รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  14 /2557 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  0.0 ไม่มี
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
   รับรองโดยไม่มีการแก้ไข
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗
   ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ตรวจสอบรูปแบบของการเขียนประกาศ ให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
๒. ให้ตรวจสอบ การอ้างระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องและครบถ้วน
๓. ให้ตรวจสอบอำนาจในการออกประกาศ
๔. ข้อความและเนื้อหาในประกาศ มีมากเกินไป จึงให้จัดแยกประกาศ ตาม(ร่าง)ดังนี้
- ออกประกาศ เป็น ๒ ฉบับ ข้อ ๓ - ๗ ออกประกาศฯ การเปิดหลักสูตร
ข้อ ๑๑ ออกประกาศฯ เป็น การปิดหลักสูตร
- ข้อ ๘-๙,๑๐ ออกประกาศฯ เป็น แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร

มติที่ประชุม : มอบ สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.2 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
- ในประเด็นการรายงานความก้าวหน้าของระบบ ควรจะสรุปให้ที่ประชุมฯได้เข้าใจว่า ระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา ที่ดำเนินการมาแล้วมีอะไรก้าวหน้าอย่างไรบ้าง เช่น คณะ/สำนัก เริ่มใช้ถึงขั้นตอนใด และ เริ่มมีการประกาศใช้เมื่อใด และในขณะดำเนินการมีปัญหาอุปสรรคต้องพัฒนาปรับปรุง เพิ่มเติมในส่วนใดบ้าง

มติที่ประชุม : รับทราบ มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษา นำข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไปปรับปรุงรูปแบบการรายงานความก้าวหน้าในครั้งต่อไป
  สำนักงานพัฒนานักศึกษา  
      สำนักงานพัฒนานักศึกษา     
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๓)
   : เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๓) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๕ คน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าบริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ....
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อสนอแนะ ดังนี้
๑. ปรับการเขียนประกาศ ควรมีเฉพาะอัตราค่าบริการ ใช้กับใครบ้าง และระบุวิธีการขอใช้บริการ
๒. ให้ตัดข้อความ ข้อ ๓ .เงินที่ได้รับเป็นค่าบริการวิชาการตามประกาศนี้ ให้นำเข้าเป็นเงินรายได้ของคณะเกษตรศาสตร์
๓. ให้ตัดข้อความ ข้อ ๕. กรณีงานวิจัยของบุคลากรในคณะเกษตรศาสตร์ ให้เบิกจ่ายค่าวัสดุ ค่าสารเคมี และค่าตอบแทนผู้ให้บริการจากโครงการวิจัย
๔. ให้ตัดข้อความ ข้อ ๖. กรณีนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร
๕. สำหรับการจัดสรร ให้คณะเกษตรศาสตร์ กำหนดออกประกาศเป็นการจัดการภายในของคณะฯ
๖. ต้องกำหนดอัตราการให้บริการมีอัตราเดียวกันทั้งคณะฯ
๗. การให้บริการการใช้เครื่องมือ ให้คำนึงถึงการซ่อมบำรุงและความเสียหาย

มติที่ประชุม : มอบคณะเกษตรศาสตร์ นำไปปรับแก้ไขอัตราค่าบริการให้ชัดเจน สำหรับอัตราที่ใช้กับหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  คณะเกษตรศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศทุนการเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในต่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์
   มอบ คณะวิทยาศาสตร์ นำไปปรับปรุงแก้ไขการอ้างอำนาจในการออกประกาศ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหวิทยาลัยในครั้งต่อไป
  คณะวิทยาศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รูปแบบรายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
๑. ให้ปรับรูปแบบการเขียนประกาศ โดยการอ้างกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้อง โดยเริ่มจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ระเบียบ หนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ประกอบกับมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หรือของสภามหาวิทยาลัย
๒. ปรับการเขียนหลักการและเหตุผล ..โดยเริ่ม โดยที่เป็นการสมควร ......
๓. ให้ตัดข้อ ๑.ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ให้ใช้รูปแบบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ”
๔. “ข้อ ๒. ให้ใช้ประกาศนี้กับรายงานการเงินตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป บรรดาประกาศหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับรายงานการเงินที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้ ” ให้นำไปเขียนไว้ท้ายประกาศ
๕. ให้ตัดชื่อเรื่อง เรื่อง ให้ใช้รูปแบบรายงานการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบกองคลัง นำไปปรับ(ร่าง) ประกาศ และให้ใช้รูปแบบรายงานทางการเงินตาม เอกสารแนบท้ายของ(ร่าง)ประกาศ และให้เริ่มใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 ข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Google Asia Pacific Pte LTD
   เห็นชอบในหลักการ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 ขอความเห็นชอบดำเนินการจัดหาเครื่องแม่ข่ายและหน่วยจัดเก็บข้อมูล
   เห็นชอบในหลักการ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ University of Technology,Sydney ประเทศออสเตรเลีย
   เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสถานที่ติดตั้งป้ายคัตเอาท์ประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
   มอบให้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประสานกับงานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองกลาง เพื่อใช้ป้ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ที่มีอยู่แล้วโดยใช้ตามห้วงระยะเวลาที่ไม่มี คณะ/สำนัก/หน่วยงานอื่นใช้
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.9 ขออนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม
   เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.10 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
   อนุมัติ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.11 ขออนุมัติเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารรวมใจ วิทยาเขตมุกดาหาร
   เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.12 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ (สิ้นไตรมาส ๔)
   เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.13 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ( ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)
   เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.14 แนวทางการดำเนินการโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
   เห็นชอบ ให้ดำเนินการเหมือนปีที่ผ่านมา และมอบงานรับเข้า กองบริการการศึกษาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.15 กำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบ กำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๘ และให้แจ้งเวียน คณะ/สำนัก/หน่วยงาน ทราบต่อไป
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.16 รับเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ พ.ศ. ๒๕๕๙
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
๑. ให้สำนักงานพัฒนานักศึกษา ตรวจสอบชื่อตำแหน่งในการออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา ให้ถูกต้อง
๒. ให้ สำนักงานพัฒนานักศึกษา กำหนดการประชุมเพื่อเตรียมการในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔๓ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นระยะเพื่อสรุปการจัดเตรียมงาน

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการดำเนินการเป็นระยะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
  สำนักงานพัฒนานักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ มหาวิทยาลัยดานัง วิทยาเขตคอนตูม
   รับทราบ
  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 โครงการจัดงาน U Place พบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
   รับทราบ
  สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.4 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวง
   รับทราบ
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.5 แนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครั้งที่ ๒
   รับทราบ
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.6 กำหนดการ หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.7 การจัดกิจกรรมการเดินแบบการกุศลผ้าไหมอุบลราชธานี
   รับทราบ และขอความร่วมมือ คณะ/สำนัก/หน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมตามสมัครใจและเห็นสมควร
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.8 ขอเชิญร่วมงาน “ตุ้มโฮมน้องพี่สามัคคี ม.อุบลฯ: สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘”
   รับทราบ
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง