รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  16วาระพิเศษ /2558 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  0.0 
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 -ไม่มี-
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 
   รับทราบ
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 -ไม่มี-
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  การรับรองรายงานการประชุม  
  2.1 
   รับรองโดยไม่มีการแก้ไข
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  การรับรองรายงานการประชุม  
  2.2 
   รับรองโดยไม่มีการแก้ไข
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  การรับรองรายงานการประชุม  
  2.3 
   รับรองโดยไม่มีการแก้ไข
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  0.0 -
   -
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  0.0 -
   -
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.1 -ไม่มี-
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 กรอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
   เห็นชอบ กรอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 
   อนุมัติ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 
   เห็นชอบ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 3 ราย ดังนี้
1.นายชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ สมควรได้รับปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2.ศาสตราจารย์(พิเศษ) นพ.ไพจิตร ปวะบุตร สมควรได้รับแพทยศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
3.รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยจิตรา สมควรได้รับศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 
   เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิยาลัยเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 -ไม่มี-
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง