รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  15 /2555 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.2 กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2554
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.3 การแต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
   รับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.4 การเข้าร่วมโครงการผู้บริหารพบปะประชาคม
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 14/2555 เมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2555
   รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า 19 บรรทัดที่ 16 แก้ไขเป็น รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
หน้า 23 บรรทัดที่ 2 แก้ไขเป็น รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ นำเสนอ ที่ประชุมเพื่อทราบ
หน้า 28 บรรทัดที่ 21-22 แก้ไขเป็น มติที่ประชุม: เห็นชอบให้คณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อนำกลับไปพิจารณาปรับการกำหนด อัตลักษณ์ อีกครั้งและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป และมอบให้กองแผนงานทำหนังสือถึงคณะ/หน่วยงาน เสนอเอกลักษณ์ของหน่วยงานเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  0.0 - ไม่มี -
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เพิ่มเติม ในส่วนเงินรายรับเพิ่มเติม
   เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ขอให้กองแผนงานตรวจสอบสังกัดของโครงการความร่วมมือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 กรอบงบประมาณในแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปรับปรุง)
   เห็นชอบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 – 2558 คณะบริหารศาสตร์
   อนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 – 2558 คณะบริหารศาสตร์ จำนวน 3 สาขาวิชา คือ การจัดการการตลาด การจัดการธุรกิจบริการ และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 ขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2551
   เห็นชอบให้สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ นำกลับไปแก้ไขและยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2551 นำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 ข้อตกลงการสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหน่วยงานภายนอก
   เห็นชอบมอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ พิจารณาจัดทำขั้นตอนการสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก โดยจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ขอให้คณะพิจารณากำหนดทิศทางการดำเนินงานวิจัยของคณะในแต่ละรอบปี
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 ทบทวนการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 18 ผลการนำ ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคม
   เห็นชอบให้สำนักงานส่งเสริมบรารงานวิจัยฯ กำหนดให้มีการประชุมเพื่อทบทวนการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 18 ผลการนำ ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคม สรุปผลจากการประชุมเพื่อจัดทำแผน ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เพื่อให้ครบถ้วนทั้งสามด้าน
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๙ ฉบับ
   เห็นชอบให้คณะวิทยาศาสตร์ นำไปปรับแก้ไขและมอบโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย ตรวจสอบระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 และปรับรูปแบบการเขียนประกาศให้ถูกต้อง
  คณะวิทยาศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 ขอความร่วมมือในการกำหนดจำนวนแห่งและระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
   รับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.9 การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 3)
   เห็นชอบให้สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประสานขอบุคลากรจาก คณะ/สำนัก/หน่วยงาน ระดับผู้บริหารเพื่อเป็นคณะกรรมการกำหนดแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 - 2561
  สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.10 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
   เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.11 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (CIO)
   อนุมัติ
  สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.12 การติดตามแก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน กรณีเสียชีวิต
   เห็นชอบตามแนวทางที่ 2 มอบให้กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ประสานการเงินและพัสดุของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อรวบรวมข้อมูลหลักฐานที่ดำเนินการทั้งหมด โดยให้มีการลงนามรับรอง เพื่อประกอบการเบิกจ่าย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.13 ขอความเห็นชอบเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัยทดรองจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง
   เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.14 กำหนดการโครงการสืบสานวัฒนธรรมงามล้ำประเพณีลอยกระทง ม.อุบลฯ 22 ปี
   เห็นชอบให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พิจารณานำข้อเสนอแนะและข้อห่วงใยของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับแก้ไขในรายละเอียดการจัดงานให้เหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย ซึ่งควรเป็นแบบอย่างในเรื่องการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
  งานกิจการนักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.15 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554-2555

4.15.1ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปี
การศึกษา 2554 (ครั้งที่ 2) จำนวน 2 คน

4.15.2 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554 (ครั้งที่ 3) จำนวน 31 คน

4.15.3 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 2 ) จำนวน 59 คน
   เห็นชอบการสำเร็จการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 92 คน โดยจำแนกตามระดับ ได้ดังนี้
4.15.1 เห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2554 (ครั้งที่ 2) จำนวน 2 คน
4.15.2 เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554 (ครั้งที่ 3) จำนวน 31 คน
4.15.3 เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 2) จำนวน 59 คน
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.16 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 4)
   เห็นชอบการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 4) จำนวน 10 คน และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป

  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา 2555 รอบ 3 เดือน (มิถุนายน – สิงหาคม 2555)
   รับทราบ
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 โครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ทุน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาผู้ประสบอัคคีภัย
   รับทราบ
  งานกิจการนักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.4 การย้ายการให้บริการทางการแพทย์ของศูนย์สุขภาพไปยังอาคารกิจกรรมสุขภาพ ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์
   รับทราบ
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน สำหรับอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555
   มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประสานกองกฎหมายพิจารณาปรับรูปแบบและจัดทำระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน สำหรับอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2555 ให้ถูกต้อง
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2555
   - ประธานขอให้นำไปพิจารณาวาระพิเศษหรือครั้งต่อไป -
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ....
   - ประธานขอให้นำไปพิจารณาวาระพิเศษหรือครั้งต่อไป -
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.4 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง(ประเมินซ้ำ)คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
   รับทราบ
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.5 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ประจำปีงบประมาณ 2556
   รับทราบ
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.6 การจัดงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ครั้งที่ ๔ ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี (โดยสำนักงานพระพุทธศาสนจังหวัด)และวัดไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
   เห็นชอบในการประสานคณะและสำนักเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมอบผู้รับผิดชอบดำเนินการดังนี้
1.การจัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการจัดงาน มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
2.การถ่ายทำวีดิทัศน์ในการจัดงาน มอบกองกลาง
3.การนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการตักบาตรพระกัมมัฎฐาน ๑๐๙ รูป มอบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ทั้งนี้ กองกลางเป็นผู้ประสานงานในการจัดยานพาหนะในการรับส่งบุคลากรและนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.7 ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
   เห็นชอบกำหนดการเปิดเรียนในภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2557 เป็นวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2557
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.8 กรอบเวลาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.9 การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2556 วิธีรับตรงตามพื้นที่ (พื้นที่บริการ พื้นที่อีสาน และพื้นที่ภาคอื่น) และวิธีรับตรงตามโควตา
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.10 ประเด็นปัญหา ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษา
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.11 การประชุมทางวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.12 การนำเสนอชื่อและตราสัญลักษณ์ ของสถานปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
   เห็นชอบชื่อและตราสัญลักษณ์ของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว คือ U PLACE (University Place) และสัญลักษณ์ รูปคันทวย ในตัวอักษร U และฐานรองรับด้วยเส้นตรงสามเส้นที่เป็นแหล่งรวมของแม่น้ำโขง ชี มูล
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.13 พิจารณารายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
   เห็นชอบเสนอประธานและคณะกรรมการ ดังนี้
1. ประธานคณะกรรมการ
รศ.ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย
2. คณะกรรมการประเมิน
(1) รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม
(2) รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
(3) รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข
(4) รศ.ดร.วัลลภ สันติประชา
(5) ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก
(6) ผศ.ดร.ไพศาล มงคลวงศ์
(7) รศ.สุธีรา ฮุ่นตระกูล
(8) ผศ.ดร.กรกนก ทิพยรศ
(9) นางพวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์

  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.14 ขออนุมัติเลื่อนกำหนดการประเมินประกันคุณภาพภายนอก รอบสาม
   เห็นชอบให้งานประกันคุณภาพฯแจ้งขอเลื่อนการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
  งานประกันคุณภาพฯ