รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  19วาระพิเศษ /2559 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  0.0 
   ไม่มี
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  0.0 
   ไม่มี
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  0.0 
   ไม่มี
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 การจัดทำแผนงบประมาณระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบ และให้คณะ/วิทยาลัย/สำนัก ที่ประสงค์จะขอปรับประมาณการงบประมาณ ประสานกับกองแผนงานเพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เพื่อจัดส่งข้อมูลให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกำหนดต่อไป
  กองแผนงาน