รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  18 /2559 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 การจัดสถานที่ถวายสักการะ
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานกาประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 15/2559 วาระพิเศษ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559
   รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขดังนี้
1. หน้าที่ 3 ระเบียบวาระที่ 3.1
จากเดิม
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ถอนเรื่อง เนื่องจากจะต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอเปิดหลักสูตร เพื่อเทียบเคียงข้อมูลการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ และเสนออธิการบดีโดยเร่งด่วน
แก้ไขเป็น
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ถอนเรื่อง เนื่องจากจะต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอเปิดหลักสูตร เพื่อเทียบเคียงข้อมูลการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ และเสนออธิการบดี
2.หน้าที่ 3 ระเบียบวาระที่ 3.2
จากเดิม
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ถอนเรื่อง เนื่องจากจะต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอเปิดหลักสูตร เพื่อเทียบเคียงข้อมูลการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ และเสนออธิการบดีโดยเร่งด่วน
แก้ไขเป็น
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ถอนเรื่อง เนื่องจากจะต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอเปิดหลักสูตร เพื่อเทียบเคียงข้อมูลการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ และเสนออธิการบดี
  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 16/2559 เมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559
   รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขดังนี้
1.หน้าที่ 5 ระเบียบวาระที่ 3.1
จากเดิม
มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1. เห็นควรชะลอการออก (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการของคณะวิชา พ.ศ. ....
2. มอบกองคลัง ส่ง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการของคณะวิชา พ.ศ. ... ให้ที่ปรึกษากำหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณา และมอบกองคลังปรับปรุงแก้ไข ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
แก้ไขเป็น
มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1. เห็นควรชะลอการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการของคณะวิชา พ.ศ. ... เพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินการปรับปรุงระเบียบการเงินและทรัพย์สิน ให้ครอบคลุมการจ่ายเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านวิชาการและการพัฒนาบัณฑิต
2. มอบกองคลังปรับปรุงแก้ไข ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในครั้งต่อไป

2.หน้าที่ 9 ระเบียบวาระที่ 4.4
จากเดิม
มติที่ประชุม : เสียงส่วนใหญ่ให้ความเห็นชอบอนุปริญญา กรณีนางสาวชลดา สินทร และมีคณะกรรมการ 4 ท่าน ที่ไม่เห็นสมควรอนุมัติอนุปริญญา เนื่องจากเห็นควรอนุมัติปริญญาตรี ดังนี้
1.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน
2.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการวิจัย
3.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ
4.ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป
แก้ไขเป็น
มติที่ประชุม : คณะกรรมการส่วนใหญ่ให้ความเห็นชอบอนุปริญญา กรณีนางสาวชลดา สินทร และมีคณะกรรมการ 4 ท่าน ที่เห็นสมควรไม่อนุมัติอนุปริญญา เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินรายวิชา คือ ได้รับการประเมินเป็นสัญลักษณ์ U ดังนี้
1.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน
2.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการวิจัย
3.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ
4.ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และ 1 ท่านเห็นสมควรให้อนุมัติปริญญาตรี คือ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย เนื่องจาก U ไม่มีค่าคะแนน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป

3.หน้าที่ 19 ระเบียบวาระที่ 4.9
จากเดิม
มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
2. เห็นชอบผลประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาผลการประเมินระดับคณะ และ รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559
3.3 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร กรณีที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปิดหลักสูตรแล้วแต่ยังมีนักศึกษาค้างอยู่
4. เห็นชอบ ให้ดำเนินการตามแนวทางที่ 3 “ไม่ต้องจัดให้มีการประเมินของหลักสูตรที่ปิดหลักสูตรแล้ว แต่ยังมีนักศึกษาคงค้างในหลักสูตร แต่ให้หลักสูตรดังกล่าว รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน พิจารณา”
แก้ไขเป็น
มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
2. เห็นชอบผลประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 และนำเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาผลการประเมินระดับคณะ และ รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
3.3 ในกรณีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร กรณีที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปิด
หลักสูตรแล้ว แต่ยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่ ให้ดำเนินการตามแนวทางที่ 3
4. มอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานในส่วนของการปรับปรุงหลักสูตร
ให้สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลากำหนด

4.หน้าที่ 26 ระเบียบวาระที่ 4.11
จากเดิม
มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1. เห็นชอบระบบประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ของ 3 หลักสูตรตามที่คณะเสนอ ดังนี้
แก้ไขเป็น
มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
๑. เห็นชอบให้คณะดังต่อไปนี้ ใช้องค์
ประกอบและตัวชี้วัดระดับหลักสูตรของสภาวิชาชีพ ในการประกันคุณภาพฯ
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๓ หลักสูตร ดังนี้

5.หน้าที่ 29 ระเบียบวาระที่ 4.13
จากเดิม
มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
4. เห็นชอบให้หอพักที่สังกัดคณะ ให้คณะต้นสังกัดเป็นผู้ดูแลต่อไป
แก้ไขเป็น
4. เห็นชอบให้หอพักที่สังกัดคณะ ให้คณะต้นสังกัดเป็นผู้ดูแลโดยใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 และฉบับแก้ไข พ.ศ. ....
  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  0.0 
   ไม่มี
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒)
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เกณฑ์ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกแรกเข้าศึกษา
   เห็นชอบ และมอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 1 คน
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 คน
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในกรณีมีหนี้ค้างชำระ จำนวน 21 คน
   เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ในกรณีมีหนี้ค้างชำระจำนวน 21 คน ทั้งนี้ หากผู้สำเร็จการศึกษาชำระหนี้ที่ค้างชำระแล้ว ให้กองบริการการศึกษาเสนอรายชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 การเปลี่ยนชื่อศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
   อนุมัติการเปลี่ยนชื่อศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ เป็น
ชื่อภาษาไทย “ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์”
ชื่อภาษาอังกฤษ “SCIENTIFIC EQUIPMENT CENTER”
ชื่อย่อ “SEC”
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 ขออนุมัติจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สถาบันวิจัยการแพทย์ธรรมชาติ แห่งมหาวิทยาลัยโตยาม่า ประเทศญี่ปุ่น (Institute of Natural Medicine, University of Toyama, Japan)
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 ขออนุมัติจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Hanoi University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.9 ขออนุมัติจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Vanda Institute ราชอาณาจักรกัมพูชา
   เห็นชอบ และมอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.10 ขออนุมัติจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ มหาวิทยาลัยนานาชาติพนมเปญ (Phnom Penh International University)ราชอาณาจักรกัมพูชา
   เห็นชอบ และมอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.11 รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินและผลการสอบบัญชีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 นักศึกษาทุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2559
   รับทราบ
  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 นักศึกษาทุนชาวต่างประเทศที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558
   รับทราบ
  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 รายงานผลการเดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการตลาดด้านการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา ในงาน Thailand Products Expo 2๐๑๖
   รับทราบ
  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  5.4 รายงานการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ และกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ
ที่ได้ดำเนินการร่วมกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
   รับทราบ และมอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  5.5 รายงานผลการดำเนินงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจัดการขยะและของเสียอันตราย ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ....
   เห็นชอบ และมอบกองคลังและกองแผนงาน ดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพี่อพิจารณาต่อไป
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.2 การเข้าร่วมกิจกรรมถวายอาลัยและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี
   รับทราบ
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.3 กำหนดการจัดสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
   รับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.4 ปฏิทินและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
   รับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.5 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๑ คน กรณีไม่สามารถศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาได้ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
จึงขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป
  กองบริการการศึกษา