รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  16 /2555 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 หารือการจัดการหาประโยชน์
   หารือการจัดการหาประโยชน์
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.2 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
   รับทราบและประธานที่ประชุมฯขอให้ผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่าย โดยเฉพาะประธานฝ่ายต่างๆ ขอให้ลงตรวจพื้นที่จริงเพื่อป้องกันความผิดพลาด
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 15/2555 เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
   รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า 13 บรรทัดที่ 26 แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : รับทราบ
หน้า 14 บรรทัดที่ 15 แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบให้สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประสานขอบุคลากรจากคณะ/สำนัก/หน่วยงาน ระดับผู้บริหารเพื่อเป็นคณะกรรมการกำหนดแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 – 2561
หน้า 14 บรรทัดที่ 19 แก้ไขเป็น 4.10 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
หน้า 14 บรรทัดที่ 32 แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
หน้า 15 บรรทัดที่ 22 แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : อนุมัติ
หน้า 15 บรรทัดที่ 23 แก้ไขเป็น 4.12 การติดตามแก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินอุดหนุน กรณีลูกหนี้เงินอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน เสียชีวิต
หน้า 28 บรรทัดที่ 17 – 21 แก้ไขเป็น ประธานขอให้นำไปพิจารณาวาระพิเศษหรือ ครั้งต่อไป
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 การเผยแพร่ข้อความที่ปรากฏในผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์
   - สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษาขอถอนเรื่อง -
  งานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 การจัดกิจกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณการวิจัย
   เห็นชอบกำหนดการจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านการวิจัย ช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2556
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
   เห็นชอบให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประสานเกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตรกับโรงเรียนและเสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา,คณบดีคณะศิลปศาสตร์ หรือผู้แทนคณบดีของคณะต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
  คณะวิทยาศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 สรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ ภายนอก รอบสาม ครั้งที่ 1
   เนื่องจากการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานในส่วนกลางยังทำได้ไม่สมบูรณ์ จึงขอให้สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ จัดเก็บรวบรวมข้อมูล จากคณะ/สำนัก ก่อน เพื่อให้ทันการรับการประเมิน
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 สรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 รอบ 6 เดือน (มิถุนายน-พฤศจิกายน พ.ศ.2555)
   รับทราบ
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 ปรับแผนการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555
   เห็นชอบให้ชะลอการปรับแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 ไว้ก่อน โดยที่ประชุมฯเสนอให้นำขั้นตอนที่ปรับปรุงการเก็บข้อมูลเริ่มดำเนินการใน ปีการศึกษา 2556 และปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ทั้งนี้ในการส่งข้อมูลผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในปี พ.ศ.2555 ขอให้คณะ/สำนัก หน่วยงานที่รับผิดชอบเฉพาะระดับมหาวิทยาลัยให้ประสานการส่งข้อมูลโดยตรงกับสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
   เห็นชอบให้กองแผนงานนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 แนวปฏิบัติสำหรับการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในระบบ UBUFMIS เพิ่มเติม
   เห็นชอบให้กองแผนงาน กองคลังและสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ หารือไปยังมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสอบถามแนวปฏิบัติในกรณีการเบิกจ่ายจากแหล่งทุนภายนอกและจัดทำแนวปฏิบัติที่ชัดเจนร่วมกันต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 แผนความต้องการงบลงทุน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
   เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.9 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม
   เห็นชอบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.10 มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 (รอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555)
   เห็นชอบและให้คณะ/สำนัก/วิทยาลัย ดำเนินการตามมาตรการติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ 2556
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.11 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2555 (รอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555)
   เห็นชอบและให้กองแผนงานนำข้อเสนอแนะเพื่อนำไปดำเนินการ ในการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.12 (ร่าง) รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในและรายงานผลการติดตามการดำเนินงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2555 (รอบสิ้นปีงบประมาณ)
   เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.13 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 5)
   เห็นชอบการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 5) จำนวน 32 คน จำแนกเป็นระดับปริญญาโท จำนวน 24 คน ระดับปริญญาเอก จำนวน 8 คน
  งานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.14 การขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของนักศึกษา ที่ศึกษาเกินเกณฑ์ในภาคการศึกษาที่ 2/2555
   เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
  งานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.15 การร่วมให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.)ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)และสถาบันอุดมศึกษาสำหรับปีงบประมาณ 2557 (Joint Funding 57)
   เห็นชอบให้คณะส่งจำนวน/สาขาวิชา และเสนอรูปแบบการร่วมให้ทุน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.) ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มายังสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษาภายในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2555 โดยสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษาจะพิจารณาเลือกรูปแบบที่คณะส่งมากที่สุด เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ต่อไป
  งานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.16 (ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2555
   เห็นชอบให้ดำเนินปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองกฎหมาย  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.17 (ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2555
   ขอให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขนำกลับไปแก้ไขตามข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
  กองกฎหมาย  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.18 ขอเสนอพิจารณาให้ศึกษาและแต่งตั้งคณะทำงานการจัดระบบขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัย
   มอบให้สำนักงานพัฒนานักศึกษาประสานกับสโมสรนักศึกษาเพื่อสำรวจความต้องการของนักศึกษา ศึกษาข้อดี ข้อเสียต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการระบบขนส่งภายในและส่งข้อมูลให้คณะกรรมการที่ดูแลระบบจราจรต่อไป
  งานกิจการนักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.19 กำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2556
   เห็นชอบและให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารแจ้งกำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2556
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
   รับทราบ
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 รายงานผลการดำเนินการกรณีนักศึกษาเสียชีวิต
   รับทราบ
  งานกิจการนักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 รายงานการดำเนินการยกร่างระเบียบ“กองทุนเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  งานกิจการนักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.1 เสนอร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกรขุน สุกรพันธุ์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกร ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)
   เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย
  คณะเกษตรศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.2 แจ้งเลื่อนสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา