รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  16 /2559 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนกงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.2 แต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 13/2559 วาระพิเศษ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559
   รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 14/2559 เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2559
   รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดีงนี้
หน้าที่ 7 ระเบียบวาระที่ 4.2
จากเดิม มติที่ประชุม มอบผู้ช่วยอฺะการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สินดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณพิตและพัฒนาวิชาการของคณะวิชา พ.ศ. ... โดยเชิญประชุมคณะ/สำนัก/หน่วยงาน ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น.
เป็น มติที่ประชุม เห็นชอบดังนี้
1.ให้ชะลอการแก้ประกาศดังกล่าว เพือรอการแก้ไขและปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการของคณะวิชา พ.ศ.... ให้แล้วเสร็จก่อน
2.มอบผู้ช่วยอฺะการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สินนัดประชุมหารือร่วมกับ คณะ/สำนัก/หน่วยงาน เพื่อพิจารณาแก้ไขและปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการของคณะวิชา พ.ศ. ... และเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป
  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการของคณะวิชา พ.ศ. ...
   เห็นชอบดังนี้
1.เห็นควรชะลอการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการของคณะวิชา พ.ศ. ... เพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินการปรับปรุง ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินให้ครอบคลุมการจ่ายเงิน เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านวิชาการและการพัฒนาบัณฑิต
2.มอบกองคลังปรับปรุงแก้ไข ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 1)
    เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 ประกาศการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ถอนเรื่อง เพื่อดำเนินการด้านเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 ขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกำหนด นายชุมสันติ แสนทวีสุข นักศึกษาปริญญาเอก ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559
   มอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  งานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 1 คน
   คณะกรรมการส่วนใหญ่ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา กรณีนางสาวชลดา สินทร และมีคณะกรรมการ 4 ท่าน ที่เห็นสมควรว่าไม่อนุมัติอนุปริญญา เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินรายวิชา คือ ได้รับการประเมินเป็นสัญลักษณ์ U ดังนี้
1.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน
2.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการวิจัย
3.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ
4.ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
และ 1 ท่านมีความเห็นสมควรให้อนุมัติปริญญาตรี คือ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย เนื่องจาก U ไม่มีค่าคะแนน
นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติอนุปริญญาต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 2 คน
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญยาต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 1,926 คน
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 9 คน
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกาาในกรณีมีหนี้ค้างชำระ จำนวน 57 คน
   เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องชำระหนี้ที่ค้างให้แล้วเสร็จ เพื่อกองบริการการศึกษาจะเสนอรายชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.9 สรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกาา 2558
   เห็นชอบดังนี้
1.เห้นชอบการเปลี่ยนแปลงการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
2.เห็นชอบผลประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ให้นำเสนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาผลการประเมินระดับคณะ และรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 ก่อนนำเสนอสภาหาวิทยาลัย
3.เห็นชอบให้ดำเนินการตามที่สำนักงานประกันคุณภาพและสารสนเทศเสนอ ดังนี้
3.1 กรณีข้อเสนอแนะตามรายตัวบ่งชี้ เห็นควรอบผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ และเห็นควรมอบสำนักงานปะกันคุณภาพและสารสนเทศ รวบรวมและรายงานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
3.2 กรณีข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการแนวปฏิบัติการเผยแพร่หลักสูตรในฐานข้อมูลหลักสูตร (Thai Qualification Register, TQR) เห็นชอบตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเสนอ
3.3 ในกรณีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรกรณีที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปิดหลักสูตรแล้ว แต่ยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่ เห็นชอบให้ดำเนินการตามแนวทางที่ 3
4. มอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานในส่วนของการปรับปรุงหลักสูตร ให้สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลากำหนด
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.10 รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ สำนัก และสถาบัน (รอบ 12 เดือน) ปีการศึกษา 2558
   เห้นชอบรายงานผลการดำเนินงาน ระดับคณะ สำนัก และสถาบัน และแนวทางการดำเนินงานที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเสนอ
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.11 ระบบการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559
   เห้นชอบดังนี้
1.เห้นชอบให้คณะดังต่อไปนี้ ใช้องค์ประกอบและตัวชี้วัดระดับหลักสูตรของสภาวิชาชชีพในการประกันคุณภาพฯ ปีการศึกาา 2559 จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์
2) หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
3) หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
2.เห็นชอบระบบประกันคุณภาพปีการศึกษา 2559 ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.12 ขอใช้พื้นที่อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการทางเทคโนโลยยีชีวภาพ (CTB)
   เห็นชอบ ให้ใช้พื้นที่อาคารศูนญืเครื่องมือกลางและปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ (CTB) เพื่อจัดทำเป็นร้านจำหน่ายสินค้าของมหาวิทยาลัย (UBU Spark Shop) และมอบโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ดำเนินการดังต่อไปนี้
1. จัดทำร่างแบบการปรับปรุงพื้นที่แะเสนอสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงพื้นที่ต่อไป
2. ศึกษา และเสนอรูปแบบการบริหารจัดการร้านจำหน่ายสินค้าดังกล่าว และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2559
  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.13 ขออนุมัติให้สำนักงานหอพักไปสังกัดหน่วยงานในมหาวิทยลัย
   เห้นชอบดังนี้
1.เห็นชอบให้สำนักงานหอพักไปสังกัดสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จนกว่าจะมีการปรับแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555
2.มอบสำนักบริหารทรัพย์สินและสิ?ธิประโยชน์ แก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 โดยให้ใช้คำว่า "ฝ่ายหอพักนักศึกษา" แทนคำว่า "สำนักงานหอพัก"
3.มอบสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ดำเนินการแต่งตั้ง "หัวหน้าฝ่ายหอพักนักศึกษา" เป็นหัวหน้าหอพักส่วนกลางไปพลางก่อน
4.เห้นชอบให้หอพักที่สังกัดคณะ ให้ต้นสังกัดเป็นผู้ดูแลโดยใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 และฉบับแก้ไข พ.ศ. ...
  สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.14 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2559
   รับทราบ และมอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสุ่ศตวรรษที่ 21 ปี 2559 พร้อมรูปภาพประกอบแสดงผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.15 แผนและกิจกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2560
   เห้นชอบแผนและกิจกรรมโครงการพัมนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ปีงบประมณ 2560 และมอบคณะวิทยาศาสตร์ คระวิสวกรรมสาสตร์ และคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะเภสัชศาสตร์ หรือวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข) เสนอ Proposal ในส่วนของการบริหารจัดการห้องเรียนอัจฉริยะ ส่งคณะทำงานดำเนินงานตามโครงงการ/กิจกรรม แผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 รายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงินคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558 และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
   รับทราบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
  คณะรัฐศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 การเปลี่ยนแปลงผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.4 การขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
   รับทราบ
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.5 การประชุมระดมความเห็นเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศด้วยการวิจัย
   รับทราบ
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.6 การประชุมชี้แจงการเปลี่ยนแปลงหมวดเงิน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560
   รับทราบ
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.1 ขอควาเมห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 2 คน
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.2 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 2 คน
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการป้องงกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบ และมอบกองแผนงานระบุปัญญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.5 การเข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) ประจำปีการศึกษา 2560
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.6 บันทึกข้อตกลง ว่าด้วย การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณพิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และบันทึกข้อตกลง ว่าด้วย การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงพยาบาลศรีสะเกษ
   รับทราบ
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.7 การให้ความร่วมมือในการดำเนินการร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธษนี ในรายการ "มูลมังอีสาน"
   เห็นชอบในหลักการ มอบงานประชาสัมพันธ์ ประสานคณะในการผลิตรายการ ตามแผนการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2560 "ฮีต 12 คอง 14"
  งานประชาสัมพันธ์และชุมชมภายใน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.8 งบประมาณรายจ่ายตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
   รับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.9 เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558
   วาระลับ
  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.10 เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ประจำปี 2559
   วาระลับ
  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.11 ขออนุมัติจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญยาตรี พ.ศ. 2559 สำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2558 และใช้ระยะเวลาเกินกำหนด
   อนุมัติ โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคการเรียนที่ 1/2558 เป็นต้นไป ในส่วนของเกณฑ์ในการจัดสรรให้เป็นไปตามระบบใหม่
  กองบริการการศึกษา