศ
   รับทราบ
  คณะนิติศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 การแต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
   รับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.1 เสนอเพื่อพิจารณาเป็นวาระลับ จำนวน 1 เรื่อง
6.1.1 การพิจารณาเลือกสรรผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2554 (ครั้งที่ 2 )
   เห็นชอบมอบกองบริการการศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.2 แจ้งผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ กรณีการขออนุมัติคืนสถานภาพและขอขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษา คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 2 ราย คือ นายชัยสิทธิ์ ทองคำ และ นายเก่งกาจ ต้นทองคำ
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.3 ขออนุมัติใช้กองทุนสำรองคณะเกษตรศาสตร์เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) ประจำเดือนมิถุนายน –กรกฎาคม 2555 และเดือนสิงหาคม – กันยายน 2555
   เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  คณะเกษตรศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.4 พิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   รับทราบ
  คณะเกษตรศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.5 ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 รอบ 3 เดือน (มิถุนายน – สิงหาคม 2555)
   
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.6 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างๆ
   รับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.7 แผนการรับนักศึกษาหน่วยการจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร
   เห็นชอบแผนการรับนักศึกษาหน่วยการจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2556 และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.8 ขออนุมัติกำหนดเอกลักษณ์คณะวิศวกรรมศาสตร์
   เห็นชอบให้คณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อนำกลับไปพิจารณาปรับการกำหนด อัตลักษณ์อีกครั้งและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป และมอบให้ กองแผนงานทำหนังสือถึงคณะ/หน่วยงาน เสนอเอกลักษณ์ของหน่วยงานเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป
  กองแผนงาน