รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  14 /2556 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 ขอเชิญผู้บริหาร คณบดี เข้าร่วมงานแสดงความยินดีผู้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ และรางวัลรัตนโนบล
   รับทราบ
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
   : รับรองรายงานโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ ๒๐ บรรทัดที่ ๖ ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓
เดิม มติที่ประชุม : อนุมัติ เพิ่มเติมเป็น มติที่ประชุม : อนุมัติเป็นการชั่วคราวในช่วงงาน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 การรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า รอบ ๖ เดือน (มิ.ย. – พ.ย. ๒๕๕๖)
   ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑.การติดตาม (MONITOR) ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ให้รายงานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นรายไตรมาส
๒. การนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ให้นำเสนอ ๒ รอบ คือ รอบ ๖ เดือน (พฤศจิกายน) และ รอบ ๙ เดือน (รายงานสิ้นเดือนกุมภาพันธ์)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้สำนักงานประกันคุณภาพฯ ตรวจสอบรายละเอียด และให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.2 รายงานความคืบหน้าในการบันทึก มคอ. ๒ – มคอ.๖ ในระบบโปรแกรม UBU TQF MAPPER
   รับทราบ และเห็นชอบให้มีการขยายเวลาบันทึก มคอ.๔,มคอ.๕,มคอ.๖ ของเทอมต้น และเทอมปลาย ไปจนถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗
  กองบริการการศึกษา  
      กองบริการการศึกษา     
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๕)
   เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๕) จำนวน ๒๔ คน จำแนกเป็นระดับปริญญาโท จำนวน ๑๘ คน และระดับปริญญาเอก จำนวน ๖ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
  นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ    สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา     
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
   -สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา แจ้งถอนเรื่อง-
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 แนวทางการดำเนินงานด้านการคุ้มครองพันธุ์พืชในประเทศไทยและการใช้
ทรัพยากรชีวภาพในการทำงานวิจัยและพัฒนา
   -โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ แจ้งถอนเรื่อง-
  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 แผนพัฒนาคุณภาพ คณะรัฐศาสตร์ เพื่อเตรียมรับประเมินซ้ำ
   เห็นชอบ และให้คณะรัฐศาสตร์นำไปปรับแผนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 รายงานผลการดำเนินงาน สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
   เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
  คณะเภสัชศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ....
   ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. เพิ่มคำนิยาม คำว่า ทรัพย์สิน ในข้อบังคับข้อ ๔
“ทรัพย์สิน” หมายถึง สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทางปัญญา เงินตรา สิทธิประโยชน์และวัตถุรูปร่างอื่นๆ ที่อาจมีราคาและอาจถือเอาได้อันอยู่ในอำนาจบริหารจัดการของสำนักฯ
๒. ข้อ ๘ ปรับแก้ไข องค์ประกอบคณะกรรมการประจำคณะ
(๑) อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย รองอธิการบดีที่อธิการบดี มอบหมาย
ประธานกรรมการ
(๒) ผู้ที่อธิการบดีมอบหมายรองอธิการบดีหรือผู้อำนวยการสำนักที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ๑ คน กรรมการ
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิภายในของมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ คน กรรมการ
(๕) ผู้อำนวยการสำนักฯบริหารทรัพย์สินสิทธิประโยชน์ กรรมการและ
เลขานุการ กรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔)
๓. ข้อ ๑๐(๒) เพิ่มคำว่า พิจารณาอนุมัติค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ระยะเวลาการเช่าอสังหาริมทรัพย์โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี
(๕) ให้ตัดคำว่า “และระบบการบริหารจัดการของสำนัก”
(๖) เพิ่มข้อความในวรรคสุดท้าย “..และการจัดการระเบียบบริหารงานภายใน และระบบการบริหารจัดการของสำนัก”
(เพิ่ม (๑๓) )พิจารณากำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน รวมทั้งสิทธิประโยชน์
อื่นให้แก่ผู้อำนวยการสำนักฯที่จ้างบุคคลภายนอก
๔. ข้อ ๑๒ เพิ่มข้อความ ใน (๙) “เมื่อผู้อำนวยการพ้นจากตำแหน่ง … ให้นำความในวรรคห้า ยกเว้น (๘) และ(๙) มาใช้บังคับ...”

มติที่ประชุม : เห็นชอบ โดยให้สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ นำ (ร่าง) ดังกล่าวไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  
  นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ    สำนักงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์     
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 ขออนุมัติแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕
    เห็นชอบและมอบสำนักงานกฎหมายและนิติการดำเนินการต่อไป
  คณะวิทยาศาสตร์  
  เห็นชอบและมอบสำนักงานกฎหมายและนิติการดำเนินการต่อไป    สำนักงานกฎหมายและนิติการ     
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 กำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๗
   เห็นชอบ
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
  แจ้งปฏิทินการประชุมประจำปี 2557    งานบริหารทั่วไป กองกลาง    แจ้งเวียน 
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.9 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายในกรอบการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Thyohashi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น
   เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.10 ขอความเห็นชอบการขออนุมัติอนุปริญญาแด่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ และการขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ และประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
๔.๑๐.๑ ขอความเห็นชอบการขออนุมัติอนุปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๓ คน
๔.๑๐.๒ ขอความเห็นชอบการขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๑ คน
๔.๑๐.๓ ขอความเห็นชอบการขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๑๘๐ คน
    ๔.๑๐.๑ มติที่ประชุม : เห็นชอบ การขออนุมัติอนุปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๓ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
๔.๑๐.๒ มติที่ประชุม : เห็นชอบ การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๑ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
๔.๑๐.๓ มติที่ประชุม : เห็นชอบ การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๑๘๐ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.11 การขอกำหนดแบ่งส่วนงานภายใน ของสำนักงานพัฒนานักศึกษา
   มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษา นำกลับไปพิจารณาทบทวน และนำเสนอต่อที่ประขุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.12 การขอกำหนดแบ่งส่วนราชการภายใน ของสำนักงานอธิการบดี เพิ่มเติม “สำนักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร”
   เห็นชอบ และให้ปรับโครงสร้างการบริหาร และกรอบอัตรากำลังและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา
๒๕๕๖
   รับทราบ
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 การเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมนานาชาติเรื่อง “ Indigenous foods In
clinicalnutrition and health ” ซึ่งจะจัดขึ้นในประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
   รับทราบ
  คณะเกษตรศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 รายงานผลการสอบบัญชี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
   รับทราบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบต่อไป
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.4 รายงานผลการสอบบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
   รับทราบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบต่อไป
  คณะบริหารศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.5 สรุปจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา ภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.6 สรุปโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖
   รับทราบ
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.7 สรุปรายงานผลโครงการกีฬาสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖
   รับทราบ
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.8 ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีผู้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และ
รางวัลรัตนโนบล
   รับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.9 ภาคีเครือข่ายโครงการนวัตกรรมจัดการสร้างสุข : บูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสร้างสุขภาวะแห่งประเทศไทย
   รับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่