รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  15วาระพิเศษ /2559 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 2  
  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  0.0 ไม่มี
   ไม่มี
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ถอนเรื่อง เนื่องจากต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอเปิดหลักสูตร เพื่อเทียบเคียงข้อมูลการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลกับมหาวิทยาลัยอื่น และเสนออธิการบดี
  คณะพยาบาลศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินงานในการจัดอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ถอนเรื่อง เนื่องจากต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอเปิดหลักสูตร เพื่อเทียบเคียงข้อมูลการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลกับมหาวิทยาลัยอื่น และเสนออธิการบดี
  คณะพยาบาลศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
   เห็นชอบในหลักการให้มีการลงนามใน MOU ของเครือข่ายการจัดการความรู้ และมอบกองการเจ้าหน้าที่ ปรับเนื้อหา วัตถุประสงค์ และขอบเขตความร่วมมือให้เป็นหมวดหมู่และชัดเจน และเสนอไปยังผู้ประสานงานเครือข่ายก่อนมีการลงนาม
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบดังนี้
1.เห็นชอบการขอใช้เงินคงเหลือสะสมของคณะนิติศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสำนักงานอธิการบดีเพื่อตั้งประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2.เห็นชอบให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้เงินคงเหลือสะสมสำหรับตั้งประมาณการรายจ่ายในรายการลำดับที่ 2 เพื่อสมทบค่าก่อสร้างอาคารโรงประลองวิศวกรรมไฟฟ้า และศูนย์วิจัยร่วม (EN7) จำนวน 10,228,800 บาท และรายการลำดับที่ 3 เพื่อสนับสนุนโครงการสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ค้นคว้าอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1,361,800 บาท รวมเป้นงบประมาณ จำนวน 11,590,600 บาท
3.เห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 การปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรณีจำเป็นเร่งด่วนต้องเบิกจ่าย
   รับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ ร  
  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  0.0 ไม่มี
   ไม่มี
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง