รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  2 /2560 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ห้องประชุมวารินชำราบ
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  0.0 ไม่มี
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐
   รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ ๖.๖ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของหน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดมุกดาหารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.1 (ร่าง) แผนปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน
   ประธานที่ประชุมเสนอให้นัดประชุมวาระพิเศษ เพื่อพิจารณาวาระของสำนักงานประกันคุณภาพเสนอ เนื่องจากเป็นวาระที่ต้องใช้เวลาในการพิจารณาในรายละเอียดมาก
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.2 (ร่าง)แผนปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานสนับสนุน (ระดับสำนัก)
   ประธานที่ประชุมเสนอให้นัดประชุมวาระพิเศษ เพื่อพิจารณาวาระของสำนักงานประกันคุณภาพเสนอ เนื่องจากเป็นวาระที่ต้องใช้เวลาในการพิจารณาในรายละเอียดมาก
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๕)
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
   เห็นชอบ และมอบให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประสานกับ
สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสนอเรื่องการขอพระราชานุญาตการเปิดอาคารและจัดนิทรรศการ
  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 การบริหารจัดการรายวิชาบูรณาการหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
    เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาบูรณาการทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายการดำเนินงานก่อนจัดสรรให้คณะที่เกี่ยวข้อง
  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
   เห็นชอบการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
๑.คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
๒.คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๓.คณบดีคณะนิติศาสตร์
๔.ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๑. นางสีลาภรณ์ บัวสาย / รศ.อรุณี วิริยะจิตรา
๒. ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ /รศ.ธนชาติ นุ่มนนท์
๓. ศ.เกียรติคุณ สุมนต์ สกลไชย /ศ.(คลินิกเกียรติคุณ)นพ.วราวุธ สุมาวงศ์
  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ประจำปี ๒๕๖๐
    เห็นชอบการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ผู้สมควรได้รับรางวัลรัตนโนบล ประจำปี ๒๕๖๐ ดังนี้
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
๑.คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๒.คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๓.คณบดีคณะบริหารศาสตร์
๔.ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๑. รศ.ปภัสวดี วีรกิตติ
๒. เภสัชกรทวีสิทธิ์ ธีระวัฒนชัย /นายมีชัย แต้สุจริยา

  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สิ้นไตรมาส ๔
    เห็นชอบผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๑๒ เดือน (ณ สิ้นไตรมาส ๔) และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน ( ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)
   เห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน (ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 (ร่าง) รายงานประจำปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สำนักวิทยบริการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
    เห็นชอบ และมอบคณะ สำนัก ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และจัดส่งให้ กองแผนงาน ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.9 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานสนับสนุน (ระดับสำนัก) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

    เห็นชอบ องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ของหน่วยงานสนับสนุน (ระดับสำนัก) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจาณาต่อไป
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.10 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ของหน่วยงานสนับสนุน (หน่วยงานวิสาหกิจ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
   เห็นชอบ การดำเนินการ
๑) องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานวิสาหกิจ ได้แก่ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
๒) (ร่าง) แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.11 รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน (สิงหาคม ๒๕๕๙ – มกราคม ๒๕๖๐)
   ประธานที่ประชุมเสนอให้นัดประชุมวาระพิเศษ เพื่อพิจารณาวาระของสำนักงานประกันคุณภาพเสนอ เนื่องจากเป็นวาระที่ต้องใช้เวลาในการพิจารณาในรายละเอียดมาก
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.12 รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ของหน่วยงานสนับสนุน(ระดับสำนัก) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบ ๓ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๙ - ธันวาคม ๒๕๕๙)
   ประธานที่ประชุมเสนอให้นัดประชุมวาระพิเศษ เพื่อพิจารณาวาระของสำนักงานประกันคุณภาพเสนอ เนื่องจากเป็นวาระที่ต้องใช้เวลาในการพิจารณาในรายละเอียดมาก
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.13 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
   เห็นชอบ อัตราค่าธรรมเนียมการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล และให้คณะพยาบาลศาสตร์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในประเด็นอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
  คณะพยาบาลศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.14 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินงานในการจัดอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
   เห็นชอบ เรื่อง อัตราค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินงานในการจัดอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล และให้คณะพยาบาลศาสตร์ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
  คณะพยาบาลศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 กรอบคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
   รับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 แนวทางการขอใช้บริการห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 สถิติการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๙
   รับทราบ
  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.4 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
   รับทราบ
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.1 ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.2 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.3 ขออนุมัติงบประมาณค่าจ้างออกแบบอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรมและบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
    เห็นชอบให้ชะลอการอนุมัติงบประมาณค่าจ้างออกแบบอาคารส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนานวัตกรรมและบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๓,๕๒๕,๐๐๐ บาท และ มอบกองแผนงาน นำไปพิจารณาทบทวนและนำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.4 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบ และกำหนดประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
  สำนักงานตรวจสอบภายใน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.5 ขอเสนอพิจารณาการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี กรณีของ นางสาวชลดา – สินทร (คณะเกษตรศาสตร์)
   เห็นชอบให้คณะเกษตรศาสตร์ นำความเห็นของคณะกรรมการบริหารฯ ไปพิจารณาทบทวนแล้วเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ต่อไป
  กองบริการการศึกษา