รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  2วาระพิเศษ /2559 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559
ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  0.0 - ไม่มี -
   - ไม่มี -
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  
  0.0 - ไม่มี -
   - ไม่มี -
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.1 เสนอชื่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย
   เห็นชอบ ให้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ รองศาสตราจารย์วินิท เจริญใจ เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มสาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 การปรับปรุงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ
   เห็นชอบให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 เพื่อส่งเสริมให้จำนวนนักศึกษาต่างชาติเพิ่มมากขึ้น
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 (ร่าง)แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
   เห็นชอบ มอบกองแผนงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 (ร่าง) แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   เห็นชอบ มอบกองแผนงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายในกรณีที่นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด และค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาโครงการพิเศษ ระดับปริญยาตรี ที่รับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558
   เห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายในกรณีที่นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด และค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการพิเศษ ระดับปปริญญาตรี ที่รับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 การจัดสรรค่าหน่วยกิตให้กับคณะวิชาที่ให้บริการการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป หรือวิชาอื่นๆ จากค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายของนักศึกษาโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี ที่รับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558
   เห็นชอบให้จัดสรรอัตราค่าหน่วยกิตให้กับคณะวิชาที่ให้บริการการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปหรือวิชาอื่นๆ จากค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ของนักศึกษาโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี ที่รับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  0.0 -ไม่มี -
   - ไม่มี -
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง